Biblioteka

Biblioteka Pomorskiej Szkoły Wyższej mieści się w siedzibie Uczelni przy ul. Kościuszki 112/114 w Starogardzie Gdańskim. Biblioteka gromadzi księgozbiór zgodny z profilem oferowanych kierunków studiów. Studenci oraz wykładowcy mogą na miejscu skorzystać z katalogu bibliotecznego, przejrzeć księgozbiór, wypożyczać książki oraz skorzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego. 

Biblioteka umożliwia także dostęp do elektronicznych źródeł informacji [link do baz danych] –
pełnotekstowych naukowych baz danych (e-książek, e-czasopism) oraz baz bibliograficzno-
abstraktowych, a także narzędzi niezbędnych w procesach dydaktycznych i naukowych.

Kontakt
i godziny otwarcia:

Biblioteka Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. pomorskie

biblioteka@twojestudia.pl

Biblioteka czynna jest w czasie zjazdów
w godzinach 10.00-15.00
Bibliotekarz pełni także dyżur w każdy wtorek
w godzinach 10.00-17.00

Dyrektor Biblioteki PSW dr Arkadiusz Smagacz
Dyrektor Biblioteki PSW
dr Arkadiusz Smagacz 

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI POMORSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Biblioteka Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), Statutu Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479.t.j.).
  2. Biblioteka PSW pełni rolę biblioteki naukowej, realizującej zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze. Biblioteka gromadzi zbiory i tworzy warsztat informacyjny zgodny z kierunkami kształcenia i potrzebami badań naukowych jednostki, w której działa.
  3. Podstawowymi zadaniami Biblioteki Pomorskiej Szkoły Wyższej są:
   1. organizowanie warsztatu naukowo-dydaktycznego uczelni przez dobór, opracowanie, przechowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów bibliotecznych kompletowanych zgodnych z zasadami gromadzenia zbiorów, w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunków studiów oferowanych w Pomorskiej Szkole Wyższej;
   2. zapewnianie dostępu do globalnych zasobów informacyjnych w wersji elektronicznej;
   3. prowadzenie działalności informacyjnej;
   4. prowadzenie prac dokumentacyjnych i rejestracja publikacji naukowych pracowników uczelni;
   5. promocja i popularyzowanie zbiorów bibliotecznych;
   6. prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz społeczności uczelni.

II. KONTO BIBLIOTECZNE

  1. Do korzystania z zasobów i usług biblioteki uprawnia posiadanie ważnego konta użytkownika w systemie bibliotecznym.
  2. Prawo do korzystania ze zbiorów nabywa się z chwilą aktywacji konta. W tym celu należy skontaktować się z biblioteką e-mailowo, telefonicznie lub osobiście. Aktywacja konta oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. Każdy z użytkowników biblioteki otrzymuje kartę biblioteczną.
  4. Prawo do korzystania z zasobów Biblioteki mają:
   1. nauczyciele akademiccy zatrudnieni na uczelni w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną;
   2. studenci PSW;
   3. pracownicy administracji;
   4. studenci i użytkownicy innych uczelni i bibliotek, z którymi uczelnia zawarła umowę o współpracy;
   5. inne osoby po uzyskaniu zgody dyrektora biblioteki.

III. UDOSTĘPNIANIE I WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

 1. Zbiory Bibliotek udostępnia się:
  1. na miejscu na zasadzie wolnego dostępu do półek;
  2. w ramach wypożyczalni na zewnątrz;
  3. poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne;
  4. poprzez sieć komputerową, w przypadku zbiorów elektronicznych.
 2. Wypożyczeń na zewnątrz można dokonać osobiście na miejscu lub zamawiać i rezerwować online (zalecana forma).
 3. Prawo do wypożyczania mają wszyscy zarejestrowani użytkownicy posiadający aktywne konto biblioteczne.
 4. Zamawianie i rezerwacja zbiorów odbywa się drogą elektroniczną z katalogu LIBRA NET, po zalogowaniu na konto użytkownika.
 5. Zbiory zarezerwowane i zamówione należy odebrać w wyznaczonym terminie (do 7 dni od daty powiadomienia mailowego). Po upływie wskazanego czasu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 6. Każdy ze studentów może wypożyczyć maksymalnie 3 pozycje jednocześnie, przy zachowaniu ogólnej ilości 10 książek wypożyczonych na koncie.
 7. Czas wypożyczenia upływa po 30 dniach.
 8. Użytkownik ma możliwość prolongaty terminu wypożyczenia:
  1. samodzielnie – online ze swojego konta bibliotecznego (pod warunkiem, że nie minął termin zwrotu książek wypożyczonych); prolongata nie jest możliwa, jeśli książka została już zarezerwowana przez innego czytelnika;
  2. na miejscu zwracając się z prośbą do dyżurującego bibliotekarza.
 9. Prolongaty można dokonać maksymalnie dwa razy.
 10. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do terminowego zwrotu i prolongat wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 11. Użytkownicy mogą kontrolować stan swoich kont bibliotecznych przez Internet, a ewentualne wątpliwości zgłaszać niezwłocznie w bibliotece.
 12. Wypożyczenia mogą odbywać także na zasadzie wypożyczeni międzybibliotecznych.

IV ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

 1. W bibliotece użytkownicy mają dostęp do komputerów, na których możliwe jest korzystanie z:
  1. Internetu;
  2. elektronicznych zasobów i usług subskrybowanych przez bibliotekę;
  3. zainstalowanego oprogramowania biurowego.
 2. Czytelnicy mogą korzystać z sieci Wi-Fi oraz własnego sprzętu komputerowego.
 3. Użytkownikom nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów (dotyczy sprzętu i oprogramowania).
 4. Wszelkie szkody (uszkodzenia, zabrudzenia, inne) oraz awarie należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi. Samodzielne usuwanie usterek jest niedozwolone.
 5. PSW zastrzega sobie prawo do blokowania nieodpowiednich stron internetowych, zawierających treści nieodpowiednie dla użytkownika.
 6. PSW nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treści przetwarzane przez użytkownika w ramach sesji. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność prawną za przetwarzane treści.
 7. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad podczas pracy przy komputerze dyżurujący bibliotekarz może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z komputera.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z LICENCJONOWANYCH ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI

 1. Licencjonowane elektroniczne źródła informacji subskrybowane przez bibliotekę PSW dostępne są w sieci komputerowej uczelni oraz zdalnie poprzez serwer Uczelni.
 2. Ze źródeł elektronicznych mogą korzystać użytkownicy, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne. Pozostałe osoby mogą korzystać z dostępu jedynie na miejscu.
 3. Dostęp do źródeł elektronicznych jest możliwy:
  1. ze wszystkich komputerów zarejestrowanych w sieci uczelnianej;
  2. do wybranych baz zdalnie, spoza sieci uczelni, po otrzymaniu od bibliotekarza odpowiedniego kodu.
 4. Użytkownicy korzystający ze źródeł elektronicznych zobowiązani są do przestrzegania prawa własności intelektualnej.

VI. USŁUGI INFORMACYJNE

 1. Biblioteka świadczy usługi informacyjne w zakresie zasobów dostępnych w systemie informacyjno-bibliotecznym PSW oraz – w miarę możliwości – w zakresie zbiorów bibliotek krajowych i zagranicznych.
 2. Zakres usług informacyjnych świadczonych przez bibliotekę obejmuje:
  1. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych na podstawie własnych zasobów;
  2. pomoc w wyszukiwaniu i doborze materiałów;
  3. poradnictwo i działalność szkoleniową z zakresu korzystania z internetowego katalogu zbiorów, platformy książek elektronicznych oraz wyszukiwania w bazach danych.
 3. Biblioteka nie opracowuje zestawień bibliograficznych do prac dyplomowych.

VII. ROZLICZENIE Z BIBLIOTEKĄ

 1. Studenci PSW, kończąc studia lub odchodząc z uczelni, muszą uregulować swoje zobowiązania wobec biblioteki, a także uzyskać odpowiednie potwierdzenie na karcie zobowiązań.
 2. Pracowników PSW, którzy kończą współpracę z uczelnią, obowiązuje uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec biblioteki.

 

VIII. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Na terenie biblioteki obowiązuje przestrzeganie zasad porządku publicznego i kultury osobistej.
 2. Użytkownicy są zobowiązani przestrzegać obowiązujących w bibliotece przepisów, w szczególności szanować wypożyczone materiały i mienie biblioteki.
 3. Niszczenie oraz wynoszenie zbiorów, przedmiotów i urządzeń będących własnością jest zakazane i może skutkować zawieszeniem w prawach użytkownika.
 4. Osoby korzystające z zasobów biblioteki na miejscu przed wejściem zobowiązane są do zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych do czytelni książek i czasopism.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu może powodować jednorazowe lub czasowe zawieszenie użytkownika w prawach do korzystania z biblioteki, bądź też skierowanie do władz uczelni wniosku o wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec użytkownika.
 2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania biblioteki można przekazywać dyrektorowi Biblioteki PSW.
 3. Decyzje w sprawach dotyczących udostępniania zbiorów, a nieuwzględnionych w Regulaminie, podejmuje dyrektor Biblioteki PSW.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim.

Z wybranych baz można korzystać w domu, o dostęp poproś bibliotekarza:

Dostęp do najważniejszych światowych wydawnictw naukowych
Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim
Baza materiałów pełnotekstowych oraz opisów bibliograficznych
Baza naukowej literatury recenzowanej
Wielodziedzinowa biblioteka cyfrowa czasopism, książek i dokumentów źródłowych
Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich
Największy światowy katalog bibliograficzny
Nowoczesna platforma edukacyjna

Największa baza naukowa w Polsce

Baza bibliograficzna metadanych polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych
Zasoby sieciowe z nauk technicznych, m.in. z architektury i urbanistyki, transportu i zarządzania
Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Repozytorium publikacji polskich naukowców w otwartym dostępie
Baza danych o zawartości europejskich czasopism z nauk społecznych i humanistycznych

Biblioteki cyfrowe

Wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
Upublicznia obiekty (czasopisma, książki, zdjęcia, dokumenty urzędowe, grafiki) dotyczące przede wszystkim Pomorza Gdańskiego i Środkowego.
Indeksuje i zapewnia dostęp do naukowych, recenzowanych książek o otwartym dostępie.
Internetowa biblioteka pedagogiczna Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych.
Wirtualna Biblioteka Europejska udostępnia cyfrowe zasoby bibliotek oraz instytucji naukowych i kulturalnych krajów Unii Europejskiej.
Serwis umożliwiający przeszukiwanie zasobów polskich bibliotek cyfrowych zrzeszonych w FBC.
Biblioteka umożliwia dostęp do wydawnictw Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Cyfrowa biblioteka udostępnia najważniejsze obiekty ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa oraz dokumentów dotyczących obszaru Pomorza.

CZASOPISMA ONLINE

Czasopisma wielodziedzinowe

 

Czasopisma pedagogiczne

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści