Kadra dydaktyczna

Naszą Uczelnię tworzą przede wszystkim wspaniali ludzie! Poznaj wykładowców, którzy w profesjonalny sposób przekazują wiedzę, doświadczenie, a także pasję studentom Pomorskiej Szkoły Wyższej.

dr hab. Marcin Kęsy, prof. PSW

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwent m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w VUZF University w Sofii. Doktor honoris causa, przedsiębiorca, urzędnik samorządowy.

dr hab. Roksolyana Shvay, prof. PSW

Doktorka habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, profesor PSW. Posiada doświadczenie w nauczaniu nauk ścisłych oraz w nauczaniu przedmiotów pedagogicznych. Specjalistka w teorii i metodyki nauczania dyscyplin zawodowych, psychologii i pedagogiki. W działalności naukowej zajmuje się badaniami z metodyki nauczania, pedagogiki twórczości.

dr hab. Bożena Wojtasik, prof. PSW

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki ogólnej. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą poradnictwo edukacyjno-zawodowe i poradnictwo karier, wsparcie społeczne, problemy edukacyjno-zawodowe młodzieży i osób dorosłych, społeczne funkcje i rola doradcy kariery we współczesnym świecie.

dr inż. Grzegorz Zakrzewski, prof. PSW

Kmdr w st. spocz. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska uzyskał na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem ponad 40 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz monografii z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, członek komitetów naukowych i organizacyjnych kongresów, międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

dr hab. Łukasz Zweiffel, prof. PSW

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor PSW. Od 25 lat pracuje naukowo. Zajmuje się współczesnymi ideami politycznymi i społecznymi, kwestią wartości kulturowych, oraz ich wpływu życie społeczno-gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w Holandii i w Polsce. Ekspert od mikro mobilności oraz mobilności rowerowej. Członek zespołu opracowującego na zlecenie śląskiego urzędu marszałkowskiego, Politykę rowerową województwa śląskiego, perspektywa 2030.

dr Beata Bykowska-Godlewska

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magistra pedagogiki. Specjalistka w dziedzinie polityki społecznej, pedagogiki rodziny, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna i doradczyni zawodowa. Wieloletnia wykładowczyni przedmiotów z dziedziny nauk społecznych, trenerka rozwoju osobistego, badaczka obszaru patologii społecznych. Z Pomorską Szkołą Wyższą związana od ponad 20 lat.

dr Sławomir Stanisław Dębski

Doktor nauk o polityce i administracji, dysertacja Uniwersytet Warszawski. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Społeczno–Ekonomicznej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i wielu studiów podyplomowych oraz szkoleń certyfikowanych. Studiował Nauki o polityce i administracji, Prawo i porządek publiczny, Pedagogikę w zakresie edukacji obronnej i zarządzania kryzysowego. Praktyk i teoretyk bezpieczeństwa.

dr Jacek Kołtan

Doktor nauk społecznych. Absolwent filozofii i nauk politycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Humboldt-Universität w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Freie Universität w Berlinie. Od lat zaangażowany jest w debatę publiczną dotyczącą przemian świata społecznego i politycznego. Prowadzi wykłady m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

dr Jakub Kufel

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent historii i politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów realizował projekty społeczne jako wiceprezes Stowarzyszenia „Wyborcy”. Związany z Europejskim Centrum Solidarności od 2010 roku. Zajmuje się koordynacją projektów naukowych i wydawniczych, a także prowadzi własne prace badawcze.

dr Monika Popow

Doktorka nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog, badaczka społeczna, pracująca m.in. w obszarze UX research. Stale współpracuje jako badaczka i ekspertka z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. W roku 2022 pełnomocniczka Prezydent Miasta Gdańska ds Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

dr Przemysław Ruchlewski

Doktor nauk humanistycznych. Studiował historię, nauki polityczne oraz politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010 roku związany z Europejskim Centrum Solidarności, pełni funkcję zastępcy dyrektora ECS. Naukowo zajmuje się najnowszą historią Polski, w szczególności historią NSZZ „Solidarność”.

dr Jarosław Ślęzak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, prawnik, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. ruchy migracyjne, mniejszości narodowe i etniczne, polityka migracyjna, bezpieczeństwo socjalne imigrantów, prawa człowieka i ich ochrona, administracja i samorząd terytorialny.

dr Elżbieta Ważna

Doktorka nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza. Pracę doktorską obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z finansami związana również w swojej pracy zawodowej – od 20 lat wykonuje zawód księgowej. Specjalistka w zakresie marketingu, zarządzania, finansów, finansów publicznych i bankowości.

dr Magdalena Wolińska

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej oraz certyfikowane szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora. Długoletni pracownik naukowo– dydaktyczny oraz współpracownik uczelni wyższych.

W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kompetencjami, zarządzaniem strategicznym dla MŚP, aspektem sukcesji oraz postawami sukcesorów w firmach rodzinnych. Autor, współautor, redaktor ponad 130 publikacji naukowych, w tym m.in. monografii naukowych z zakresu kompetencji menedżerskich, szkolnictwa zawodowego i zarządzania. W 2021 roku otrzymał doktorat honoris causa w Bereżańskim Instytucie Agrotechnicznym.

W działalności naukowej zajmuje się badaniami z metodyki nauczania, pedagogiki twórczości. Jest autoką ok. 220 publikacji naukowych i naukowo-metodycznych. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Wykładowczyni z ponad 30 letnim stażem, organizatorka kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych seminariów, konferencji i kongresów. Autorka 4 monografii i 9 prac pod redakcją oraz ponad 50 artykułów naukowych. Recenzentka wielu prac doktorskich i habilitacyjnych, monografii, artykułów. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne.

W kręgu jego zainteresowań naukowo-badawczych znajdują się; nadzorowanie i koordynowanie wykonawstwa, badań i prac związanych z oddziaływaniem czynnika ludzkiego na środowisko pracy człowieka, monitorowanie i analizowanie potrzeb możliwości i rozwoju zaplecza technicznego-logistycznego, w aspekcie planowej działalności gospodarczej i nieplanowanych działań destrukcyjnych, jakie mogą wywołać siły natury i człowiek.

Badacz w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, o bezpieczeństwie, ścisłych oraz przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu. Inicjator i współorganizator kilkudziesięciu seminariów, konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Autor, współautor, współredaktor naukowy ponad 80 opracowań naukowych, w tym m.in.: 78 wydań książkowych, monografii naukowych, wydań skryptowych oraz opracowań cyfrowych. Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk.

Od 2008 roku związany z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, zastępca dyrektora (2014–2020), obecnie pełnomocnik dyrektora ds. naukowych. Interesuje się współczesną teorią społeczną i polityczną oraz etycznymi wyzwaniami współczesności. W swoich dotychczasowych badaniach naukowych zajmował się m.in. przeobrażeniami nowoczesności, kryzysem demokracji, historią idei solidarności, nowymi ruchami społecznymi, pojęciem dizajnu społecznego i tożsamością podmiotową. Stypendysta fundacji KAAD w Berlinie i visiting scholar Catholic University of America w Waszyngtonie. Autor i współautor kilkunastu prac o tematyce historii i idei solidarności.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim myśli politycznej opozycji, bezpieczeństwa społecznego w okresie transformacji systemowej. Organizator licznych konferencji naukowych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku prac zbiorowych.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. wolontariatu, zaangażowania społecznego i demokracji, analizy dyskursu oraz badań nad doświadczeniem migracji. Autorka i współautorka 35 publikacji naukowych, organizatorka i uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych, w tym 15 konferencji międzynarodowych.

Wykładowca akademicki z 10 letnim stażem, specjalizuje się w prowadzeniu zajęć związanymi z zarządzaniem w instytucjach, zarządzaniem projektami, procesami administracyjnymi oraz historią Polski i świata. Redaktor pisma „Wolność i Solidarność”. Autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce najnowszej historii Polski. Autor podręcznika historii do liceów i techników.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii: Instytucjonalizacja życia migracyjnego w przestrzeni lokalnej Gdańska oraz wielu artykułów dotyczących osadnictwa i ruchów ludności.

Wykładowczyni z wieloletnim doświadczeniem, autorka 22 publikacji krajowych i międzynarodowych o tematyce finansów publicznych, rynków finansowych, ubezpieczeń, rynku finansowego w Polsce. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych.

Jest również uczestniczką konferencji krajowych i międzynarodowych, a także jest autorką artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, kryminalistyki, postępowania karnego. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również kryminologia.

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Skip to content