Erasmus+

Erasmus+ jest to program przeznaczonym dla uczelni, studentów i pracowników akademickich oraz administracyjnych. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Nowa perspektywa programu Erasmus+ na lata 2021-2027

Nowy program Erasmus+ ma zwiększyć swoją dostępność i innowacyjność, a także stać się bardziej cyfrowy i ekologiczny. Program będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. i zmobilizuje sektory edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu do szybkiego powrotu do normalności i przyszłego wzrostu. 

Erasmus+ na lata 2021-2027 to nowe możliwości dla osób uczących się. Elastyczne formaty mobilności zapewnią udział w projekcie zróżnicowanej grupie odbiorców, a wzmocnienie współpracy sprzyja innowacjom w formułowaniu programów nauczania, praktykach uczenia się i nauczania.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

 • Kraje programu  – mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+
 • Kraje partnerskie – mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu, zależnie od szczegółowych kryteriów lub warunków
sprawdź listę

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), nadawana przez Komisję Europejską. To certyfikat umożliwiający ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

Decyzją Komisji Europejskiej Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim otrzymała Kartę Erasmus. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką “Informacje dla studentów” oraz “Informacje dla pracowników

Oferta kursów prowadzonych w języku angielskim dla studentów Erasmus+ Pomorska Szkoła Wyższa

Więcej informacji:  http://erasmusplus.org.pl/

Deklaracja polityki Erasmus+

Deklaracja polityki Programu Erasmus + na lata 2021-2027

Mobilność studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej, a także rozwój współpracy międzynarodowej  w zakresie badań naukowych w dyscyplinach wiodących na PSW (administracja, logistyka, pedagogika) odgrywa znaczącą rolę w strategii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Ma ona zapewnić Uczelni konkurencyjną pozycję w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. 

W związku z dynamicznym rozwojem PSW, a także nową kadrą w nią zaangażowaną, Uczelnia wyciąga wnioski z poprzednich lat funkcjonowania stawiając sobie nowe cele oraz wprowadzając istotne zmiany w obszarze internacjonalizacji. 

Kształcenie w Pomorskiej Szkole Wyższej odbywa się w ścisłej współpracy z otoczeniem zewnętrznym, co jest istotnym wyróżnikiem uczelni w regionie. Poprzez współpracę i dobre praktyki PSW łączy środowiska i przybliża wartości europejskie lokalnie oraz promuje Region Kociewia jako ważną i rozwijającą się część Unii Europejskiej. Ma to również znaczenie praktyczne. Studenci krajowi oraz zagraniczni kształceni są bowiem przez naukowców oraz praktyków związanych z regionem, co pokazuje im znaczenie regionów w tworzeniu wspólnej polityki w obszarze nauki, edukacji i rynku pracy. Wszystkie te działania mają na celu przekazanie studentom oraz kadrze doświadczenia oraz kompetencji potrzebne do funkcjonowania w realiach różnorodnej oraz zmieniającej się Europy i współczesnego świata.

Działania te są spójne z założeniami KE, zmierzającymi do utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji i uwzględniają trzy istotne elementy jakimi są:

 • szersze wprowadzanie języka angielskiego jako języka wykładowego,
 • tworzenie programów studiów przy współpracy z uczelniami z innych krajów w ramach programów europejskich na podstawie umów  z uczelniami partnerskimi,
 • promocja Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim w środowiskach akademickich w Europie.

Mobilność edukacyjna (KA1)

Mobilność będzie rozwijać się dzięki systematycznemu wdrażaniu Strategii Umiędzynarodowienia PSW, a także dzięki nawiązaniu współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi w celu wymiany studentów i kadry dydaktycznej. Działania promocyjne oraz rekrutacja beneficjentów programu Erasmus+ będą projektowane i kierowane przez Pełnomocnika Rektora ds. komunikacji, a prowadzone i koordynowane przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. 

Wszelkie informacje o możliwości udziału w działaniach związanych z programem Erasmus+ będą rozpowszechniane poprzez stronę internetową PSW, indywidualne konta studentów i kadry w sieci Extranet, media społecznościowe, spotkania informacyjne, a także za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Uczelni, wykładowców oraz Samorządu Studenckiego. Karta Erasmusa i Deklaracja Polityki Erasmusa będą dostępne na stronie internetowej. Podczas realizacji działań w ramach programu Erasmus+ szczególny nacisk zostanie położony na poszanowanie zasad równego dostępu oraz niedyskryminacji, a także zapewnienie jak najszerszego dostępu do udziału w programie studentów wszystkich kierunków i trybów, bez względu na status społeczny i ekonomiczny, płeć, rasę i religię. 

Na Uczelni funkcjonuje Europejski system transferu i akumulacji punktów (European Credit Transfer System).  Uczelnia korzysta również z możliwości, jakie daje ECTS pod względem łączenia różnych form nauki, takich jak studia uniwersyteckie i uczenie się poprzez praktykę, w tym samym programie studiów lub w perspektywie uczenia się przez całe życie. Uczelnia posiada regulamin praktyk, który będzie uwzględniał możliwość odbycia praktyk w zagranicznej instytucji w ramach programu Erasmus+. Szczegółowa organizacja praktyk opisana jest w ich regulaminie dostępnym na stronie Uczelni. Na uczelni wdrożona zostanie także Europejska Karta Studenta.

Na podstawie umów międzyinstytucjonalnych społeczność akademicka będzie kontynuować wyjazdy na uczelnie zagraniczne, a zagraniczni studenci i pracownicy uczelni partnerskich otrzymają możliwość pobytu w Pomorskiej Szkole Wyższej. Wszystkie mobilności realizowane będą zgodnie z regulaminami, dostępnymi na stronach uczelni wysyłających. Studenci wyjeżdżający zostaną wyselekcjonowani z uwzględnieniem takich kryteriów jak znajomość języków obcych, wysoka średnia ocen oraz opinia opiekuna specjalności, zaświadczająca o szczególnych osiągnięciach i aktywności intelektualnej studenta.  Rekrutacja będzie prowadzona dwa razy w roku akademickim, podobnie jak przyjmowanie nominacji i dokumentów aplikacyjnych studentów zagranicznych. Proces ten będzie  prowadzony za pomocą narzędzi stworzonym w ramach “Erasmus Without Paper”, a także Erasmus Mobile App. Rekrutacja na praktyki i staże studenckie odbywać się będzie w sposób ciągły w trakcie roku akademickiego. W ten sam sposób prowadzona będzie kwalifikacja na wyjazdy pracowników i realizacja wizyt kadry zagranicznych uczelni partnerskich. Proces kwalifikacji będzie obejmował ocenę znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej oraz zawartości merytorycznej oferowanego przez niego cyklu wykładowego. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z jej harmonogramem dla danego roku akademickiego zostaną opublikowane na stronie internetowej Uczelni. Uzupełnieniem działań związanych z realizacją mobilności będzie szeroko pojęta promocja programu i korzyści płynących z międzykulturowej wymiany wiedzy  i doświadczeń.    

Współpraca pomiędzy organizacjami i instytucjami (KA2)

Umowy bilateralne Erasmus, a także umowy o współpracy międzynarodowej negocjowane są przez prodziekana ds. współpracy międzynarodowej i podpisywane przez Rektora PSW. Uczelnia w szybkim tempie nawiązuje kolejne współprace zagraniczne, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju.  Przy wyborze partnerów zagranicznych, uczelnia kieruje się ich renomą, dotychczasową współpracą oraz pokrewnymi kierunkami flagowymi. PSW wybiera partnerów działających na terenie Europy, ze szczególnym uwzględnieniem krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Turcji oraz na terenie Europy Wschodniej (Gruzja, Ukraina). Główne cele w odniesieniu do nauczycieli akademickich koncentrują się wokół wzrostu aktywności badawczo-rozwojowej kadry na arenie międzynarodowej, promowania wymiany z partnerami zagranicznymi i  doskonalenia kompetencji dydaktycznych kadry.

W odniesieniu do studentów wszystkich poziomów i wszystkich form studiów, uczelnia koncentruje się na zapewnieniu dostępu do procesu dydaktycznego na wszystkich jego poziomach, zwłaszcza w obszarach wiodących (administracja, logistyka, pedagogika) oraz na podnoszeniu jakości procesu dydaktycznego, poszerzaniu oferty dydaktycznej w językach obcych, na udziale partnerów zagranicznych w procesie dydaktycznym, pozyskaniu międzynarodowych akredytacji na wybranych kierunkach studiów.

Partnerstwo na rzecz Doskonałości: Europejskie Szkoły Wyższe oraz wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Udział w Partnerstwie na rzecz Doskonałości:  Europejskie Szkoły Wyższe umożliwi PSW rozwój programów kształcenia, promocję integracji europejskiej i wartości europejskich, rozszerzenie współpracy naukowo-badawczej i podwyższanie jakości prowadzonych badań,  intensyfikację współpracy z zagranicznymi partnerami, rozwój mobilności zagranicznych kadry i studentów.

Udział w Partnerstwach na rzecz Doskonałości:  wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus pozwoli PSW na stworzenie nowoczesnych programów kształcenia w językach obcych, większe wdrożenie nowoczesnych narzędzi w edukacji, a także podniesienie poziomu kształcenia na studiach magisterskich.

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej, koordynator programu Erasmus +  wraz Zespołem ds. Jakości Kształcenia będzie zajmować się wdrażaniem i  zarządzaniem projektem w odniesieniu do współpracy w ramach partnerstwa: Europejskie Szkoły Wyższe oraz prowadzenia wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. Umowy dotyczące współpracy zgodnie ze statutem PSW zawiera Rektor Uczelni. Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej będzie kierować propozycję współpracy do Zespołu ds. Jakości Kształcenia w celu dokonania wstępnej merytorycznej oceny możliwości nawiązania takiej współpracy. Uczelniany Koordynator programu Erasmus +  będzie udostępniał studentom, zainteresowanym udziałem we wspólnych studiach informację o wymogach udziału w projekcie, a także dokonywał raportowania projektu, gromadził i kontrolował dokumentację projektu, kreował narzędzia upowszechniające projekt. Proces rekrutacji oraz kwalifikacji będzie opierał się na przejrzystych, sprawiedliwych kryteriach i będzie właściwie udokumentowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej będzie kontaktował się z partnerami projektu w trakcie poszczególnych faz projektu w celu omówienia planu realizacji projektu, jego rozwoju oraz napotykanych trudności.  Zespół ds. jakości kształcenia będzie odpowiadał za merytoryczną realizację projektu. Po zakończeniu projektu Koordynator programu Erasmus+ będzie dokonywał ewaluacji jakościowej projektu.

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz partnerstwa na rzecz innowacji

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz partnerstw na rzecz innowacji umożliwi PSW realizację przedsięwzięć  badawczych z zagranicznymi uczelniami,  instytucjami publicznymi oraz jednostkami badawczymi. Dzięki temu PSW będzie mogła wprowadzać do swojej codziennej działalności najlepsze praktyki z zakresu zarządzania oraz badań i rozwoju, szkolić kadrę w obszarze innowacji, a tym samym zwiększać swoją konkurencyjność w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, co przełoży się na szanse absolwentów na rynku pracy oraz ich funkcjonowanie w świecie.

Wsparcie dla rozwoju polityk i współpracy (KA3)

Zespół ds. Jakości Kształcenia będzie zajmował się działaniami mającymi na celu wsparcie rozwoju polityk i współpracy, czyli właściwego wdrażania założeń procesu bolońskiego oraz narzędzi przejrzystości i uznawalności kształcenia. Na poziomie wykonawczym działaniem tym zajmować się będzie Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej oraz koordynator programu Erasmus+.

Dzięki udziałowi w Akcji 3 PSW będzie mogła skutecznie wdrażać założenia procesu bolońskiego,  wykorzystywać narzędzia przejrzystości i uznawalności kształcenia, współpracy z europejskimi i międzynarodowymi sieciami i organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej organizacji badań i edukacji. Przyczyni się to do wzmocnienia pozycji Uczelni jako ośrodka rozwoju nauki i kształcenia w Europie oraz w regionie Kociewia.

Realizując założenia Akcji 3 PSW będzie przestrzegała zasady niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich, dbała o równowagę płci, wspierała studentów i pracowników pochodzących z grup niereprezentowanych, osób z niepełnosprawnościami oraz pochodzących z grup defaworyzowanych stosując przyjętą na Uczelni politykę równości płci i niedyskryminacji. 

Akcja Jean Monnet

Studia nad Unią Europejską są ważne dla PSW ze względu na dynamiczny rozwój kierunku administracja oraz silną współpracę z regionem Kociewia. Zgodnie z polityką Komisji Europejskiej PSW rozwija współpracę międzysektorową z samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, aby zapewnić edukację i prowadzić badania silnie związane z regionem Kociewia. Z tego powodu akcja Jean Monnet będzie doskonałą okazją do rozwoju studiów we współpracy z partnerami europejskimi.

 

Erasmus Policy Statement for 2021-2017

Mobility of students as well as the research and teaching staff, development of international cooperation in research within the leading disciplines at Pomeranian Higher School (PSW) in Starogard Gdański plays a significant role in the strategy of PSW. It is intended to ensure the School's competitive position in the European Education Area. 

Due to the dynamic development of PSW, as well as the new staff involved in, the School has created a new strategy based on conclusions from the previous years of operation by setting new goals and making significant changes in the area of internationalisation.

Education at PSW is carried out in close cooperation with the external environment, which is an important distinctive feature of the School in the region. Through cooperation and good practices, PSW connects communities and brings European values closer locally, and promotes the Kociewie Region as an important and developing part of the European Union. It also has practical significance. This is because domestic and foreign students are educated by researchers and practitioners associated with the region, which shows them the importance of the regions in creating common policies in the areas of science, education and the labour market in the EU. All these activities are aimed at providing students and staff with the experience and competence needed to function in the realities of a diverse and changing Europe and the modern world.

These activities are consistent with the EC goals aimed at creating the European Education Area and include three important elements which are:

 • wider introduction of English as a language of instruction,
 • creation of study programs in cooperation with universities from other countries within the framework of European programs on the basis of agreements with partner universities,
 • promotion of the Pomeranian Higher School in Starogard Gdańskii in academic circles in Europe.

 

Key Action 1 (KA1) - Learning mobility of individuals

Mobility will be developed through the systematic implementation of PSW's Internationalisation Strategy, as well as through the establishment of cooperation with foreign partner universities for the exchange of students and teaching staff. 

Promotional activities and recruitment of Erasmus+ beneficiaries will be designed and directed by the Rector's representative for communication, and is conducted and coordinated by the University Erasmus+ Coordinator.

All information about the possibility to participate in Erasmus+ activities will be disseminated through the PSW website, individual students and staff accounts on the Extranet, Social Media, informational meetings, as well as through the PSW organisational units, lecturers and the Student Government. The Erasmus Charter and Erasmus Policy Statement are available on the website. During the implementation of Erasmus+ activities, special emphasis will be placed on respecting the principles of equal access and non-discrimination, and ensuring the widest possible access to participation by students of all majors and modes, regardless of social and economic status, gender, race and religion.

There is the European Credit Transfer System (ECTS) operating at PSW. The School also takes advantage of the opportunities provided by ECTS in terms of combining different forms of learning, such as university studies and learning through practice, in the same study program or in a lifelong learning perspective. PSW has internship regulations that will take into account the possibility of internships in a foreign institution under the Erasmus+ program. The detailed organisation of internships is described in their regulations available on the PSW website all PSW students should use the European Student Card Initiative.

On the basis of inter-institutional agreements, the academic community will continue exchanges with  foreign universities, and foreign students and staff from partner universities will be given the opportunity to stay at PSW. All mobilities will be implemented in accordance with the regulations, available on the websites of the home universities. Incoming students will be selected taking into account such criteria as knowledge of foreign languages, high grade point average and the opinion of their supervisor, certifying special achievements and intellectual activity of the student.  Recruitment will be conducted twice per academic year, as will the acceptance of nominations and application documents of foreign students. The process will be carried out using tools created within the framework of "Erasmus Without Paper." Recruitment for student internships and placements will take place continuously during the academic year. Qualification for staff exchanges and implementation of visits by staff from foreign partner universities will be conducted in the same way. The qualification process will include an assessment of the host university's knowledge of the language of instruction and the content of the lecture series it offers. Detailed rules of recruitment along with its schedule for the academic year will be published on the School website. Activities related to the implementation of mobility will be complemented by broad promotion of the program and the benefits of cross-cultural exchange of knowledge and experience.    

Key Action (KA2) - Cooperation among organisations and institutions:

Erasmus bilateral agreements, as well as international cooperation agreements, are negotiated by the Director of International Cooperation and signed by the Rector of PSW. PSW is establishing foreign collaborations at a rapid pace, which indicates its dynamic development.  When selecting foreign partners, the university is guided by their reputation, past cooperation and related flagship majors. PSW chooses partners operating in Europe, with a particular focus on EU member states, the United Kingdom, Turkey, and Eastern Europe (Georgia, Ukraine). The main goals with regard to academics are increasing the research and development activity of the staff internationally, promoting exchanges with foreign partners and improving the teaching competence of the staff.

With regard to students of all levels and all forms of study, the PSW focuses on ensuring access to the teaching process at all levels, especially in the leading areas (administration, logistics, pedagogy), as well as on improving the quality of the teaching process, expanding the teaching offer in foreign languages, participation of foreign partners in the teaching process, obtaining international accreditation in selected fields of study.

Partnership for Excellence: European Universities and Erasmus Mundus Joint Master's Degrees

Participation in the Partnership for Excellence -  European Universities Initiative will enable PSW to develop its educational programs, promote European integration and European values, expand scientific and research cooperation and increase the quality of its research, intensify cooperation with foreign partners, and develop the mobility of foreign staff and students.

Participation in Partnerships for Excellence: the Erasmus Mundus joint master's degree program will allow PSW to create modern educational programs in foreign languages, greater implementation of modern tools in education, and raise the level of education in master's degree programs.

The Director of International Cooperation and Erasmus + Coordinator together with the Education Quality Assessment Commission, will handle the implementation and management of the project with regard to cooperation within the partnership: European Universities and the conduct of Erasmus Mundus Joint Master's Degree Programs. Cooperation agreements in accordance with the statutes of the PSW will be concluded by the Rector. The Director of International Cooperation will refer the proposal for cooperation to the Education Quality Assessment Commission, for preliminary substantive assessment of the possibility of such cooperation. The Erasmus + Coordinator will provide students interested in participating in joint studies with information on the requirements for participation in the project, as well as will carry out project reporting, collect and control project documentation, create project dissemination tools. The recruitment and qualification process will be based on transparent, fair criteria and will be properly documented in accordance with national and international laws. The Director of International Cooperation will contact project partners during the various phases of the project to discuss the project implementation plan, its development and the difficulties encountered. The Education Quality Assessment Commission will be responsible for the substantive implementation of the project. Upon completion of the project, the Erasmus+ Coordinator will conduct a qualitative evaluation of the project.

Partnerships for Innovation  and Alliances for Innovation

Cooperation for innovation and exchange of good practices and innovation partnerships will enable PSW to implement research projects with foreign universities, public institutions and research units. This will enable the PSW to introduce best practices in management and R&D into its daily operations, train staff in the area of innovation, and thus increase its competitiveness in response to the dynamically changing reality, which will translate into graduates' opportunities in the labour market and their functioning in the world.

Key Action 3 (KA3) - Support to policy development and cooperation.

The Education Quality Assessment Commission will deal with activities aimed at supporting the development of policies and cooperation, i.e.the proper implementation of the Bologna Process and tools for transparency and recognition of education. At the executive level, this activity will be handled by the Director of International Cooperation and the coordinator of the Erasmus+ program.

Through participation in Action 3, PSW will be able to effectively implement the Bologna Process, use the tools of transparency and recognition of education, and cooperate with European and international networks and NGOs to jointly organise research and education. This will contribute to strengthening the PSW position as a centre for the development of science and education in Europe and the Kociewie region.

In carrying out the objectives of Action 3, PSW will implement the principle of non-discrimination and equal opportunities for all, ensure gender balance, support students and employees from underrepresented groups, people with disabilities and those from disadvantaged groups by applying the PSW gender equality and non-discrimination policy. 

Jean Monnet Action

European Union studies are important to PSW due to a dynamic development of administration studies, and strong cooperation with the Kociewie Region. In accordance with the European Commision politics, PSW develops intersectional cooperation with local authorities, entrepreneurs and NGOs so as to offer education and conduct research strongly connected to the Kociewie Region. Due to this reason Jean Monnet Action will be a great opportunity to develop the studies in cooperation with European partners.

Warunki oraz kryteria udziału w programie Erasmus

Kto może uczestniczyć w Programie?
Kryteria kwalifikacyjne:
Procedura wyjazdowa
Kordynator
Jak wziąć udział?

Oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków, studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (za wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich), którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • są studentami PSW;
 • uzyskali średnią ocen z całego dotychczasowego okresu studiów co najmniej 3,5 – wyjazd na praktyki; 4,0 – wyjazd na studia;
 • znają język obcy/język, w którym odbywać będzie się mobilność w stopniu umożliwiającym odbycie praktyki zagranicznej lub części studiów w uczelni zagranicznej (w przypadku studiów wymagany jest poziom minimum B2);
 • nie ciąży na nich w momencie zakwalifikowania do wyjazdu oraz w momencie wyjazdu kara dyscyplinarna, ani nie jest prowadzone wobec nich postępowanie dyscyplinarne;
 • zaliczyli pozytywnie wszystkie dotychczasowe okresy studiów;
 • w trakcie mobilności nie będą przebywali na urlopie dziekańskim.

Studia

W procesie rekrutacji na studia będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • znajomość wymaganego języka obcego (maks. 5 punktów, przy czym w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę znajomość języka wykładowego studiów);
 • wysokość średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów (maks. 5 punktów)
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem predyspozycji do odbycia studiów zagranicznych (maks. 8 punktów);
 • lata studiów; pierwszeństwo uzyskują studenci wyższych lat studiów (maks. 2 punkty).

Kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie 20 punktów.

Praktyki

W procesie rekrutacji na praktyki zagraniczne będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • znajomość wymaganego języka obcego (maks. 5 punktów, przy czym w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę znajomość języka praktyki);
 • ocena CV, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, wolontariatu itp. (maks. 5 punktów);
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem predyspozycji do odbycia praktyki zagranicznej (maks. 8 punktów);
 • wysokość średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów (maks. 5 punktów);
 • rok studiów; pierwszeństwo uzyskują studenci wyższych lat studiów (maks. 2 punkty).

Kandydaci mogą otrzymać dodatkowo 5 punktów, jeśli do dokumentów rekrutacyjnych dołączą list intencyjny lub propozycję Learning Agreement od organizacji gotowej przyjąć studenta na praktykę. W spornych przypadkach zostanie również wzięta pod uwagę średnia ocen z całego okresu studiów.

Studentom zakwalifikowanym do udziału w programie zalecane jest samodzielne znalezienie odpowiedniej instytucji przyjmującej. Uczelnia może udzielić wsparcia w poszukiwaniu instytucji przyjmującej, jednak nie daje gwarancji jej znalezienia.

Każdy stypendysta Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (od kosztów leczenia). Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Należy również uzyskać informacje od instytucji przyjmującej o wymogach dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i w razie konieczności wykupić odpowiednie ubezpieczenie.

Studenci mogą przeznaczyć część stypendium na pokrycie kosztów kursu języka kraju goszczącego. Uczestnictwo w kursie językowym nie może wpłynąć na skrócenie czasu pobytu w instytucji przyjmującej.

Przed podpisaniem umowy, student jest zobowiązany dostarczyć do Koordynatora Erasmus +  list intencyjny od instytucji przyjmującej, zaświadczający o gotowości przyjęcia go na praktykę oraz określający termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki.

Instytucja przyjmująca może wymagać od kandydata na praktykę złożenia dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenia o niekaralności).

Student jest zobowiązany dokonać rozliczenia z pobytu na praktyce / studiach, w ciągu 10 dni od zakończenia mobilności. 

Rozliczenie studiów obejmuje złożenie następujących dokumentów:

 • zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni przyjmującej, zawierającego faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, według wzoru i w formie określonej przez Uczelnię;
 • zaświadczenia o zrealizowaniu założeń programu studiów wraz z wykazem uzyskanych wyników według wzoru i w formie określonej przez Uczelnię;
 • Wypełnienie Raportu uczestnika programu Erasmus+ w formie dokumentu on-line;
 • Wypełnienie testu językowego przed i po zakończeniu mobilności w formie dokumentu on-line na platformie językowej OLS;

Jeżeli wszystkie warunki uzgodnione w Learning Agreement zostaną przez studenta spełnione, okres studiów zostanie mu uznany i zaliczony.

Decyzje o tym, czy uzgodnione warunki zostały przez studenta spełnione podejmuje PSW po weryfikacji dostarczonej przez studenta dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję dotyczącą zakresu zaliczenia podejmuje Uczelnia wysyłająca, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

Zwrot stypendium nie będzie wymagany w przypadku zaistnienia okoliczności określanej jako „siła wyższa” (tj. sytuacja niezależna od studenta, związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii „siła wyższa” konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Rozliczenie praktyki obejmuje następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, według wzoru i w formie określonej przez Uczelnię;
 • zaświadczenia o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej, według wzoru i w formie określonej przez Uczelnię;
 • Wypełnienie Raportu uczestnika programu Erasmus+ w formie dokumentu on-line;
 • Wypełnienie testu językowego przed i po praktyce w formie dokumentu on-line na platformie językowej OLS;
 • Dzienniczka Praktyki, prowadzonego przez pierwszy miesiąc pobytu na praktyce, według wzoru i w formie określonej przez Uczelnię – jeżeli praktyka w ramach programu Erasmus+ ma być zaliczona jako praktyka obowiązkowa przewidziana w programie studiów;

 

Jeżeli wszystkie warunki uzgodnione w „Porozumieniu o programie praktyki” zostaną przez studenta spełnione, okres praktyki zostanie mu uznany i potraktowany jako zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich, o ile są one przewidziane w programie studiów, na zasadach określonych w Regulaminie Praktyk Studenckich.

Jeżeli program studiów nie przewiduje obowiązkowych praktyk, lub student zaliczył już obowiązkową praktykę, informacja o odbyciu praktyki w ramach programu Erasmus+ zostanie zamieszczona w suplemencie do dyplomu.

Decyzje o tym, czy uzgodnione warunki zostały przez studenta spełnione podejmuje PSW na podstawie weryfikacji dokumentów dostarczonych przez studenta.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję dotyczącą zakresu zaliczenia podejmuje Uczelnia wysyłająca, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

Zwrot stypendium nie będzie wymagany w przypadku zaistnienia okoliczności określanej jako „siła wyższa” (tj. sytuacja niezależna od studenta, związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii „siła wyższa” konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

 

Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Komisję Europejską ubieganie się o środki w ramach mobilności studenckiej i akademickiej możliwe będzie w drugim kwartale 2024 r.

dr Edyta Weigel

edyta.weigel@twojestudia.pl

Pełnomocnik Rektora PSW ds. umiędzynarodowienia

dr Wojciech Duranowski

wojciech.duranowski@twojestudia.pl

Informator dla Pracowników Uczelni

Informator dla Studentów

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści