Kadra dydaktyczna

Naszą Uczelnię tworzą przede wszystkim wspaniali ludzie! Poznaj wykładowców, którzy w profesjonalny sposób przekazują wiedzę, doświadczenie, a także pasję studentom Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Nauczyciele akademiccy - 1 etat

dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. PSW

Absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji. Ukończył logistykę na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończył studia podyplomowe "Integracja europejska i prawo wspólnotowe" na UAM. Studiował Zarządzanie projektem europejskim na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

dr hab. Natalia Karpińska, prof. PSW

Doktorka habilitowana nauk prawnych w zakresie prawa, psycholożka, mediatorka, profesorka PSW. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu, członkini Polskiego Centrum Mediacji (Oddział Wrocław). Сzłonkini Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Ukrainy, prezeska Wołyńskiego Centrum Mediacji w Ukrainie.

dr hab. Marcin Kęsy, prof. PSW

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwent m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w VUZF University w Sofii. Doktor honoris causa, przedsiębiorca, urzędnik samorządowy.

dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. PSW

Doktorka habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – pedagogiki specjalnej. Inspiratorka działań na rzecz propagowania problematyki autyzmu na terenie Dolnego Śląska oraz aktywna działaczka Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Propagatorka idei psychomotoryki. Założycielka i członkini Krajowego Towarzystwa Psychomotoryki.

dr hab. Roksolyana Shvay, prof. PSW

Doktorka habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, profesor PSW. Posiada doświadczenie w nauczaniu nauk ścisłych oraz w nauczaniu przedmiotów pedagogicznych. Specjalistka w teorii i metodyki nauczania dyscyplin zawodowych, psychologii i pedagogiki. W działalności naukowej zajmuje się badaniami z metodyki nauczania, pedagogiki twórczości.

dr hab. Bożena Wojtasik, prof. PSW

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki ogólnej. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą poradnictwo edukacyjno-zawodowe i poradnictwo karier, wsparcie społeczne, problemy edukacyjno-zawodowe młodzieży i osób dorosłych, społeczne funkcje i rola doradcy kariery we współczesnym świecie.

dr hab. Łukasz Zweiffel, prof. PSW

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor PSW. Od 25 lat pracuje naukowo. Zajmuje się współczesnymi ideami politycznymi i społecznymi, kwestią wartości kulturowych, oraz ich wpływu życie społeczno-gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w Holandii i w Polsce. Ekspert od mikro mobilności oraz mobilności rowerowej. Członek zespołu opracowującego na zlecenie śląskiego urzędu marszałkowskiego, Politykę rowerową województwa śląskiego, perspektywa 2030.

dr inż. Grzegorz Zakrzewski, prof. PSW

Kmdr w st. spocz. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska uzyskał na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem ponad 40 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz monografii z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, członek komitetów naukowych i organizacyjnych kongresów, międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

dr Piotr Abryszeński

Doktor nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował historię i politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje na stanowisku starszego specjalisty w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.  Zastępca redaktora naczelnego portalu histmag.org

dr Beata Bykowska-Godlewska

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magistra pedagogiki. Specjalistka w dziedzinie polityki społecznej, pedagogiki rodziny, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna i doradczyni zawodowa. Wieloletnia wykładowczyni przedmiotów z dziedziny nauk społecznych, trenerka rozwoju osobistego, badaczka obszaru patologii społecznych. Z Pomorską Szkołą Wyższą związana od ponad 20 lat.

dr Robert Czerniak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Wykładowca akademicki w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim na kierunku logistyka. Jego publikacje naukowe z ostatnich 10 lat związane są z transportem i logistyką. Autor szczegółowej analizy przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury: “Opracowanie. Rola transportu kolejowego w Polsce w pierwszych miesiącach Rosyjsko-Ukraińskiego konfliktu”. 

dr Marek Ejsmont

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył podyplomowe Studium Politologii Uniwersytet Gdański, magister pedagogiki specjalnej. Członek organizacji naukowych: European Media Management Education Association  Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

dr Tomasz Góra

Doktor nauk prawnych. Ukończył studia doktorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji. Wykładowca i praktyk. Od 2007 roku pełni funkcję komornika sądowego. Członek Rady Izby Komorniczej w Lublinie, członek Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie. 

dr Anna Janus

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski, Studium Doktoranckie o Polityce Filozofii i Socjologii, Instytut Politologii, Zakład Polityki Administracyjnej  i Służb Publicznych. uzyskała dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. 

dr Jacek Kołtan

Doktor nauk społecznych. Absolwent filozofii i nauk politycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Humboldt-Universität w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Freie Universität w Berlinie. Od lat zaangażowany jest w debatę publiczną dotyczącą przemian świata społecznego i politycznego. Prowadzi wykłady m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

dr inż. Marcin Kubera

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Ukończył studia doktorskie na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, tytuł magistra inżyniera uzyskał na studiach z zakresu logistyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W pracy zawodowej związany  z logistyką i zarządzaniem oraz administracją publiczną. 

dr Monika Kurzynoga

Doktorka nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, absolwentka pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Autorka kilku artykułów naukowych. W 2009 r. laureatka konkursu na najciekawszą pracę magisterską z pedagogiki, autorka najlepszej pracy doktorskiej w Polsce w konkursie Rzecznika Praw Dziecka w 2018 r. Pedagożka szkolna i rodzinna, terapeutka, kuratorka sądowa. 

dr Karolina Muzyczka

Doktorka nauk prawnych. Prowadzi badania naukowe nad praktycznymi oraz prawnymi aspektami funkcjonowania administracji publicznej. Członkini Rady Naukowej Regionalnej Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym – Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa; Członkini Bydgoskiego Towarzystwa Nauki w Bydgoszczy.

dr Monika Popow

Doktorka nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog, badaczka społeczna, pracująca m.in. w obszarze UX research. Stale współpracuje jako badaczka i ekspertka z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. W roku 2022 pełnomocniczka Prezydent Miasta Gdańska ds Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

dr Przemysław Ruchlewski

Doktor nauk humanistycznych. Studiował historię, nauki polityczne oraz politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010 roku związany z Europejskim Centrum Solidarności, pełni funkcję zastępcy dyrektora ECS. Naukowo zajmuje się najnowszą historią Polski, w szczególności historią NSZZ „Solidarność”.

dr Jarosław Ślęzak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, prawnik, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. ruchy migracyjne, mniejszości narodowe i etniczne, polityka migracyjna, bezpieczeństwo socjalne imigrantów, prawa człowieka i ich ochrona, administracja i samorząd terytorialny.

dr Elżbieta Ważna

Doktorka nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza. Pracę doktorską obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z finansami związana również w swojej pracy zawodowej – od 20 lat wykonuje zawód księgowej. Specjalistka w zakresie marketingu, zarządzania, finansów, finansów publicznych i bankowości.

dr Magdalena Wolińska

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej oraz certyfikowane szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora. Długoletni pracownik naukowo– dydaktyczny oraz współpracownik uczelni wyższych.

mgr Magdalena Charkin-Jaszcza

Magister socjologii. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Podyplomowego Studium Reklamy i Marketingu Medialnego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami Politechniki Gdańskiej. Ekspertka w obszarze komunikacji i strategii oraz zarządzania projektami międzynarodowymi w obszarze kultury.

mgr Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska

Magister prawa, absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Studium Terapii Par oraz Studium Terapii Rodzin na Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Akademia Mediatora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. 

W 2006 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza uzyskał tytuł doktora. Na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 2013 roku ukończył studia Master of Business Administration a w 2018 roku Studia podyplomowe z prawa przedsiębiorczości. Pracował w administracji samorządowej oraz rządowej. 

W jego kręgu zainteresowań naukowych leżą: wybrane aspekty logistyki i prawa, praktyczne problemy prawa, prawo administracyjne, własności intelektualnej, upadłościowe i restrukturyzacyjne. 

Autor ośmiu monografii i około 160 artykułów naukowych z zakresu  prawa, logistyki bezpieczeństwa oraz administracji.  

Jej zainteresowania naukowe to: alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, konfliktologia, mediacja, psychologia prawna, zapobieganie i zarządzanie konfliktami w społecznościach przyjmujących uchodźców z Ukrainy z powodu wojny. 

Uczestniczka konferencji międzynarodowych і krajowych, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu kryminologii.

W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kompetencjami, zarządzaniem strategicznym dla MŚP, aspektem sukcesji oraz postawami sukcesorów w firmach rodzinnych. Autor, współautor, redaktor ponad 130 publikacji naukowych, w tym m.in. monografii naukowych z zakresu kompetencji menedżerskich, szkolnictwa zawodowego i zarządzania. W 2021 roku otrzymał doktorat honoris causa w Bereżańskim Instytucie Agrotechnicznym.

W działalności naukowej zajmuje się badaniami z metodyki nauczania, pedagogiki twórczości. Jest autoką ok. 220 publikacji naukowych i naukowo-metodycznych. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Wykładowczyni z ponad 30 letnim stażem, organizatorka kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych seminariów, konferencji i kongresów. Autorka 4 monografii i 9 prac pod redakcją oraz ponad 50 artykułów naukowych. Recenzentka wielu prac doktorskich i habilitacyjnych, monografii, artykułów. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne.

W kręgu jego zainteresowań naukowo-badawczych znajdują się; nadzorowanie i koordynowanie wykonawstwa, badań i prac związanych z oddziaływaniem czynnika ludzkiego na środowisko pracy człowieka, monitorowanie i analizowanie potrzeb możliwości i rozwoju zaplecza technicznego-logistycznego, w aspekcie planowej działalności gospodarczej i nieplanowanych działań destrukcyjnych, jakie mogą wywołać siły natury i człowiek.

Ogólnopolski Koordynator Przewozu Uchodźców z Ukrainy, Pełnomocnik Zarządu ds. Handlowych w PKP Intercity S.A., Dyrektor Biura Rozkładu Jazdy i Produktu w PKP Intercity S.A.  

Autor 5 monografii, 31 rozdziałów w pracach zbiorowych krajowych, 3 w  pracach zbiorowych zagranicznych, 7 artykułów w czasopismach krajowych oraz w 4 zagranicznych książkach, tłumacz tekstów. Uczestnik 24 naukowych konferencji krajowych i 7 naukowych konferencji zagranicznych. 

W pracy ze studentami skupia się szczególnie na  konfrontowaniu różnorodności sposobów myślenia i postrzegania rzeczywistości oraz poznawaniu indywidualnych doświadczeń.

Od 2022 roku Ekspert Agora S.A. w zakresie artykułów i poradników z zakresu sądowego postępowania administracyjnego. Współpracownik Wolters Kluwer Polska S.A. w zakresie opracowywania komentarzy praktycznych do przepisów prawa i zagadnień prawniczych. 

Promotor ponad 100 prac licencjackich i magisterskich na kierunkach: prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne.  

Ekspertka merytoryczna/koordynatorka projektów międzynarodowych Fundacji Imago. Koordynatorka projektu: “Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”, ekspertka w projekcie: „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych". Pracowniczka naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka w projekcie CoSIE-Co creation of Service Innovation in Europe. 

Uczestniczka wielu konferencji naukowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Autorka licznych publikacji i ekspertyz dla sektora publicznego, w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami i opieki wytchnieniowej. Od 20 lat wykładowczyni akademicka. 

Od 2008 roku związany z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, zastępca dyrektora (2014–2020), obecnie pełnomocnik dyrektora ds. naukowych. Interesuje się współczesną teorią społeczną i polityczną oraz etycznymi wyzwaniami współczesności. W swoich dotychczasowych badaniach naukowych zajmował się m.in. przeobrażeniami nowoczesności, kryzysem demokracji, historią idei solidarności, nowymi ruchami społecznymi, pojęciem dizajnu społecznego i tożsamością podmiotową. Stypendysta fundacji KAAD w Berlinie i visiting scholar Catholic University of America w Waszyngtonie. Autor i współautor kilkunastu prac o tematyce historii i idei solidarności.

W działalności naukowej zajmuje się tematami związanymi z logistyką miejską, zarządzaniem usługami transportowymi, rozwojem mobilności współdzielonej.

W pracy dydaktycznej ceni dyskusje podczas zajęć, wymianę opinii i prezentację zdań, które od tematu czysto naukowego często przechodzą do ogólnospołecznych zagadnień.

Specjalizuje się w pedagogice szkolnej, pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, instytucjonalnej pieczy zastępczej, terapii pedagogicznej, poradnictwie i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół przeobrażeń współczesnego dzieciństwa, jakościowych badań nad dzieciństwem, instytucjonalnej opieki zastępczej, poradnictwa rodzinnego i wychowawczego, przeciwdziałania przemocy w środowisku wychowawczym.

Uczestniczka licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych tematyce procedury administracyjnej.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu  postępowania sądowo-administracyjnego i prawa administracyjnego, przeprowadza egzaminy.  Recenzentka tematyczna  w czasopiśmie naukowym „Zbliżenia cywilizacyjne” – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekspertka  w serwisie internetowym Infor.pl. 

Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. wolontariatu, zaangażowania społecznego i demokracji, analizy dyskursu oraz badań nad doświadczeniem migracji. Autorka i współautorka 35 publikacji naukowych, organizatorka i uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych, w tym 15 konferencji międzynarodowych.

Wykładowca akademicki z 10 letnim stażem, specjalizuje się w prowadzeniu zajęć związanymi z zarządzaniem w instytucjach, zarządzaniem projektami, procesami administracyjnymi oraz historią Polski i świata. Redaktor pisma „Wolność i Solidarność”. Autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce najnowszej historii Polski. Autor podręcznika historii do liceów i techników.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii: Instytucjonalizacja życia migracyjnego w przestrzeni lokalnej Gdańska oraz wielu artykułów dotyczących osadnictwa i ruchów ludności.

Wykładowczyni z wieloletnim doświadczeniem, autorka 22 publikacji krajowych i międzynarodowych o tematyce finansów publicznych, rynków finansowych, ubezpieczeń, rynku finansowego w Polsce. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych.

Jest również uczestniczką konferencji krajowych i międzynarodowych, a także jest autorką artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, kryminalistyki, postępowania karnego. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również kryminologia.

Zawodowo związana z Europejskim Centrum Solidarności, jest pełnomocniczką dyrektora ECS ds. międzynarodowych i protokołu.  

Twórczyni modelu współpracy instytucji kultury i muzeów ze środowiskiem przewodników turystycznych, koordynatorka projektów z zakresu budowania marki i projektowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 

Trenerka, mediatorka, koordynatorka do spraw szkoleń, prowadzi szkolenia z mediacji dla kadry pedagogicznej na terenie Wrocławia oraz innych miast w Polsce. 

Założycielka i prezeska wrocławskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Organizatorka obchodów Międzynarodowego Dnia Mediatora. Uczestniczka Tygodnia Przeciwko Przestępczości organizowanego pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Organizatorka konferencji poświęconych tematyce mediacji.

Badacz w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, o bezpieczeństwie, ścisłych oraz przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu. Inicjator i współorganizator kilkudziesięciu seminariów, konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Autor, współautor, współredaktor naukowy ponad 80 opracowań naukowych, w tym m.in.: 78 wydań książkowych, monografii naukowych, wydań skryptowych oraz opracowań cyfrowych. Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk.

Prowadzi zajęcia z: ekonomii, ekonomiki transportu samochodowego, spedycji, logistyki, polityki transportowej, kosztów w transporcie, ekonomiki przedsiębiorstw, międzynarodowych stosunków gospodarczych, rachunku ekonomicznego w transporcie. 

Wielokrotnie uhonorowany nagrodami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Medalem Zasłużony dla Transportu RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi. Przynależy do wielu kół naukowych, w tym GNT w Gdańsku oraz Austriackiego Towarzystwa Transportowców. 

Inne osoby prowadzące zajęcia

prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski

Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Pracownik naukowy na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w Akademii Marynarki Wojennej, od 2013 roku profesor tytularny. Opublikował ponad dwieście artykułów naukowych i popularnonaukowych w periodykach krajowych i zagranicznych, autor kilku monografii.

dr hab. inż. Dariusz Władysław Skalski

Doktor habilitowany nauk pedagogicznych i doktor nauk o kulturze fizycznej, inżynier, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku. Profesor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego,  profesor Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem, profesor wizytujący w Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych. Związany z Pomorską Szkołą Wyższą od 2015 roku.

dr hab. Jacek Winiarski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, magister fizyki technicznej. Od 2015  profesor Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomii w Zakładzie Biznesu Elektronicznego.

dr Radosław Breska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. W  2019 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Politechniki Gdańskiej. Odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Brązowym Medalem za zasługi dla obronności kraju.

dr Roman Bielicki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

dr Małgorzata Gocman

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W latach 2018 - 2020 starsza wykładowczyni Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunktka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi działalność szkoleniowo doradczą w zakresie rekrutacji, motywacji pracowników i komunikacji interpersonalnej dla firm i instytucji. 

dr Jakub Kufel

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent historii i politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów realizował projekty społeczne jako wiceprezes Stowarzyszenia „Wyborcy”. Związany z Europejskim Centrum Solidarności od 2010 roku. Zajmuje się koordynacją projektów naukowych i wydawniczych, a także prowadzi własne prace badawcze.

dr Joanna Leska-Ślęzak

Politolożka, adiunkta w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.  Autorka licznych publikacji dotyczących przemian cywilizacyjnych, polityki społecznej, ruchów migracyjnych, polityki imigracyjnej RP, bezpieczeństwa socjalnego, Polonii holenderskiej, stosunków polsko-holenderskich, w tym monografii “Polacy w Holandii.

dr Piotr Lizakowski

Doktor  w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładowca  prawa, wstępu do prawoznawstwa, postępowania administracyjnego, prawa  finansowego, prawa finansowego i polityki finansowej, finansów samorządu terytorialnego, ustroju samorządu terytorialnego, prawa miejscowego, technik negocjacji i mediacji w administracji, organizacji i zarządzania urzędami samorządowymi, organizacji i zarządzania urzędem wojewódzkim, zarządzania instytucjami.

dr Paweł Łabuz

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnomocnik Rektora ds. kontaktu ze służbami bezpieczeństwa wewnętrznego RP Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Profesor Uczelni, Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji Collegium Humanum/Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. 

dr Irena Malinowska

Doktorka nauk społecznych w dziedzinie nauki o polityce. Wykładowczyni  międzynarodowego szkolenia Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Wykładowczyni przedmiotów: kryminologia, wiktymologia, kryminologia porównawcza, profilowanie kryminalne sprawców przestępstw, nauki o bezpieczeństwie, zwalczania przestępczości zorganizowanej, mediacje i negocjacje w administracji. Od 2021 adiunktka w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Autorka ponad 120 publikacji naukowych.

dr Magdalena Muszel

Doktorka nauk społecznych i politycznych, tytuł obroniła w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Ukończyła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 r. Socjolożka, antropolożka, prezeska Fundacji Zatoka. Specjalizuje się w metodach jakościowych (wywiady indywidualne i grupy fokusowe).

dr Arkadiusz Smagacz

Historyk ze stopniem naukowym doktora, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej. Wykładał na uczelniach polskich i zagranicznych m.in. Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Papieskim Instytucie Duchowości i Antropologii w Rzymie.

dr Dariusz Wieczorek

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 1999 roku adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania. Starszy wykładowca na kierunkach: finanse i rachunkowość, zarządzanie.  Autor publikacji naukowych związanych z zasadami zarządzania we współczesnych organizacjach gospodarczych oraz instytucjach ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania projektami oraz portfelami projektów, a także zarządzania finansami.

mgr Błażej Brunke

Magister filologii germańskiej oraz angielskiej, nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego, plastyki.

mgr inż. Małgorzata Dietrich

Absolwentka Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Mechanicznego na kierunku mechanika i budowa maszyn, specjalizacja inżynierskie zastosowania komputerów oraz komputerowe wspomaganie zarządzania. Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim w zawodzie technik informatyk. 

mgr Kamil Krawczyński

Absolwent  filologii angielskiej - nauczycielskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,  dodatkowa specjalność: terapia pedagogiczna I stopnia. Wieloletni nauczyciel działający głównie w zakresie III Etapu Edukacyjnego.

mgr inż. Mariusz Lewandowski

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Logistycznego Armii Amerykańskiej (Army Logistics University – ALU) w Fort Lee VA. Posiada tytuł mgr inż. nawigatora oraz stopień wojskowy komandora porucznika (rez.).

mgr Mateusz Solański

Magister politologii, magister prawa, ukończył aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku z tytułem zawodowym adwokata. Ukończył szkołę prawa procesowego Ad exemplum. Prowadzi badania pod kątem rozprawy doktorskiej na temat instytucji sędziego pokoju oraz jej wdrożenia do polskiego systemu prawnego.

mgr Grzegorz Śliwiński

Magister zarządzania przedsiębiorstwem, kierownik kształcenia praktycznego w EMPAC Polska. Wykładowca przedmiotów z zakresu Bezpieczeństw i Higieny Pracy, nauczyciel przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych, nauczyciel przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, prowadzenie działalności gospodarczej.

Obszar jego zainteresowań to głównie sytuacja polityczno-militarna na Bałtyku w okresie międzywojennym, zimna wojna na Bałtyku, bezpieczeństwo morskie państwa oraz bezpieczeństwo międzynarodowe XX i XXI wieku.

Uczestnik 197 krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, autor, współautor i redaktor naukowy 758 opracowań naukowych (w tym m.in.: 115 monografii naukowych), 1 wynalazku naukowego opatentowanego w Urzędzie Patentowym RP, 517 artykułów naukowych, 11 wydań skryptowych, 5 filmów szkoleniowych i 46 artykułów naukowych indeksowanych w światowych czasopismach naukowych (m.in. IF, Scopus, WoS, IC).  

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010) i Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2012) oraz wieloma odznaczeniami państwowymi (Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 2003), resortowymi, organizacyjnymi i regionalnymi.

W latach 2006-2014 adiunkt i starszy wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Autor licznych publikacji związanych z działem informatycznym i cyfryzacją w języku polskim jak i j. angielskim.

Prowadzi wykłady, konwersatoria i ćwiczenia z  podstaw pomocy psychologicznej i psychoterapii, kryminologii, kryminologia z wiktymologią, patologii społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, metodyki resocjalizacji, metodyki pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami, terapii  osób uzależnionych od narkotyków, profilaktyki problemów społecznych, profilaktyki uzależnień, pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, patologii rodziny, metodyki pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej, współczesnych systemów resocjalizacji, zagadnień przemocy seksualnej. 

Autor prac „Dynamika, uwarunkowania, profilaktyka samobójstw w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku w Polsce”, „Efektywność resocjalizacji skazanych w opinii studentów pedagogiki w zależności od ich orientacji kryminologicznej”, „Kulturotechnika resocjalizacyjna” oraz kilkunastu artykułów naukowych z zakresu patologii społecznej, kryminologii i pedagogiki resocjalizacyjnej. 

W trakcie wieloletniej praktyki jako nauczyciel akademicki wypromował około trzystu absolwentów na kierunku pedagogika, w szczególności o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień.

Jej publikacje koncentrują się w szczególności na badaniu wpływu opieki zastępczej na zdrowie psychiczne i  ukazują się w naukowej prasie krajowej oraz zagranicznej.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim myśli politycznej opozycji, bezpieczeństwa społecznego w okresie transformacji systemowej. Organizator licznych konferencji naukowych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku prac zbiorowych.

Przeszłość i teraźniejszość”, wykładowczyni i egzaminatorka akredytowana  przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Uczestnik projektu „Academy of EU Studies for School and University Students” realizowanego przez Instytut Administracji Publicznej Czarnomorskiego Narodowego Uniwersytetu im. P. Mohyły, kierownik  pracy statutowej pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne i jego miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa”, kierownik pracy statutowej „Ocena działalności podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne”.

Specjalizuje się w prawie karnym i administracyjnym, procedurze operacyjnej, karnej i administracyjnej, prawie policyjnym, zarządzaniu informacją kryminalną i gospodarczą oraz systematyki wywiadu gospodarczego, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, kryminalistyce i kryminologii. Autor ponad 100 publikacji naukowych i kilkudziesięciu monografii naukowych. Biegły sądowy z zakresu zwalczania przestępczości, czynności operacyjno – rozpoznawczych i detektywistyki. 

Zainteresowania naukowe: przestępczość zorganizowana (przestępczość kryminalna i ekonomiczna, działania wspólnych zespołów śledczych (JIT), pranie pieniędzy), kryminologia, wiktymologia (przestępczość, handel ludźmi, zaginięcia osób, patologie społeczne, nielegalne imigracje i migracje ludności, zapobieganie i zwalczanie przestępczości), nauki o bezpieczeństwie (instytucje bezpieczeństwa publicznego, zwalczanie terroryzmu, zarządzanie kryzysowe, wydarzenia nadzwyczajne).

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji społecznych oraz marketingowych projektów na zlecenie firm i instytucji, oraz przy organizacji profesjonalnych wydarzeń akademickich i firmowych (zjazdy, szkoły letnie, sympozja, konferencje). Zdobyła wiele certyfikatów, w tym Prince2Foundation, Prince2Practitioner i Agile PM oraz dyplom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami Politechniki Gdańskiej.

Zainteresowania naukowe to głównie migracje Polaków po 2004 roku oraz współczesne ruchy społeczne, zwłaszcza kobiece. Doświadczona i zaangażowana wykładowczyni, badaczka, członkini zespołów badawczych, autorka wielu publikacji naukowych i raportów. Prowadzi warsztaty z wykorzystaniem metody Design Thinking.

Od 2017 r. związany zawodowo z Europejskim Centrum Solidarności, co poszerzyło jego kompetencje w zakresie zarządzania projektami w instytucjach kultury. 

Obecnie w kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia z najnowszej historii Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem historii ruchu społecznego Solidarność, a ponadto edukacja historyczna, kultura pamięci oraz metodologia pracy naukowej. Biegle włada zarówno językiem włoskim, jak i hiszpańskim.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

W latach 2011-2021 prezes zarządu Fundacji Instytutu Rozwoju Projektów , think-tanku propagującego dobre praktyki zarządzania w instytucjach publicznych oraz podmiotach gospodarczych. Kierownik projektów wdrożeniowych (m.in. procedury zarządzania projektami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, procedura monitorowania Strategii Województwa, procedura przeprowadzania konsultacji społecznych),  kierownik projektu Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom (2012-2015), ekspert w projektach społecznych (m.in. Dojrzała Przedsiębiorczość, Sieć Pomocy Psychologicznej).

Od  2009 roku współpracuje z Pomorską Szkołą Wyższą w Starogardzie Gdańskim jako wykładowczyni  technologii informatycznych. W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni prowadzi laboratoria z technologii informatycznej, informacyjnej oraz wizualizacji i eksploracji danych biznesowych na kierunkach: informatycznych, logistycznych, ekonomicznych.

Jego zainteresowania naukowe to głównie  zmiany językowe uwzględniające wpływ nowoczesnych mediów na rozwój i ewolucję języka używanego w skali globalnej. 

Karierę zawodową rozwijał na morzu, w dowództwach i sztabach oraz uczelniach i ośrodkach doskonalenia (NATO Centres of Excellence ) w Polsce oraz za granicą, zajmując się planowaniem operacyjnym (OPP), logistyką (RLS), wsparciem HNS, transportem morskim, projektowaniem specjalistycznym oraz doradztwem dla przemysłu stoczniowego. Specjalizuje się w pakietach logistycznych i szkoleniowych, tłumaczeniach ekonomiczno-prawnych, prowadzeniu kursów oficerskich i kwalifikacyjnych, zajęciach dydaktycznych z przedmiotów związanych z bezpieczeństwem, logistyką rynkową i wielonarodową oraz ekonomiką transportu. 

Pasjonat lotnictwa, okrętownictwa, marynistyki oraz języków obcych. Wolne chwile poświęca na lekturę, doskonalenie warsztatu tłumacza, rozwijanie umiejętności kulinarnych oraz podróże. 

Jego głównym obszarem badań oraz praktyki są zagadnienia związane z prawem konstytucyjnym, prawem cywilnym ze szczególnym naciskiem na prawo umów, prawem zamówień publicznych oraz postępowaniem administracyjnym. W pracy ze studentami kładzie nacisk na nie tylko teoretyczne, ale szczególnie praktyczne zastosowanie umiejętności  szeroko pojętej nauki o prawie.

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Skip to content