System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Pomorska Szkoła Wyższa w sposób kompleksowy realizuje zadania w zakresie doskonalenia programu studiów i podnoszenia jakości kształcenia. Podstawą ich realizacji są m.in. Zarządzenie nr 2/2022 Rektora Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim z dnia 16.02.2022 w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim (bip.twojestudia.pl). Narzędziem realizacji polityki projakościowej Pomorskiej Szkoły Wyższej w zakresie kształcenia studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów jest System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). Wewnętrzne procedury zapewniają weryfikację i ocenę efektywności wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia.

Polityka jakości kształcenia

Polityka jakości kształcenia obejmuje analizę programów studiów, w tym efektów uczenia się i systemu ich weryfikacji, sylabusów, wzorców wewnętrznych i konkurencyjności, opinii interesariuszy, badań ankietowych, warunków instytucjonalno-organizacyjnych funkcjonowania procesu kształcenia, w tym dostępności i wyposażenia sal dydaktycznych oraz procesu kształcenia.

Procedury

Procedury dotyczące weryfikacji efektów uczenia się to m.in. ewaluacja prac etapowych, zawodowych praktyk studenckich i procesu dyplomowania, a także monitoring zawodowych losów absolwentów. 

Procedury dotyczące funkcjonowania systemu obejmują  analizę skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Zgromadzone informacje poddawane są podstawą formułowania praktycznych wniosków, mogących prowadzić do projakościowych zmian w procesie kształcenia. Zebrana i uporządkowana wiedza jest rozpowszechniana wśród zainteresowanych podmiotów, co służy inicjowaniu, wewnątrz PSW dyskusji dotyczącej jakości kształcenia oraz monitoruje skuteczność stosowanych w PSW rozwiązań projakościowych.

Podmioty odpowiedzialne

Podmiotami realizującymi zadania SZJK są: Komisja do spraw Jakości Kształcenia (KJK), Prorektor ds. kształcenia, Rada Interesariuszy, Biuro Karier, nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, pracownicy administracji i samorząd studencki.

Systematyczne oceny

W ramach Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w PSW dokonuje się systematycznej oceny skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości, a jej wyniki wykorzystywane są do doskonalenia polityki zapewniania jakości i budowy kultury jakości kształcenia. Wprowadzony system jakości kształcenia ma wpływ na wysoki poziom realizowanych zajęć zapewnienie przekazu niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści