Kadra dydaktyczna

Naszą Uczelnię tworzą przede wszystkim wspaniali ludzie! Poznaj wykładowców, którzy w profesjonalny sposób przekazują wiedzę, doświadczenie, a także pasję studentom Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Nauczyciele akademiccy - 1 etat

dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. PSW

Absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji. Ukończył logistykę na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończył studia podyplomowe "Integracja europejska i prawo wspólnotowe" na UAM. Studiował Zarządzanie projektem europejskim na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

dr hab. Natalia Karpińska, prof. PSW

Doktorka habilitowana nauk prawnych w zakresie prawa, psycholożka, mediatorka, profesorka PSW. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu, członkini Polskiego Centrum Mediacji (Oddział Wrocław). Сzłonkini Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Ukrainy, prezeska Wołyńskiego Centrum Mediacji w Ukrainie.

dr hab. Marcin Kęsy, prof. PSW

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwent m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w VUZF University w Sofii. Doktor honoris causa, przedsiębiorca, urzędnik samorządowy.

dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. PSW

Doktorka habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – pedagogiki specjalnej. Inspiratorka działań na rzecz propagowania problematyki autyzmu na terenie Dolnego Śląska oraz aktywna działaczka Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Propagatorka idei psychomotoryki. Założycielka i członkini Krajowego Towarzystwa Psychomotoryki.

dr hab. Roksolyana Shvay, prof. PSW

Doktorka habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, profesor PSW. Posiada doświadczenie w nauczaniu nauk ścisłych oraz w nauczaniu przedmiotów pedagogicznych. Specjalistka w teorii i metodyki nauczania dyscyplin zawodowych, psychologii i pedagogiki. W działalności naukowej zajmuje się badaniami z metodyki nauczania, pedagogiki twórczości.

dr hab. Bożena Wojtasik, prof. PSW

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki ogólnej. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą poradnictwo edukacyjno-zawodowe i poradnictwo karier, wsparcie społeczne, problemy edukacyjno-zawodowe młodzieży i osób dorosłych, społeczne funkcje i rola doradcy kariery we współczesnym świecie.

dr hab. Łukasz Zweiffel, prof. PSW

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor PSW. Od 25 lat pracuje naukowo. Zajmuje się współczesnymi ideami politycznymi i społecznymi, kwestią wartości kulturowych, oraz ich wpływu życie społeczno-gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w Holandii i w Polsce. Ekspert od mikro mobilności oraz mobilności rowerowej. Członek zespołu opracowującego na zlecenie śląskiego urzędu marszałkowskiego, Politykę rowerową województwa śląskiego, perspektywa 2030.

dr inż. Grzegorz Zakrzewski, prof. PSW

Kmdr w st. spocz. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska uzyskał na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem ponad 40 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz monografii z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, członek komitetów naukowych i organizacyjnych kongresów, międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

dr Judyta Bielanowska

Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o polityce. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2012 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku  politologia, zaś w 2015 studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Erozja przywódca politycznego I sekretarzy KC PZPR” uzyskała stopień doktora w 2020 r. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, recenzji i sprawozdań.  Wieloletni nauczyciel akademicki. Organizatorka i współorganizatorka licznych konferencji naukowych, m. in. „Stan wojenny i stany nadzwyczajne”, „Kultura opozycyjna w PRL”, „Czerwiec’89. Transformacja systemowa w Polsce”. Organizatorka debat ze świadkami historii i moderatorka dyskusji naukowych.  W latach 2020-2021 zatrudniona na stanowisku Dziekana Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa.

Od 2021 roku pracuje jako starszy specjalista ds. naukowo-badawczych w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Jest zaangażowana w prace wydawnicze jako sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Wolność i Solidarność” wydawanego  przez Europejskie Centrum Solidarności oraz redaktor tematyczny działu związanego z historią Solidarności w czasopiśmie naukowym „Copernicus” wydawanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest również autorką wniosków o uruchomienie studiów licencjackich na kierunkach administracja, pedagogika i kryminologia.

dr Irena Malinowska

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ekspert I. Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki o polityce i administracji. Oficer Policji w stanie spoczynku – służba w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Dowodzenia Komendanta Głównego Policji podczas Ogólnopolskiej Operacji Policyjnej „Przymierze” i NATO oraz w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Stały mediator sądowy przy Sadzie Okręgowym w Warszawie w sprawach cywilnych, pracowniczych, rodzinnych i gospodarczych. Ekspert ds. zwalczania handlu ludźmi Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission (TAIEX) przy Komisji Europejskiej dla przedstawicieli służb zagranicznych.

Rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na Wydziale Nauk Społecznych o temacie Polityka Instytucji Europejskich wobec handlu ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem przypadków Polski. Wykładowca  i uczestniczka międzynarodowego szkolenia Agencji Unii Europejskiej ds. szkolenia w dziedzinie ścigania (CEPOL). Autorka blisko 120 publikacji naukowych, w tym monografii w obszarach: bezpieczeństwa państwa, kryminologii, zorganizowanej przestępczości kryminalnej, migracji ludności, tożsamości kulturowej, handlu ludźmi, wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (JIT). Członek zwyczajny stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, https://www.ejournals.eu/PiB/. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo, zaginięcia ludzi, kulturowość.

dr inż. Dariusz Starkowski

Absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Samochodowych w Pile oraz studiów doktoranckich na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, wykładowca na kursach podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników sektora transportowego oraz kursach z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR , starszy inspektor BHP,  audytor wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według norm
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015,  oraz ISO 19011:2018.

Autor i recenzent kilkudziesięciu książek i poradników dotyczących problematyki bezpieczeństwa w transporcie drogowym w tym poradnika Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy wydanego w 6 tomach. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu zarządzania transportem i logistyką. Specjalizuje się w teoretycznych i praktycznych zagadnieniach zarządzania i projektowaniem systemów transportowych i logistycznych oraz inżynierii transportu o specjalności logistyka i technologia transportu samochodowego. Głównymi obszarami jego zainteresowań są: technologie i procesy transportowe i magazynowania, zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi i spedycyjnymi.

dr Robert Czerniak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Wykładowca akademicki w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim na kierunku logistyka. Jego publikacje naukowe z ostatnich 10 lat związane są z transportem i logistyką. Autor szczegółowej analizy przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury: “Opracowanie. Rola transportu kolejowego w Polsce w pierwszych miesiącach Rosyjsko-Ukraińskiego konfliktu”. 

dr Marek Ejsmont

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył podyplomowe Studium Politologii Uniwersytet Gdański, magister pedagogiki specjalnej. Członek organizacji naukowych: European Media Management Education Association  Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

dr Tomasz Góra

Doktor nauk prawnych. Ukończył studia doktorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji. Wykładowca i praktyk. Od 2007 roku pełni funkcję komornika sądowego. Członek Rady Izby Komorniczej w Lublinie, członek Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie. 

dr Anna Janus

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski, Studium Doktoranckie o Polityce Filozofii i Socjologii, Instytut Politologii, Zakład Polityki Administracyjnej  i Służb Publicznych. uzyskała dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. 

dr Jacek Kołtan

Doktor nauk społecznych. Absolwent filozofii i nauk politycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Humboldt-Universität w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Freie Universität w Berlinie. Od lat zaangażowany jest w debatę publiczną dotyczącą przemian świata społecznego i politycznego. Prowadzi wykłady m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

dr inż. Marcin Kubera

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Ukończył studia doktorskie na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, tytuł magistra inżyniera uzyskał na studiach z zakresu logistyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W pracy zawodowej związany  z logistyką i zarządzaniem oraz administracją publiczną. 

dr Monika Kurzynoga

Doktorka nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, absolwentka pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Autorka kilku artykułów naukowych. W 2009 r. laureatka konkursu na najciekawszą pracę magisterską z pedagogiki, autorka najlepszej pracy doktorskiej w Polsce w konkursie Rzecznika Praw Dziecka w 2018 r. Pedagożka szkolna i rodzinna, terapeutka, kuratorka sądowa. 

dr Karolina Muzyczka

Doktorka nauk prawnych. Prowadzi badania naukowe nad praktycznymi oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji publicznej. Członkini Rady Naukowej Regionalnej Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym – Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa; Członkini Bydgoskiego Towarzystwa Nauki w Bydgoszczy.

dr Monika Popow

Doktorka nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog, badaczka społeczna, pracująca m.in. w obszarze UX research. Stale współpracuje jako badaczka i ekspertka z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. W roku 2022 pełnomocniczka Prezydent Miasta Gdańska ds Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

dr Przemysław Ruchlewski

Doktor nauk humanistycznych. Studiował historię, nauki polityczne oraz politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010 roku związany z Europejskim Centrum Solidarności, pełni funkcję zastępcy dyrektora ECS. Naukowo zajmuje się najnowszą historią Polski, w szczególności historią NSZZ „Solidarność”.

dr Jarosław Ślęzak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, prawnik, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. ruchy migracyjne, mniejszości narodowe i etniczne, polityka migracyjna, bezpieczeństwo socjalne imigrantów, prawa człowieka i ich ochrona, administracja i samorząd terytorialny.

dr Elżbieta Ważna

Doktorka nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza. Pracę doktorską obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z finansami związana również w swojej pracy zawodowej – od 20 lat wykonuje zawód księgowej. Specjalistka w zakresie marketingu, zarządzania, finansów, finansów publicznych i bankowości.

dr Magdalena Wolińska

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej oraz certyfikowane szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora. Długoletni pracownik naukowo– dydaktyczny oraz współpracownik uczelni wyższych.

mgr Magdalena Charkin-Jaszcza

Magister socjologii. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Podyplomowego Studium Reklamy i Marketingu Medialnego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami Politechniki Gdańskiej. Ekspertka w obszarze komunikacji i strategii oraz zarządzania projektami międzynarodowymi w obszarze kultury.

mgr Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska

Magister prawa, absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Studium Terapii Par oraz Studium Terapii Rodzin na Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Akademia Mediatora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. 

dr Paweł Łabuz

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia na kierunku prawo, administracja i prawo kanoniczne. Ekspert I Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne. Oficer służb państwowych w stanie spoczynku. Wykładowca międzynarodowego szklenia Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (ang. European Union Agency for Law Enforcement Training nauczyciel stowarzyszony: w Instytucie Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Policji w Pile,. Biegły sądowy z zakresu zwalczania przestępczości, czynności operacyjno – rozpoznawczych i detektywistyki.

Autor ponad 100 krajowych i międzynarodowych publikacji naukowych w tym kilkudziesięciu monografii naukowych. Specjalizuje się w prawie karnym, procedurze operacyjnej i karnej, prawie policyjnym, zarządzaniu informacją kryminalną i gospodarczą oraz systematyki wywiadu gospodarczego, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w całym jego spektrum, kryminalistyki, kryminologii i psychologii kryminalistycznej i kryminologicznej. Wiceprezes Stowarzyszenia Taktyków Kryminalistyki oraz członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego.

prof. dr hab. Piotr Dehnel

Główne obszary zainteresowań to filozofia współczesna, w  szczególności myśl Ludwiga Wittgensteina oraz filozofia edukacji. Najważniejsze publikacje: „Ludwig Wittgenstein: Teoria a terapia. Od „Traktatu” do „Dociekań Filozoficznych” – studia, PWN Warszawa, 2014, Myśli a sposoby życia. Eseje o filozofii współczesnej, Universitas, Kraków 2016, The Radial Method of the Middle Wittgenstein, Bloomsbury 2022.

Jest też autorem artykułów i redaktorem prac zbiorowych, min. Etyka-wspólnota-działanie, (wspólnie z B. Sierocką i N. Kapfererem) oraz Filozofia a pedagogika, (wspólnie z P. Gutowskim).

dr hab. Janusz Falecki, prof. PSW

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Ukończył studia polityki obronnej w Akademii Obrony NATO w Rzymie. Absolwent studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Był m.in. szefem Oddziału Operacji Kryzysowych w Sztabie Generalnym WP, głównym specjalistą d/s planowania obronnego w NATO oraz komendantem Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe. Specjalizuje się w problematyce podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, organizacji współdziałania, koordynacji działań i szkolenia w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Autor i współautor siedmiu monografii oraz ponad osiemdziesięciu innych opracowań naukowych.

dr Dawid Czarnecki

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku politologii.

Ukończone studia podyplomowe zakresu Administracji publicznej, Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Historii, Przygotowania pedagogicznego, Geografii. Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych poświęconych tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa i kultury fizycznej.

dr Magdalena Czubak-Koch

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, andragożka, trenerka, terapeutka. Autorka monografii i artykułów skoncentrowanych wokół zagadnień związanych ze współczesnym rynkiem pracy. Jej dotychczasowe badania dotyczyły społecznego charakteru uczenia się w przedsiębiorstwach i kultury organizacji. Naukowo zajmuje się procesami uczenia się w obszarach edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Problematyka badawcza wpisuje się w nurt badań związanych z uczeniem się i wspieraniem rozwoju człowieka w różnych fazach życia, a także w różnych miejscach, przestrzeniach, sytuacjach, rolach społecznych czy zawodowych. Jako trenerka i terapeutka wspiera w usprawnianiu procesów poznawczych,  rozwijaniu umiejętności,  budowaniu strategii i potencjału do uczenia się.

dr Rafał Depczyński

Doktor nauk prawnych, naukowo zajmujący się konfliktami zbrojnymi, prawem do samoobrony, prawem użycia broni, operacjami pokojowymi ONZ, edukacją proobronną młodzieży oraz działaniami wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego, studiów doktoranckich na WPiA UG oraz Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach. W roku 2006 uczestniczył w operacji pokojowej ONZ w Libanie, gdzie po zakończeniu konfliktu zbrojnego (Wojna Lipcowa), został powołany do międzynarodowej komisji oceniającej straty w mieniu UNIFIL oraz naruszenia postanowień MPH KZ.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie oraz prezesem Fundacji PRO VETERANI.

dr Bogusława Karpińska-Głowacka

Doktor nauk prawnych, radca prawny, mediator. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wykładowca akademicki z 15 letnim stażem, prodziekan. Radca prawny – mediator prowadząca własną kancelarię.

Obsługa klientów w Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Recenzent Kortowskiego Przeglądu Prawniczego. Promotorka wielu prac licencjackich i magisterskich. Autorka kilkunastu artykułów w tematyce prawniczej.

dr Izabella Kęsy

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, magister matematyki, ukończone 4 studia podyplomowe. Członkini zespołu naukowo-badawczego "Management researchers"

Autorka 12 rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych.  Zainteresowania badawcze nawiązują do problematyki dotyczącej firm rodzinnych oraz rynku pracy.

mgr Damian Kowalski

Doktorant oraz absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Trener i instruktor w 17 dyscyplinach sportu i rekreacji ruchowej. Instruktor w zakresie ratownictwa wodnego. Członek Komisji szkoleniowej WOPR województwa  Kujawsko – Pomorskiego. Prezes klubu sportowego „Wodniacy Sępólno”.

Autor (lub współautor, czy współredaktor naukowy) ponad 170 opracowań naukowych, w tym m.in.: 9 wydań książkowych, monografii naukowych, wydań skryptowych, i ponad 160 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach czy referatów z zakresu: kultury fizycznej, ratownictwa wodnego, pływania, edukacji obronnej i wodnej, bezpieczeństwa wodnego i zarządzania kryzysowego. Członek kilku Rad i Towarzystw Naukowych. Trener przygotowania motorycznego EPI, American Council on Exercise (ACE), National Academy of Sports Medicine (NASM), Athletics and Fitness Association of America (AFAA). Dietetyk skupiający się na holistycznym żywieniu w sporcie oraz życiu codziennym. Bada wpływ zimna na organizm człowieka poprzez zimne kąpiele wdraża do sprawności i aktywności fizycznej. Propagator zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej niosącej za sobą podnoszenie sprawności fizycznej.

dr Andrey Lymar

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia. Autor ponad 120 publikacji naukowych, członek oraz przewodniczący komitetów organizacyjnych licznych konferencji naukowych w Polsce i zagranicą na temat bezpieczeństwa, edukacji, zarządzania, pracy z młodzieżą, procesów społecznych.

Recenzent czasopism naukowych, członek rady redakcyjnej różnych wydań naukowych i publicystycznych. Członek grup eksperckich programów społecznych.

dr Anna Majer

Doktorka nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła Studia Doktoranckie w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce na Uniwersytecie Gdańskim. Magister socjologii (UG). Absolwentka Podyplomowego Studium Pedagogicznego (UG), a także studiów podyplomowych – Tutoring i coaching w edukacji (2022, WSKZ) oraz Job-coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe (2023, SWPS).

Autorka monografii, rozdziałów i artykułów, odzwierciedlających jej naukowe zainteresowania,  m.in. z zakresu socjologii ciała, gender, pedagogiki mediów i kultury popularnej, problematyki Edutainment oraz zawodów „genderowo nieoczywistych”. Zwolenniczka aktywizujących metod dydaktycznych. Pasjonatka historii kultury i życia codziennego, oraz historii medycyny i rozwoju wiedzy.

mgr Maciej Ślusarczyk

Magister Ekonomii Menedżerskiej, doktorant VUZF University w Sofii z obszaru finansów i rachunkowości. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem projektowym oraz rozwojem w organizacji.

W pracy zawodowej, wieloletni dyrektor w branży budowlanej oraz kierownik projektu, przedsiębiorca oraz prezes zarządu fundacji.

dr inż. Janusz Popis

Oficer Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Stopień doktora  nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w 2013 roku.

Autor i recenzent wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa powszechnego.

dr Michał Garapich

Magister socjologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 2006 roku wykładowca różnego szczebla na University of Roehampton w Departamencie Nauk Społecznych (od 2021 Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych). Twórca autorskich kursów drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: Socjologia, Kryminologia, Antropologia.

Autor tekstów publicystycznych w pismach takich jak: The Independent, Haaretz, LSE Blog,

Gazeta Wyborcza, Polityka, Krytyka Polityczna, Liberte, Rzeczpospolita, Errant Journal. Promotor ok 100 prac magisterskich;

dr Edyta Weigel

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii; magister socjologii. Obecnie Ekspertka i edukatorka Fundacji FRAME w projektach Erazmus+: Wellbeeing, RecyklArt, TeachMe, CultHera, CARE, Refashion for Good, Nebula. Specjalistka ds. Ewaluacji w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Modum”. Autorka 7 publikacji naukowych, 3 opracowań dydaktycznych oraz autorka tekstów publicystycznych kwartalnika Cogitantium. Posiada doświadczenie w nauczaniu zdalnym, autorka  materiałów dydaktycznych na potrzeby e-lerningu (certyfikaty ukończenia kursów metodyki edukacji zdalnej).

dr Aleksandra Pasieczna

Magister psychologii; doktorka nauk społecznych w  dziedzinie ekonomii  i finansów.

Stypendystka Ministra Spraw Zagranicznych Rządu Francuskiego Eiffel Excellence Scholarship w dziedzinie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Strasbourgu. Stypendystka  doktorantów NCBiR; Stypendystka rektora Akademii Leona Koźmińskiego. Otrzymała wyróżnienie  za pracę doktorską na Akademii Leona Koźmińskiego.

dr Elżbieta Kalinowska

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Konsultantka dydaktyczna, współautorka tekstów i zadań czasopisma edukacyjnego

dla dzieci: Komputerowa Gratka. Konsultantka ds. wspierania edukacji matematycznej w  Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Ekspertka w zespole MEN przygotowującym projekt nowego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Kierowała zespołem opracowującym wniosek w konkursie na najlepsze programy kształcenia ( zajęcie I miejsca). Posiada rozległe doświadczenie w zakresie projektowania kształcenia w szkole wyższej oraz tworzenia dokumentacji programów kształcenia zgodnych z obowiązującymi przepisami.

dr Małgorzata Gocman

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W latach 2018 - 2020 starsza wykładowczyni Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunktka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi działalność szkoleniowo doradczą w zakresie rekrutacji, motywacji pracowników i komunikacji interpersonalnej dla firm i instytucji. 

mgr Kamil Krawczyński

Absolwent  filologii angielskiej - nauczycielskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,  dodatkowa specjalność: terapia pedagogiczna I stopnia. Wieloletni nauczyciel działający głównie w zakresie III Etapu Edukacyjnego.

dr Roman Bielicki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

dr Arkadiusz Smagacz

Historyk ze stopniem naukowym doktora, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej. Wykładał na uczelniach polskich i zagranicznych m.in. Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Papieskim Instytucie Duchowości i Antropologii w Rzymie.

W 2006 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza uzyskał tytuł doktora. Na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 2013 roku ukończył studia Master of Business Administration a w 2018 roku Studia podyplomowe z prawa przedsiębiorczości. Pracował w administracji samorządowej oraz rządowej. 

W jego kręgu zainteresowań naukowych leżą: wybrane aspekty logistyki i prawa, praktyczne problemy prawa, prawo administracyjne, własności intelektualnej, upadłościowe i restrukturyzacyjne. 

Autor ośmiu monografii i około 160 artykułów naukowych z zakresu  prawa, logistyki bezpieczeństwa oraz administracji.  

Jej zainteresowania naukowe to: alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, konfliktologia, mediacja, psychologia prawna, zapobieganie i zarządzanie konfliktami w społecznościach przyjmujących uchodźców z Ukrainy z powodu wojny. 

Uczestniczka konferencji międzynarodowych і krajowych, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu kryminologii.

W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kompetencjami, zarządzaniem strategicznym dla MŚP, aspektem sukcesji oraz postawami sukcesorów w firmach rodzinnych. Autor, współautor, redaktor ponad 130 publikacji naukowych, w tym m.in. monografii naukowych z zakresu kompetencji menedżerskich, szkolnictwa zawodowego i zarządzania. W 2021 roku otrzymał doktorat honoris causa w Bereżańskim Instytucie Agrotechnicznym.

W działalności naukowej zajmuje się badaniami z metodyki nauczania, pedagogiki twórczości. Jest autoką ok. 220 publikacji naukowych i naukowo-metodycznych. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Wykładowczyni z ponad 30 letnim stażem, organizatorka kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych seminariów, konferencji i kongresów. Autorka 4 monografii i 9 prac pod redakcją oraz ponad 50 artykułów naukowych. Recenzentka wielu prac doktorskich i habilitacyjnych, monografii, artykułów. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne.

W kręgu jego zainteresowań naukowo-badawczych znajdują się; nadzorowanie i koordynowanie wykonawstwa, badań i prac związanych z oddziaływaniem czynnika ludzkiego na środowisko pracy człowieka, monitorowanie i analizowanie potrzeb możliwości i rozwoju zaplecza technicznego-logistycznego, w aspekcie planowej działalności gospodarczej i nieplanowanych działań destrukcyjnych, jakie mogą wywołać siły natury i człowiek.

Ogólnopolski Koordynator Przewozu Uchodźców z Ukrainy, Pełnomocnik Zarządu ds. Handlowych w PKP Intercity S.A., Dyrektor Biura Rozkładu Jazdy i Produktu w PKP Intercity S.A.  

Autor 5 monografii, 31 rozdziałów w pracach zbiorowych krajowych, 3 w  pracach zbiorowych zagranicznych, 7 artykułów w czasopismach krajowych oraz w 4 zagranicznych książkach, tłumacz tekstów. Uczestnik 24 naukowych konferencji krajowych i 7 naukowych konferencji zagranicznych. 

W pracy ze studentami skupia się szczególnie na  konfrontowaniu różnorodności sposobów myślenia i postrzegania rzeczywistości oraz poznawaniu indywidualnych doświadczeń.

Od 2022 roku Ekspert Agora S.A. w zakresie artykułów i poradników z zakresu sądowego postępowania administracyjnego. Współpracownik Wolters Kluwer Polska S.A. w zakresie opracowywania komentarzy praktycznych do przepisów prawa i zagadnień prawniczych. 

Promotor ponad 100 prac licencjackich i magisterskich na kierunkach: prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne.  

Ekspertka merytoryczna/koordynatorka projektów międzynarodowych Fundacji Imago. Koordynatorka projektu: “Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”, ekspertka w projekcie: „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych". Pracowniczka naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka w projekcie CoSIE-Co creation of Service Innovation in Europe. 

Uczestniczka wielu konferencji naukowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Autorka licznych publikacji i ekspertyz dla sektora publicznego, w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami i opieki wytchnieniowej. Od 20 lat wykładowczyni akademicka. 

Od 2008 roku związany z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, zastępca dyrektora (2014–2020), obecnie pełnomocnik dyrektora ds. naukowych. Interesuje się współczesną teorią społeczną i polityczną oraz etycznymi wyzwaniami współczesności. W swoich dotychczasowych badaniach naukowych zajmował się m.in. przeobrażeniami nowoczesności, kryzysem demokracji, historią idei solidarności, nowymi ruchami społecznymi, pojęciem dizajnu społecznego i tożsamością podmiotową. Stypendysta fundacji KAAD w Berlinie i visiting scholar Catholic University of America w Waszyngtonie. Autor i współautor kilkunastu prac o tematyce historii i idei solidarności.

W działalności naukowej zajmuje się tematami związanymi z logistyką miejską, zarządzaniem usługami transportowymi, rozwojem mobilności współdzielonej.

W pracy dydaktycznej ceni dyskusje podczas zajęć, wymianę opinii i prezentację zdań, które od tematu czysto naukowego często przechodzą do ogólnospołecznych zagadnień.

Specjalizuje się w pedagogice szkolnej, pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, instytucjonalnej pieczy zastępczej, terapii pedagogicznej, poradnictwie i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół przeobrażeń współczesnego dzieciństwa, jakościowych badań nad dzieciństwem, instytucjonalnej opieki zastępczej, poradnictwa rodzinnego i wychowawczego, przeciwdziałania przemocy w środowisku wychowawczym.

Uczestniczka licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych tematyce procedury administracyjnej.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu  postępowania sądowo-administracyjnego i prawa administracyjnego, przeprowadza egzaminy.  Recenzentka tematyczna  w czasopiśmie naukowym „Zbliżenia cywilizacyjne” – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekspertka  w serwisie internetowym Infor.pl. 

Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. wolontariatu, zaangażowania społecznego i demokracji, analizy dyskursu oraz badań nad doświadczeniem migracji. Autorka i współautorka 35 publikacji naukowych, organizatorka i uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych, w tym 15 konferencji międzynarodowych.

Wykładowca akademicki z 10 letnim stażem, specjalizuje się w prowadzeniu zajęć związanymi z zarządzaniem w instytucjach, zarządzaniem projektami, procesami administracyjnymi oraz historią Polski i świata. Redaktor pisma „Wolność i Solidarność”. Autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce najnowszej historii Polski. Autor podręcznika historii do liceów i techników.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii: Instytucjonalizacja życia migracyjnego w przestrzeni lokalnej Gdańska oraz wielu artykułów dotyczących osadnictwa i ruchów ludności.

Wykładowczyni z wieloletnim doświadczeniem, autorka 22 publikacji krajowych i międzynarodowych o tematyce finansów publicznych, rynków finansowych, ubezpieczeń, rynku finansowego w Polsce. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych.

Jest również uczestniczką konferencji krajowych i międzynarodowych, a także jest autorką artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, kryminalistyki, postępowania karnego. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również kryminologia.

Zawodowo związana z Europejskim Centrum Solidarności, jest pełnomocniczką dyrektora ECS ds. międzynarodowych i protokołu.  

Twórczyni modelu współpracy instytucji kultury i muzeów ze środowiskiem przewodników turystycznych, koordynatorka projektów z zakresu budowania marki i projektowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 

Trenerka, mediatorka, koordynatorka do spraw szkoleń, prowadzi szkolenia z mediacji dla kadry pedagogicznej na terenie Wrocławia oraz innych miast w Polsce. 

Założycielka i prezeska wrocławskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Organizatorka obchodów Międzynarodowego Dnia Mediatora. Uczestniczka Tygodnia Przeciwko Przestępczości organizowanego pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Organizatorka konferencji poświęconych tematyce mediacji.

Badacz w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, o bezpieczeństwie, ścisłych oraz przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu. Inicjator i współorganizator kilkudziesięciu seminariów, konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Autor, współautor, współredaktor naukowy ponad 80 opracowań naukowych, w tym m.in.: 78 wydań książkowych, monografii naukowych, wydań skryptowych oraz opracowań cyfrowych. Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk.

Prowadzi zajęcia z: ekonomii, ekonomiki transportu samochodowego, spedycji, logistyki, polityki transportowej, kosztów w transporcie, ekonomiki przedsiębiorstw, międzynarodowych stosunków gospodarczych, rachunku ekonomicznego w transporcie. 

Wielokrotnie uhonorowany nagrodami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Medalem Zasłużony dla Transportu RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi. Przynależy do wielu kół naukowych, w tym GNT w Gdańsku oraz Austriackiego Towarzystwa Transportowców. 

Another Tab Contents

Inne osoby prowadzące zajęcia

prof. dr hab. Wojciech Polak

Urodzony w 1962 r. w Olsztynie. Historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu i Pomorskiej Szkoły Wyższej. Tytuł profesora uzyskał w 2008 r. Od 2021 r. jest dyrektorem Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na UMK. Obecnie prowadzi badania dotyczące głównie dziejów PRL (stan wojenny w Polsce, działalność Służby Bezpieczeństwa, relacje państwo-Kościół, historia opozycji demokratycznej i „Solidarności”).

Autor ok. 30 książek na ten temat, a także wiele artykułów, wydawnictw źródłowych i prac zbiorowych pod redakcją. Redaktor naczelny rocznika naukowego „Copernicus. Czasy Nowożytne i  Współczesne”. Od roku 2016  jest członkiem Kolegium IPN.  W latach 2018-2021  był przewodniczącym tego ciała. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego. W 2020 r. odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i publicystycznej, za upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski.

prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski

Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Pracownik naukowy na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w Akademii Marynarki Wojennej, od 2013 roku profesor tytularny. Opublikował ponad dwieście artykułów naukowych i popularnonaukowych w periodykach krajowych i zagranicznych, autor kilku monografii.

dr hab. inż. Dariusz Władysław Skalski

Doktor habilitowany nauk pedagogicznych i doktor nauk o kulturze fizycznej, inżynier, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku. Profesor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego,  profesor Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem, profesor wizytujący w Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych. Związany z Pomorską Szkołą Wyższą od 2015 roku.

dr hab. Jacek Winiarski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, magister fizyki technicznej. Od 2015  profesor Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomii w Zakładzie Biznesu Elektronicznego.

dr Jakub Kufel

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent historii i politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów realizował projekty społeczne jako wiceprezes Stowarzyszenia „Wyborcy”. Związany z Europejskim Centrum Solidarności od 2010 roku. Zajmuje się koordynacją projektów naukowych i wydawniczych, a także prowadzi własne prace badawcze.

dr Joanna Leska-Ślęzak

Politolożka, adiunkta w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.  Autorka licznych publikacji dotyczących przemian cywilizacyjnych, polityki społecznej, ruchów migracyjnych, polityki imigracyjnej RP, bezpieczeństwa socjalnego, Polonii holenderskiej, stosunków polsko-holenderskich, w tym monografii “Polacy w Holandii.

dr Piotr Lizakowski

Doktor  w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładowca  prawa, wstępu do prawoznawstwa, postępowania administracyjnego, prawa  finansowego, prawa finansowego i polityki finansowej, finansów samorządu terytorialnego, ustroju samorządu terytorialnego, prawa miejscowego, technik negocjacji i mediacji w administracji, organizacji i zarządzania urzędami samorządowymi, organizacji i zarządzania urzędem wojewódzkim, zarządzania instytucjami.

dr Dariusz Wieczorek

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 1999 roku adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania. Starszy wykładowca na kierunkach: finanse i rachunkowość, zarządzanie.  Autor publikacji naukowych związanych z zasadami zarządzania we współczesnych organizacjach gospodarczych oraz instytucjach ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania projektami oraz portfelami projektów, a także zarządzania finansami.

mgr Błażej Brunke

Magister filologii germańskiej oraz angielskiej, nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego, plastyki.

mgr inż. Małgorzata Dietrich

Absolwentka Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Mechanicznego na kierunku mechanika i budowa maszyn, specjalizacja inżynierskie zastosowania komputerów oraz komputerowe wspomaganie zarządzania. Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim w zawodzie technik informatyk. 

mgr inż. Mariusz Lewandowski

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Logistycznego Armii Amerykańskiej (Army Logistics University – ALU) w Fort Lee VA. Posiada tytuł mgr inż. nawigatora oraz stopień wojskowy komandora porucznika (rez.).

mgr Mateusz Solański

Magister politologii, magister prawa, ukończył aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku z tytułem zawodowym adwokata. Ukończył szkołę prawa procesowego Ad exemplum. Prowadzi badania pod kątem rozprawy doktorskiej na temat instytucji sędziego pokoju oraz jej wdrożenia do polskiego systemu prawnego.

mgr Grzegorz Śliwiński

Magister zarządzania przedsiębiorstwem, kierownik kształcenia praktycznego w EMPAC Polska. Wykładowca przedmiotów z zakresu Bezpieczeństw i Higieny Pracy, nauczyciel przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych, nauczyciel przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, prowadzenie działalności gospodarczej.

mgr Kamila Turzyńska

Magister psychologii ze specjalizacją: patologie społeczne i psychologia sądowo- penitencjarna. Od 15 lat  zawodowo związana ze Służbą Więzienną. Obecnie  realizuje swoje obowiązki w roli psychologa gdzie sprawuje opiekę psychologiczną nad osobami pozbawionymi wolności poprzez realizację konsultacji i badań psychologicznych oraz prowadzenie programów resocjalizacji a także w roli koordynatora d.s edukacji prawnej czy rzecznika prasowego Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

mgr Ewa Tomaszewska

Magister pedagogiki ogólnej. Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Słupsku i Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w pedagogice wczesnoszkolnej i edukacji plastycznej oraz arteterapii, zajmuje się również dziennikarstwem, projektowaniem ubiorów oraz fotografią. Posiada 20-letni staż w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Prowadzi zajęcia z zakresu arteterapii w Społecznym Centrum Wsparcia Rodziny w Starogardzie Gdańskim, pełni funkcję dyrektora ds. pedagogicznych w Centrum Edukacji NAD WIERZYCĄ.

dr Agnieszka Zembrzuska

Magister filozofii, doktorka nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka studiów podyplomowych z logopedii dla nauczycieli, doradztwa zawodowego, organizacji i zarządzania oświatą.

Swoje doświadczenie praktyczne zdobyła pracując jako nauczyciel doradztwa zawodowego w szkole podstawowej. Współpracowała przy opracowaniu programu studiów na kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej  jednolitych  studiów magisterskich oraz  studiów II stopnia – wg nowego standardu kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyrektorka programowa/menedżerka nowego kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kierowniczka studiów dziennych II stopnia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ramach projektu „Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego), koordynatorka Programu Erasmus +, ekspertka ds. wywiadów, współautorka i trenerka: narzędzie „Kalejdoskop Kariery” dla doradców zawodowych do pracy z osobami 13+, trenerka i konsultantka programu tutoringu szkolnego- Kolegium Tutorów, koordynatorka seminariów naukowych „Edukacyjne Czwartki”,współorganizatorka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

dr Małgorzata Obrycka

Magister pedagogiki, doktorka z zakresu pedagogiki i nauk o polityce.Tytuł uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie studentka Psychologii JSM w Wyższej Szkole Biznesu.

Wolontariuszka, koordynatorka i ekspertka w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym Stowarzyszenia Akcja Społeczna /SAS/ w Gdańsku: doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią ściśle powiązane jest z kierunkiem pedagogika. Podejmuje działania w obszarach: wychowania etycznego, pedagogiki rodziny, metodologii badań społecznych – w tym oceniania przydatności metod, technik i narzędzi badawczych właściwych do rozpoznawania zjawisk edukacyjnych.  Promotorka ok. 200 prac licencjackich.

dr hab. Alicja Czerkawska

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doktorka habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe  „Doradca – Trener – Konsultant. Całożyciowe poradnictwo zawodowe” uzyskując  kwalifikacje doradcy zawodu.

Zainteresowania badawcze dotyczą pedagogiki społecznej, a w szczególności   poradoznawstwa. Zajmuje się studiowaniem i badaniem procesu udzielania pomocy w  poradnictwie, w szczególności zajmuje się kwestiami poradnictwa egzystencjalnego, w którym pomaga się jednostce zintegrować sfery życia rodzinnego, zawodowego, społecznego oraz problemami życiowymi, rodzinnymi, zawodowymi osób radzących się i możliwościami ich klasyfikowania.

mgr Jacek Ozimek

Magister filologii polskiej, magister psychologii o specjalności psychologia kliniczna i osobowości. Nauczyciel szkół publicznych. Od 2011 roku dyrektor, psycholog diagnosta, konsultant psychoterapii, superwizor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS.

dr Michalina Hładun

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, doktorka nauk społecznych w zakresie  pedagogiki. Tytuł doktorki otrzymała w 2024 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Swój dorobek praktyczny nabyła pracując jako nauczycielka  w świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej a od 2020 roku pracując jako  wychowawca świetlicy szkolnej. Nauczycielka kontraktowa. Ukończyła  studia kompetencyjne, „Klimat i Środowisko” w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza.

dr hab. Robert Opora

Magister psychologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Pracownik naukowo dydaktyczny. Psycholog, terapeuta, superwizor w  Fundacji Rodzinny Gdańsk. Mediator sądowy. Od 2021 roku prowadzi własną praktykę kliniczną w której zajmuje się terapią, szkoleniami i doradztwem.

mgr Paulina Pleskot-Rogozińska

Magister logopedii o specjalności wczesna interwencja logopedyczna.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła jako nauczyciel logopedii w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Ukończyła wiele szkoleń min. szkolenie MNRI(R) Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych, poziom 1 i 2 w  Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutowej czy Szkolenie MNRI Terapia Neurotaktylna.

dr Krystyna Ziółkowska

Magister administracji, magister prawa, doktorka nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członkini   Polskiego   Towarzystwa   Prawa Wyznaniowego. Uczestniczka wielu konferencji naukowych w Polsce i za granicą (Włochy, Słowacja, Ukraina). Autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

Obszar jego zainteresowań to głównie sytuacja polityczno-militarna na Bałtyku w okresie międzywojennym, zimna wojna na Bałtyku, bezpieczeństwo morskie państwa oraz bezpieczeństwo międzynarodowe XX i XXI wieku.

Uczestnik 197 krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, autor, współautor i redaktor naukowy 758 opracowań naukowych (w tym m.in.: 115 monografii naukowych), 1 wynalazku naukowego opatentowanego w Urzędzie Patentowym RP, 517 artykułów naukowych, 11 wydań skryptowych, 5 filmów szkoleniowych i 46 artykułów naukowych indeksowanych w światowych czasopismach naukowych (m.in. IF, Scopus, WoS, IC).  

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010) i Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2012) oraz wieloma odznaczeniami państwowymi (Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 2003), resortowymi, organizacyjnymi i regionalnymi.

W latach 2006-2014 adiunkt i starszy wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Autor licznych publikacji związanych z działem informatycznym i cyfryzacją w języku polskim jak i j. angielskim.

Autor prac „Dynamika, uwarunkowania, profilaktyka samobójstw w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku w Polsce”, „Efektywność resocjalizacji skazanych w opinii studentów pedagogiki w zależności od ich orientacji kryminologicznej”, „Kulturotechnika resocjalizacyjna” oraz kilkunastu artykułów naukowych z zakresu patologii społecznej, kryminologii i pedagogiki resocjalizacyjnej. 

W trakcie wieloletniej praktyki jako nauczyciel akademicki wypromował około trzystu absolwentów na kierunku pedagogika, w szczególności o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień.

Jej publikacje koncentrują się w szczególności na badaniu wpływu opieki zastępczej na zdrowie psychiczne i  ukazują się w naukowej prasie krajowej oraz zagranicznej.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim myśli politycznej opozycji, bezpieczeństwa społecznego w okresie transformacji systemowej. Organizator licznych konferencji naukowych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku prac zbiorowych.

Przeszłość i teraźniejszość”, wykładowczyni i egzaminatorka akredytowana  przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Uczestnik projektu „Academy of EU Studies for School and University Students” realizowanego przez Instytut Administracji Publicznej Czarnomorskiego Narodowego Uniwersytetu im. P. Mohyły, kierownik  pracy statutowej pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne i jego miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa”, kierownik pracy statutowej „Ocena działalności podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne”.

Od 2017 r. związany zawodowo z Europejskim Centrum Solidarności, co poszerzyło jego kompetencje w zakresie zarządzania projektami w instytucjach kultury. 

Obecnie w kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia z najnowszej historii Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem historii ruchu społecznego Solidarność, a ponadto edukacja historyczna, kultura pamięci oraz metodologia pracy naukowej. Biegle włada zarówno językiem włoskim, jak i hiszpańskim.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

W latach 2011-2021 prezes zarządu Fundacji Instytutu Rozwoju Projektów , think-tanku propagującego dobre praktyki zarządzania w instytucjach publicznych oraz podmiotach gospodarczych. Kierownik projektów wdrożeniowych (m.in. procedury zarządzania projektami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, procedura monitorowania Strategii Województwa, procedura przeprowadzania konsultacji społecznych),  kierownik projektu Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom (2012-2015), ekspert w projektach społecznych (m.in. Dojrzała Przedsiębiorczość, Sieć Pomocy Psychologicznej).

Od  2009 roku współpracuje z Pomorską Szkołą Wyższą w Starogardzie Gdańskim jako wykładowczyni  technologii informatycznych. W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni prowadzi laboratoria z technologii informatycznej, informacyjnej oraz wizualizacji i eksploracji danych biznesowych na kierunkach: informatycznych, logistycznych, ekonomicznych.

Jego zainteresowania naukowe to głównie  zmiany językowe uwzględniające wpływ nowoczesnych mediów na rozwój i ewolucję języka używanego w skali globalnej. 

Karierę zawodową rozwijał na morzu, w dowództwach i sztabach oraz uczelniach i ośrodkach doskonalenia (NATO Centres of Excellence ) w Polsce oraz za granicą, zajmując się planowaniem operacyjnym (OPP), logistyką (RLS), wsparciem HNS, transportem morskim, projektowaniem specjalistycznym oraz doradztwem dla przemysłu stoczniowego. Specjalizuje się w pakietach logistycznych i szkoleniowych, tłumaczeniach ekonomiczno-prawnych, prowadzeniu kursów oficerskich i kwalifikacyjnych, zajęciach dydaktycznych z przedmiotów związanych z bezpieczeństwem, logistyką rynkową i wielonarodową oraz ekonomiką transportu. 

Pasjonat lotnictwa, okrętownictwa, marynistyki oraz języków obcych. Wolne chwile poświęca na lekturę, doskonalenie warsztatu tłumacza, rozwijanie umiejętności kulinarnych oraz podróże. 

Jego głównym obszarem badań oraz praktyki są zagadnienia związane z prawem konstytucyjnym, prawem cywilnym ze szczególnym naciskiem na prawo umów, prawem zamówień publicznych oraz postępowaniem administracyjnym. W pracy ze studentami kładzie nacisk na nie tylko teoretyczne, ale szczególnie praktyczne zastosowanie umiejętności  szeroko pojętej nauki o prawie.

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści