Praktyki zawodowe

Jednym z kluczowych elementów programu na studiach o profilu praktycznym, są obowiązkowe praktyki zawodowe. Zasady dotyczące praktyk reguluje Ustawa o szkolnictwie wyższym oraz  dokument: Procedura organizacji i realizacji praktyk zawodowych wprowadzona Zarządzeniem Rektora nr 33/2023 z dnia 01 października 2023 roku  w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim.  Zgodnie z  programem studiów oraz Ustawą o szkolnictwie wyższym studenci zobowiązani są do wyrobienia sześciu miesięcy praktyk (wskazane w programie studiów jako 960 godzin zegarowych, którym przypisano odpowiednio do kierunku punkty ECTS). 

Praktyki zawodowe umożliwiają  bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą, rozwijają kompetencje społeczne, odpowiadają na  potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. Sześciomiesięczną praktykę zawodową, wymaganą tokiem studiów, zalicza się poprzez złożenie zaliczeń praktyk z semestrów, w których odbywała się praktyka, zgodnie z programem studiów na poszczególnych kierunkach. Efektem praktyk zawodowych jest nabycie przez studenta – praktykanta nowych lub pogłębienie posiadanych już umiejętności, wiedzy i zachowań, które są pożądane, potrzebne lub niezbędne podczas wykonywania zawodu. Cele praktyki zawodowej realizowanej w ramach studiów:

 1. Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych,
 2. Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów
 3. Nabycie umiejętności i zachowań oczekiwanych w środowisku pracy (praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana) 
 4. Zapoznanie studentów - praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji przyjmującej oraz jej komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów
 5. Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji
 6. Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, całościowego (holistycznego) i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych

Praktykant zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji procesu realizacji praktyk w postaci papierowej lub elektronicznej. Następnie komplet dokumentów z praktyki przekazuje Opiekunowi Praktyk. Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych zgodnie z Regulaminem Praktyk w PSW stanowią:

 1. Skierowanie na praktykę studencką
 2. Umowa o organizację studenckich praktyk zawodowych
 3. Dzienniczek praktyk
 4.  Szczegółowy program i harmonogram zakładowej praktyki zawodowej
 5. Sprawozdanie studenta ze studenckiej praktyki zawodowej
 6. Kwestionariusz oceny praktyk zawodowych
 7. Ocena końcowa zaliczenia praktyk
 8. Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Kompletna dokumentacja przekazywana jest opiekunowi praktyk w trakcie zaliczenia praktyki, uzupełniona jest o ocenę z zaliczenia praktyki w danym semestrze  w protokole  zaliczenia praktyki zawodowej oraz karcie egzaminacyjnej. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie i udokumentowanie wszystkich zakładanych efektów uczenia się przewidzianych na praktyce zawodowej na studiowanym kierunku.

Praktykant na etapie realizacji praktyki zawodowej :

 1. Stawia się w miejscu praktyki w wyznaczonym terminie i uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach ( w tym szkolenie BHP)
 2. Posiada wymagane ubezpieczenia
 3. Jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy
 4. W sytuacjach, w których wymaga tego charakter praktyki, zobowiązany jest do noszenia odzieży i obuwia ochronnego (lub/i innych elementów zabezpieczających przed urazami ) oraz identyfikatora
 5. Uzgadnia z zakładowym opiekunem praktyki szczegóły organizacyjne realizacji poszczególnych etapów praktyki
 6. Jest obowiązkowo obecny na praktyce. Praktykant jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie zakładowemu opiekunowi praktyk każdą nieusprawiedliwioną (zwolnienie lekarskie) nieobecność na praktyce. Nieobecności praktykant zobowiązuje się odpracować w terminie uzgodnionym z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych
 7. Bierze czynny udział w praktyce, sumiennie wykonuje zadania zlecone przez zakładowego opiekuna praktyk zawodowych i przestrzega przepisów oraz zasad obowiązujących w zakładzie pracy

Zgodnie z Regulaminem studiów, studenci, którzy udokumentują pracę zawodową, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wolontariat lub uczestnictwo w stażach, w tym także za granicą, mające miejsce po ukończeniu szkoły średniej lub pomaturalnej mogą ubiegać się o zaliczenie praktyki studenckiej w całości lub w części bez obowiązku jej odbycia w tym zakresie, jeżeli charakter wymienionej aktywności zawodowej, wolontariatu lub stażu spełnia wymagania programu praktyki, a okres tej aktywności był nie krótszy niż okres studenckiej praktyki zawodowej określony planem studiów.  Zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia  następuje na pisemny wniosek studenta skierowany do Dziekan WSE i pozytywnie zaopiniowany przez Opiekuna praktyk zawodowych.

Praktyki służą realizacji efektów uczenia się, które są potwierdzone przez władze uczelni oraz pracodawców. W toku kształcenia studenci kierunków pierwszego stopnia nabędą niezbędne umiejętności i kompetencje, które umożliwią im wykonywanie pracy zawodowej opartej na przygotowaniu praktycznym.

Procedura organizacji i realizacji praktyk zawodowych
Regulamin praktyk Administracja I stopnia
Regulamin praktyk Bezpieczeństwo wewnętrzne
Regulamin praktyk Logistyka
Regulamin praktyk Pedagogika resocjalizacyjna
Regulamin praktyk Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Regulamin praktyk Administracja II stopnia

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

INSTYTUT LOGISTYKI

dr Marcin Kubera

marcin.kubera@twojestudia.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

dr Anna Majer

anna.majer@twojestudia.pl

INSTYTUT ADMINISTRACJI

dr Leszek Molendowski

leszek.molendowski@twojestudia.pl

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

dr Dawid Czarnecki

dawid.czarnecki@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści