RODO

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiednie klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, udostępnianych Pomorskiej Szkole Wyższej.

Klauzula Informacyjna dla:

Pracowników
Kontrahentów
Kandydatów do pracy
Studentów

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pomorska Szkoła Wyższa, adres siedziby: ul. T. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem pod numerem 191, NIP: 5921968213, REGON: 192488165. Adres do korespondencji: ul. T. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański.

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Pomorską Szkołą Wyższą (m.in. prowadzenie akt pracowniczych, naliczanie i wypłaty wynagrodzenia, organizowania i współfinansowania dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny i osób bliskich, przewidzianych przepisami o ZFŚS oraz dodatkowych usługach stanowiących świadczenia pozapłacowe dla pracownika, realizacji obowiązków w zakresie medycyny pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami),
b) realizacji ciążących na PSW obowiązków księgowo-podatkowych,
c) zapewnienie bezpieczeństwa nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) zawarcie i realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów przez określony czas, wyznaczony przepisami prawa;
d) uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie uczelni oraz w celu zabezpieczenia mienia dochodzenie roszczeń, prowadzenie statystyk, wykorzystanie wizerunku w związku z jego publikacją w narzędziach do komunikacji.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, audytorskie, organizujące wydarzenia, szkolenia, konferencje, organizacja podróży służbowych;
b) dzięki którym zapewniany jest najwyższy standard świadczenia usług, w tym na podstawie współpracy z konkretnymi usługodawcami np. dostawca usług przechowywania danych, dostawca narzędzi wykorzystywanych w obsłudze kadrowo-płacowej lub podwykonawcami; takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; dane osobowe mogą również zostać przekazane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
c) organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Krajowa Administracja Skarbowa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, komornicy sądowi, Państwowa Inspekcja Pracy, organy regulacyjne i nadzorcze – gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa);
d) podmioty oferujące dodatkowe świadczenia dla pracowników takie jak system motywacyjny, grupowe ubezpieczenia, pakiety medyczne lub karnety sportowe;
e) obsługujące Administratora agencje marketingowe i systemy reklamowe mediów społecznościowych.
f) partnerom, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika.

4. Przetwarzając dane osobowe Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były na terenie EOG. W przypadku konieczności korzystania z dostawców mających siedzibę poza EOG, transfer danych będzie się odbywał na podstawie mechanizmów legalizacyjnych i zgodnie z obowiązkami przewidzianymi w Rozdziale V RODO.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) w zakresie realizacji umowy – do czasu realizacji celów wynikających z zawartej umowy, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
b) w zakresie realizacji obowiązków księgowo-podatkowych – przez okres wskazany w przepisach;
c) w zakresie zapewniania bezpieczeństwa nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) – przez okres wynikający z przepisów, wyjątkiem jest sytuacja, w której nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa (wtedy termin może wydłużyć się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania).

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w celu realizacji umowy, usunięcia danych w warunkach przewidzianych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w warunkach przewidzianych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, cofnięcia zgody z tym, że przetwarzanie dokonane przed cofnięciem będzie w pełni legalne.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, analizy aktywności i informacji o użytkowniku odbywa się również w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego.

9. Pana/Pani dane osobowe, na które przepis prawa nie daje podstaw do ich przetwarzania będą przetwarzane, gdy wyrazi Pan/Pani na to dobrowolną zgodę.

10. Podanie danych osobowych w celach określonych w pkt 1 oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy lub współpracy lub uniemożliwieniem PSW jako pracodawcy realizacji określonych wymogów prawnych.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pomorska Szkoła Wyższa, adres siedziby: ul. T. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem pod numerem 191, NIP: 5921968213, REGON: 192488165. Adres do korespondencji: ul. T. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański.

1.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, jej realizacji oraz archiwizacji danych po zakończeniu współpracy;
b) prowadzenia korespondencji;
c) wykonania ciążących na PSW obowiązków księgowo-podatkowych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) Zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
c) uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności możliwość bieżącego kontaktu z Panem/Panią oraz udzielania odpowiedzi na pytania, ustalanie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, podmioty świadczące usługi doradcze;
b) dzięki którym zapewniany jest najwyższy standard świadczenia usług, w tym na podstawie współpracy z konkretnymi usługodawcami np. dostawca usług przechowywania danych, dostawca narzędzi wykorzystywanych w obsłudze kadrowo-płacowej lub podwykonawcami; takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; dane osobowe mogą również zostać przekazane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
c) organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Krajowa Administracja Skarbowa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, komornicy sądowi, Państwowa Inspekcja Pracy, organy regulacyjne i nadzorcze – gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa).

4. Przetwarzając dane osobowe Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były na terenie EOG. W przypadku konieczności korzystania z dostawców mających siedzibę poza EOG, transfer danych będzie się odbywał na podstawie mechanizmów legalizacyjnych i zgodnie
z obowiązkami przewidzianymi w Rozdziale V RODO.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pana/Pani dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w celu realizacji umowy, usunięcia danych w warunkach przewidzianych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w warunkach przewidzianych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, cofnięcia zgody z tym, że przetwarzanie dokonane przed cofnięciem będzie w pełni legalne.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, analizy aktywności i informacji o użytkowniku odbywa się również w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego.

9. Pana/Pani dane osobowe, na które przepis prawa nie daje podstaw do ich przetwarzania będą przetwarzane, gdy wyrazi Pan/Pani na to dobrowolną zgodę.

10. Podanie danych osobowych w celach określonych w pkt 1 oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pomorska Szkoła Wyższa, adres siedziby: ul. T. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem pod numerem 191, NIP: 5921968213, REGON: 192488165. Adres do korespondencji: ul. T. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański.

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) oceny Pana/Pani kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje;
b) wyboru odpowiedniego kandydata do pracy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów przez określony czas, wyznaczony przepisami prawa;
c) uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, podjęcie czynności zmierzających do zatrudnienia odpowiedniego kandydata do pracy.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty trzecie.

4. Przetwarzając dane osobowe Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były na terenie EOG. W przypadku konieczności korzystania z dostawców mających siedzibę poza EOG, transfer danych będzie się odbywał na podstawie mechanizmów legalizacyjnych i zgodnie z obowiązkami przewidzianymi w Rozdziale V RODO.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody – dodatkowo przez okres maksymalnie dwóch lat.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w celu realizacji umowy, usunięcia danych w warunkach przewidzianych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w warunkach przewidzianych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, cofnięcia zgody z tym, że przetwarzanie dokonane przed cofnięciem będzie w pełni legalne.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, analizy aktywności i informacji o użytkowniku odbywa się również w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego.

9. Pana/Pani dane osobowe, na które przepis prawa nie daje podstaw do ich przetwarzania będą przetwarzane, gdy wyrazi Pan/Pani na to dobrowolną zgodę.

10. Podanie danych osobowych w celach określonych w pkt 1 oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy lub współpracy lub uniemożliwieniem PSW jako pracodawcy realizacji określonych wymogów prawnych.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pomorska Szkoła Wyższa, adres siedziby: ul. T. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem pod numerem 170, NIP: 5921968213, REGON: 192488165. Adres do korespondencji: ul. T. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański.

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) prawidłowego świadczenia usług edukacyjnych oraz usług wspomagających te usługi dla celów marketingowych i statystycznych;
b) rozliczenia umowy zawartej z Pomorską Szkołą Wyższą;
c) umożliwienie korzystania z zasobów biblioteki i czytelni Pomorskiej Szkoły Wyższej;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) zawarcie i realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów przez określony czas, wyznaczony przepisami prawa;
c) uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności realizacja działań z zakresu marketingu bezpośredniego, dochodzenie roszczeń, prowadzenie statystyk.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:
a) podmioty dzięki którym zapewniany jest najwyższy standard świadczenia usług, w tym na podstawie współpracy z konkretnymi usługodawcami np. dostawca usług przechowywania danych, dostawca narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym lub podwykonawcami (np. agencja marketingowa); takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; dane osobowe mogą również zostać przekazane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
b) organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
c) Administratora agencje marketingowe i systemy reklamowe mediów społecznościowych.

4. Przetwarzając dane osobowe Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były na terenie EOG. W przypadku konieczności korzystania z dostawców mających siedzibę poza EOG, transfer danych będzie się odbywał na podstawie mechanizmów legalizacyjnych i zgodnie z obowiązkami przewidzianymi w Rozdziale V RODO.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) w zakresie celów marketingowych i statystycznych – do czasu realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do czasu wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. , f RODO);
b) w zakresie realizacji usług edukacyjnych, usług wspomagających te usługi zgodnie z zawartą umową oraz właściwymi przepisami prawa, w tym obowiązkową archiwizacją danych przez okres:
− wynikający z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów,
− wynikający z przepisów prawa podatkowego lub do czasu przedawnienia roszczeń, w przypadku prowadzenia rozliczeń związanych z zawartą umową.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w celu realizacji umowy, usunięcia danych w warunkach przewidzianych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w warunkach przewidzianych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, cofnięcia zgody z tym, że przetwarzanie dokonane przed cofnięciem będzie w pełni legalne.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, analizy aktywności i informacji o użytkowniku odbywa się również w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w celu prezentacji reklam ogólnych, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań konkretnego podmiotu (bez wpływania istotnie na jego decyzje).

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści