Koła naukowe

Studenckie Koło Administracji SKA 

Cele
Zarząd i opiekun koła
Wydarzenia
Kontakt

Celem Studenckiego Koła Administracji jest:

 1. inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu nauk o administracji;
 2. rozwijanie umiejętności praktycznych  z wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego;
 3. integrowanie środowiska studenckiego;
 4. pogłębianie wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawa i postępowania administracyjnego; 
 5. rozbudzanie wśród członków koła zainteresowań pracą naukową, badawczą i samokształceniową;
 6. wzbudzanie dyskusji w środowiskach akademickich na temat kondycji kociewskich organów administracji publicznej;
 7. współpraca z instytucjami naukowymi, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami.Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie seminariów naukowych, konferencji naukowych, sympozjów, odczytów, warsztatów, kursów, debat i innych inicjatyw służących rozpowszechnianiu zdobytej wiedzy z zakresu administracji;
 2. prowadzenie badań naukowych oraz opracowywanie wyników badań w formie artykułów naukowych;
 3. regularne spotkania członków;
 4. udział w posiedzeniach organów pochodzących z wyborów powszechnych;
 5. podejmowanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi;
 6. dokształcanie się członków Koła;
 7. wizyty w urzędach; 
 8. udział w konferencjach przez członków Koła;
 9. propagowanie działań w szkołach związanych z administracją np. organizacja konkursów.

Przewodnicząca: Angelika Siemieńska
Wiceprzewodniczący: Magdalena Łukasiewicz
Skarbnik: Agnieszka Szyszko
Sekretarz: Elżbieta Zielińska
Opiekun SKA: dr Jarosław Ślęzak

Spotkanie szkoleniowe: Mobbing się nie opłaca - 26.11.2022 r. 

Podczas szkolenia przekazano informacje dotyczące mobbingu w ramach obszarów: nękania psychicznego, dyskryminacji i prześladowania w miejscu pracy. Omówiono działania i skutki tego zjawiska względem osób nim dotkniętych, a także pomoc dla ofiar mobbingu. Szkolenie zakończone certyfikatami dla uczestników. Szkolenie przeprowadziło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA.

I Konferencja Naukowa Oblicza Administracji – Nauka i Praktyka - 17.12.2022 r. 

Konferencja złożona z dwóch paneli:  panelu eksperckiego I - z udziałem pracowników naukowych UG i PSW oraz przedstawicieli samorządu: Prezydenta Miasta Starogard Gdański, Prezydenta Miasta Czarna Woda, Wicewójta gminy wiejskiej Starogard Gdański, Wicestarosty starogardzkiego oraz II studenckiego – referaty studentów:  wyniki badań z prac licencjackich dotyczących administracji i  samorządu starogardzkiego.

Debata Rola i Pozycja Kobiet w XXI wieku. Stagnacja czy ewolucja? - 4.03.2023 r. 

Debata z udziałem aktywistek działających na rzecz kobiet i polityki równości oraz Pani Wójt gminy wiejskiej Starogard Gdański. Wydarzenie objęte zostało patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Starogardzkiego, Prezydenta Miasta Starogard Gdański, Wójta Gminy Wiejskiej Starogard Gdański. 

Debata Odpowiedzialność za Słowo -  20.05.2023 r. 

Debata z udziałem Rzeczniczki Prasowej Starostwa Powiatowego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta Starogard Gdański, redaktor naczelnej “Starogardzkiego Ratusza” oraz dziennikarza Radia Starogard. Wydarzenie zostało objęte patronatami: Starosty Starogardzkiego, Prezydenta Miasta Starogard Gdański i Radia Starogard.

Wydarzenie kulturalno-integracyjne Piknik Kociewski - 16.06.2023 r. 

Wydarzenie zorganizowane wspólnie z Samorządem Studentów PSW oraz Studenckim Kołem Pedagogów, Studenckim Kołem Naukowym “Szkoła Umiejętności”  - dla studentów i kadry PSW. W programie przedstawienie działalności Samorządu Studentów PSW, wystąpienie Prorektora ds. jakości kształcenia, prezentacja studenckich kół naukowych; występ muzycznego zespołu studenckiego, quiz o Kociewiu, konkurencje sportowe, potrawy regionalne. 

Seminarium pod nazwą „Wyzwania samorządu 2024 - 8.12.2023 r.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Instytut Administracji Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PSW i Studenckie Koło Administracji PSW. Celem spotkania była wymiana poglądów i opinii dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w obszarze społecznym oraz prognoz rozwoju na przyszłość.

Wizyta studyjna w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i spotkanie z sędzią Igorem Tuleyą - 20.01.2024 r.

Wizyta w ECS zaczęła się od zwiedzania stałej wystawy, po której oprowadzał studentów  Rektor PSW dr Przemysław Ruchlewski. Następnie studenci udali się na spotkanie z sędzią, które poprzedziła projekcja filmu: „Sędziowie pod presją”. Rozmowę z gościem prowadzili: Przewodnicząca SKA Angelika Siemieńska i opiekun SKA dr Jarosław Ślęzak. Poruszono m.in. tematy naruszenia prawa UE i  odbudowy praworządności w Polsce. W trakcie rozmowy sędzia odpowiadał na pytania studentów.

Spotkanie z gdańską pisarką Barbarą Piórkowską - 24.02.2024 r.

Spotkanie prowadził Dyrektor Biblioteki PSW dr Arkadiusz Smagacz. Rozmowa dotyczyła twórczości pisarki, w tym najnowszej książki pt. „Gaja”. Pisarka odpowiadała na pytania studentów dotyczące tematyki jej utworów i życia osobistego.

Spotkanie z absolwentem PSW, Prezydentem Starogardu  Gdańskiego Januszem Stankowiakiem - 16.03.2024 r.

Wydarzenie inaugurujące cykl spotkanie z absolwentami PSW prowadziła Przewodnicząca  SKA Angelika Siemieńska. Prezydent miasta po zapoznaniu się ze zmianami jakie zaszły w PSW, podzielił się ze słuchaczami swoimi wspomnieniami związanymi m.in. z naszą Uczelnią i czasami studenckimi. Włodarz odpowiadał na liczne pytania zadawane przez studentów, dotyczące działalności na rzecz lokalnego samorządu.

Dzień Otwarty PSW - 22.03.2024 r.

Studenci z SKA uczestniczyli w Dniu Otwartym PSW. Marek Marquardt, funkcjonariusz Straży Miejskiej, student PSW poprowadził warsztaty pod nazwą „Raz, dwa, trzy monitoring miejski w Starogardzie Gdańskim patrzy! Gwarantujemy, że zdziwisz się co widzi”. Przewodnicząca SKA Angelika Siemieńska odpowiadała na pytania związane z życiem Uczelni, zasadami rekrutacji i kierunkami studiów w Punkcie informacyjno-rekrutacyjnym.

Debata „Kobiety a rzeczywistość” - 13.04.2024 r.

W debacie udział wzięły: dr Joanna Gondek, prof. UG - Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej UG ds. dydaktycznych, Joanna Rzepka - inżynierka budownictwa, prezeska spółki Navicon z Tczewa oraz Członkini Zarządu Polpharma Biologics Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, inicjatorka powstania Powiatowej Rady ds. Kobiet Powiatu Starogardzkiego i jej Przewodnicząca oraz Angelika Siemieńska - Przewodnicząca Studenckiego Koła Administracji PSW, Prezeska Zarządu Jednostki Ogólnopolskiej Organizacji Pozarządowej Związku Harcerstwa Polskiego Oddziału Powiatowego Starogard Gdański, Komendantka Hufca ZHP Starogard Gdański. Moderowała socjolożka mgr Magdalena Chrakin- Jaszcza. W dyskusji dotyczącej m.in. przełamywania stereotypów, stosowania feminatywów oraz zmian kulturowych i edukacyjnych, które wpłynęły na postrzeganie roli kobiet brali czynny udział studenci. Wydarzenie zorganizowane zostało przy pomocy Dyrektor Instytutu Pedagogiki PSW dr hab. Roksolyany Shvay, prof. PSW.

Planowane:

Wydarzenie kulturalno-integracyjne - maj 2024 r.

Spotkanie z pisarką Anną Sakowicz, warsztaty plastyczne dla dzieci i konkurs - czerwiec 2024 r. 

 

Studenckie Koło Naukowe „Szkoła Umiejętności” 

Cele
Zarząd i opiekun koła
Wydarzenia 
Kontakt

Cele i zadania:

 1. stwarzanie jego członkom możliwości pogłębiania wiedzy naukowej, wynikających z profilu i zakresu studiów w Instytucie Logistyka,
 2. poszerzanie zainteresowań i umożliwianie pracy twórczej wybitnym studentom,
 3. wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej, oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i przetwarzania wyników własnych prac badawczych,
 4. doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez pracę zespołową,
 5. propagowanie kultury akademickiej w środowisku studenckim,
 6. pogłębianie integracji społecznej członków Koła i innych kół, jak również studentek i studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim,
 7. stwarzanie jego członkom możliwości kontaktów ze Studenckimi Kołami Naukowymi innych wyższych uczelni w kraju i za granicą jeśli takie kontakty posiadać będzie Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
 2. uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, warsztatach, etc.,
 3. podejmowanie i prowadzenie prac badawczych,
 4. organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych,
 5. współpracę z organizacjami studenckimi oraz z innymi organami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
 6. organizowanie wycieczek naukowych,
 7. uruchomienie serwisu informacyjnego o działalności Koła na stronie internetowej Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim.

Przewodnicząca: Sandra Dysarz
Zastępczyni: Patrycja Lemańczyk
Skarbnik: Andrzej Łaski
Sekretarz:Justyna Myszkier
Opiekun koła: mgr Maciej Ślusarczyk

Wydarzenia planowane:

Warsztaty: „Kompetencje przyszłościdla Rady Interesariuszy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Studenckie Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego SKBW

Cele
Zarząd i opiekun koła
Wydarzenia 
Kontakt

Celem Studenckiego Koła Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest:

 1. inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego;
 2. pogłębianie wiedzy z zakresu nauk bezpieczeństwa wewnętrznego;
 3. rozbudzanie wśród członków koła zainteresowań pracą naukową, badawczą i samokształceniową. 

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie seminariów naukowych, konferencji naukowych, sympozjów, odczytów, warsztatów, kursów, debat i innych inicjatyw służących rozpowszechnianiu zdobytej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa;
 2. prowadzenie badań naukowych oraz opracowywanie wyników badań w formie artykułów naukowych;
 3. regularne spotkania członków;
 4. udział w posiedzeniach organów pochodzących z wyborów powszechnych;
 5. podejmowanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi;
 6. dokształcanie się członków Koła;
 7. wizyty w urzędach; 
 8. udział w konferencjach przez członków Koła;
 9. propagowanie działań w szkołach związanych z bezpieczeństwem np. organizacja konkursów.

Przewodniczący: Dawid Kulla 
Wiceprzewodniczący: Wojciech Jastroch
Skarbnik: Michał Drzewuszewski 
Sekretarz: Arletta Frontczak 
Opiekun SKBWE: dr Rafał Depczyński

I debata „Bezpieczeństwo wewnętrzne” – marzec 2024 r.

Udział w Dniu Otwartym Pomorskiej Szkoły Wyższej  – 22.03.2024 r.

 

Wydarzenia planowane:

II debata „Bezpieczeństwo międzynarodowe” – maj 2024 r.

Uczestnictwo i pomoc w organizacji konferencji naukowej – czerwiec 2024 r.

Akcja „Zarejestruj się w bazie” (Baza DKMS) na Dzień sportu –  czerwiec 2024 r.

III debata „Bezpieczeństwo lokalne” – październik 2024r.

Akcja „Oddaj krew” – listopad 2024r.

IV debata z udziałem eksperta „Poznaj misje ONZ” – grudzień 2024r.  

 

Studenckie Koło Pedagogów SKP 

Cele
Zarząd i opiekun koła
Wydarzenia 
Kontakt

Celem Studenckiego Koła Pedagogów jest:

 1. inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu nauk pedagogicznych;
 2. rozwijanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych;
 3. integrowanie środowiska studenckiego;
 4. pogłębianie wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych;
 5. rozbudzanie wśród członków Koła zainteresowań pracą naukową, badawczą i samokształceniową;
 6. wzbudzanie dyskusji w środowiskach akademickich na temat kondycji kociewskich placówek opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych;
 7. współpraca z instytucjami naukowymi, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami.

Koło realizuje cele poprzez:

 1. organizowanie seminariów naukowych, konferencji naukowych, sympozjów, odczytów, warsztatów, kursów, debat, szkoleń, integrowanie środowiska studenckiego i innych inicjatyw służących rozpowszechnianiu zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki;
 2. prowadzenie badań naukowych oraz opracowywanie wyników badań w formie artykułów naukowych;
 3. regularne spotkania członków;
 4. podejmowanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami;
 5. współpracę ze stowarzyszeniami, szkołami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi;
 6. dokształcanie się członków Koła;
 7. organizowanie wizyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 8. udział w konferencjach przez członków Koła;
 9. propagowanie w lokalnym środowisku działań i idei związanych z pedagogiką poprzez organizowanie konkursów, spotkań, pogadanek, warsztatów m.in. na temat problemów i potrzeb społecznych, profilaktyki różnych zagrożeń, przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji różnych grup społecznych, działań antydyskryminacyjnych, działań na rzecz równego traktowania itp.

Przewodnicząca: Katarzyna Kuchta
Wiceprzewodnicząca: Wiktoria Malinowska
Skarbnik: Joanna Bąk
Sekretarz: Monika Krefft
Opiekun SKP: dr Anna Majer

Współorganizacja studenckiej imprezy integracyjnej „Piknik Kociewski” - 16.06.2023 r. Wspólne działanie Samorządu Studentów PSW i kół naukowych.

Partner konferencji “Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” - 28.09.2023 r., zorganizowanej w PSW przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Współorganizacja uroczystego otwarcia nowej Biblioteki Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz spotkania z pisarką Barbarą Piórkowską - 24.02.2024 r.

Uczestnictwo w warsztacie  „Mindfulness w edukacji”- 02.03.2024 r. Uczestnicy zapoznali się z ideą mindfulness w edukacji oraz mogli przećwiczyć wybrane techniki uważności i samorozwoju.

Współorganizacja w ramach Dnia Otwartego Pomorskiej Szkoły Wyższej - 22.03.2024 r., warsztatu dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą  “W PSW nie zanudzamy, korzystamy z edutainment! Jeszcze przed maturą pokażemy Ci jak uczyć się przez rozrywkę – tworząc gry”. W ramach warsztatu pokazano jak można implementować ideę edutainment do edukacji akademickiej.

Współorganizacja warsztatu „Innowacje dydaktyczne w PSW”- 23.03.2024 r. W ramach  warsztatu dr Anna Majer, zaprezentowała  założenia swojego  projektu: „Zmień podręcznik w grę planszową”, w  którego  ramach studentki 2 roku pedagogiki przygotowały edukacyjne gry planszowe na temat inkluzji społecznej w obszarze problematyki niepełnosprawności. Następnie studentki zaprezentowały i omówiły swe prace.

Współorganizacja międzyuczelnianego sympozjum naukowo-studenckiego nt. wybitnych kobiet w historii oraz debaty „Kobiety a rzeczywistość” - 13.04.2023 r. W sympozjum wzięli udział pracownicy naukowi oraz doktoranci i studenci z kilku uczelni. Jednym z jego celów był rozwój kompetencji naukowych studentów w ramach poruszanej problematyki. Debata zaś zgromadziła liczne audytorium, które mogło poznać i posłuchać wystąpień kobiet, zawodowo związanych z branżą stereotypowo męską, a także podyskutować o prawach kobiet.

 

Wydarzenia planowane:

Organizacja II Pikniku Kociewskiego - wydarzenie integracyjne w Grodzisku Owidz - 17.05.2024 r. 

Współorganizacja Dnia Dziecka w PSW  - 1.06.2024.

 

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści