Koła naukowe

Studenckie Koło Administracji SKA 

Cele
Zarząd Koła:
Wydarzenia organizowane przez SKA
Kontakt

Celem Studenckiego Koła Administracji jest:

 1. inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu nauk o administracji;
 2. rozwijanie umiejętności praktycznych  z wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego;
 3. integrowanie środowiska studenckiego;
 4. pogłębianie wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawa i postępowania administracyjnego; rozbudzanie wśród członków koła zainteresowań pracą naukową, badawczą i samokształceniową;
 5. wzbudzanie dyskusji w środowiskach akademickich na temat kondycji kociewskich organów administracji publicznej;
 6. współpraca z instytucjami naukowymi, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami. Koło realizuje cele poprzez:
 7. organizowanie seminariów naukowych, konferencji naukowych, sympozjów, odczytów, warsztatów, kursów, debat i innych inicjatyw służących rozpowszechnianiu zdobytej wiedzy z zakresu administracji;
 8. prowadzenie badań naukowych oraz opracowywanie wyników badań w formie artykułów naukowych; regularne spotkania członków;
 9. udział w posiedzeniach organów pochodzących z wyborów powszechnych podejmowanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami; stowarzyszeniami, szkołami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi;
 10. dokształcanie się członków Koła;
 11. wizyty w urzędach; udział w konferencjach przez członków Koła;
 12. propagowanie działań w szkołach związanych z administracją np. organizacja

Przewodnicząca: Angelika Siemieńska

Wiceprzewodniczący: Marek Marquardt

Skarbnik: Agnieszka Szyszko

Sekretarz: Elżbieta Zielińska

Opiekun SKA: dr Jarosław Ślęzak

Wydarzenia organizowane przez SKA w roku akademickim 2022/2023: 

Spotkanie szkoleniowe: Mobbing się nie opłaca. 26 listopada 2022 r. 

W ramach szkolenia przekazano informacje dotyczące mobbingu w ramach obszarów: nękania psychicznego, dyskryminacji i prześladowania w miejscu pracy. Omówiono działania i skutki tego zjawiska względem osób nim dotkniętych a także pomoc dla ofiar mobbingu. Szkolenie zakończone certyfikatami dla uczestników. Szkolenie przeprowadziło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA.

I Konferencja Naukowa Oblicza Administracji – Nauka i Praktyka. 17 grudnia 2022 r. 

Konferencja złożona z dwóch paneli:  panelu eksperckiego I: z udziałem pracowników naukowych UG i PSW oraz przedstawicieli samorządu: Prezydenta Miasta Starogard Gdański, Prezydenta Miasta Czarna Woda, wice-wójta gminy wiejskiej Starogard Gdański, Wicestarosty starogardzkiego oraz II studenckiego – referaty studentów - wyniki badań z prac licencjackich dotyczących administracji i  samorządu starogardzkiego. 

Debata Rola i Pozycja Kobiet w XXI wieku. Stagnacja czy ewolucja? 4 marca 2023 r. 

Debata z udziałem aktywistek działających na rzecz kobiet i polityki równości oraz Pani Wójt gminy wiejskiej Starogard Gdański. Wydarzenie objęte zostało patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Starogardzkiego, Prezydenta Miasta Starogard Gdański, Wójta Gminy Wiejskiej Starogard Gdański. 

Debata Odpowiedzialność za Słowo. 20.05.2023 r. 

Debata z udziałem Rzecznik Prasowej Starostwa Powiatowego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta Starogard Gdański, redaktor naczelnej “Starogardzkiego Ratusza” oraz dziennikarza Radia Starogard. Wydarzenie zostało objęte patronatami: Starosty Starogardzkiego, Prezydenta Miasta Starogard Gdański i Radia Starogard.

Wydarzenie kulturalno-integracyjne Piknik Kociewski. 16.06.2023 r. 

Wydarzenie zorganizowane wspólnie z Samorządem Studentów PSW oraz Studenckim Kołem Pedagogów, Studenckim Kołem Naukowym “Szkoła Umiejętności”  - dla studentów i kadry PSW. W programie przedstawienie działalności Samorządu Studentów PSW, wystąpienie Prorektora ds. jakości kształcenia, prezentacja studenckich kół naukowych; występ muzycznego zespołu studenckiego, quiz o Kociewiu, konkurencje sportowe, potrawy regionalne. 

Planowane:

 • II Konferencja Naukowa Oblicza Administracji. grudzień 2023 

Studenckie Koło Naukowe „Szkoła Umiejętności” 

Cele
Opiekun koła
Wydarzenia 
Kontakt

Cele i zadania:

 1. stwarzanie jego członkom możliwości pogłębiania wiedzy naukowej, wynikających z profilu i zakresu studiów w Instytucie Logistyka,
 2. poszerzanie zainteresowań i umożliwianie pracy twórczej wybitnym studentom,
 3. wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej, oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i przetwarzania wyników własnych prac badawczych,
 4. doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez pracę zespołową,
 5. propagowanie kultury akademickiej w środowisku studenckim,
 6. pogłębianie integracji społecznej członków Koła i innych kół, jak również studentek i studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim,
 7. stwarzanie jego członkom możliwości kontaktów ze Studenckimi Kołami Naukowymi innych wyższych uczelni w kraju i za granicą jeśli takie kontakty posiadać będzie Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
 2. uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, warsztatach, etc.,
 3. podejmowanie i prowadzenie prac badawczych,
 4. organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych,
 5. współpracę z organizacjami studenckimi oraz z innymi organami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
 6. organizowanie wycieczek naukowych,
 7. uruchomienie serwisu informacyjnego o działalności Koła na stronie internetowej Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim.

Opiekun koła: mgr Maciej Ślusarczyk

Wydarzenia planowane:

 1. Warsztaty: „Kompetencje przyszłości” dla Rady Interesariuszy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Studenckie Koło Pedagogów SKP 

Cele
Zarzad praz opiekun koła
Wydarzenia 
Kontakt

Celem Studenckiego Koła Pedagogów jest:

 1. inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu nauk pedagogicznych;
 2. rozwijanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych;
 3. integrowanie środowiska studenckiego;
 4. pogłębianie wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych;
 5. rozbudzanie wśród członków Koła zainteresowań pracą naukową, badawczą i samokształceniową;
 6. wzbudzanie dyskusji w środowiskach akademickich na temat kondycji kociewskich placówek opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych;
 7. współpraca z instytucjami naukowymi, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami.

Koło realizuje cele poprzez:

 1. organizowanie seminariów naukowych, konferencji naukowych, sympozjów, odczytów, warsztatów, kursów, debat, szkoleń, integrowanie środowiska studenckiego i innych inicjatyw służących rozpowszechnianiu zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki;
 2. prowadzenie badań naukowych oraz opracowywanie wyników badań w formie artykułów naukowych;
 3. regularne spotkania członków;
 4. podejmowanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami;
 5. współpracę ze stowarzyszeniami, szkołami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi;
 6. dokształcanie się członków Koła;
 7. organizowanie wizyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 8. udział w konferencjach przez członków Koła;
 9. propagowanie w lokalnym środowisku działań i idei związanych z pedagogiką poprzez organizowanie konkursów, spotkań, pogadanek, warsztatów m.in. na temat problemów i potrzeb społecznych, profilaktyki różnych zagrożeń, przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji różnych grup społecznych, działań antydyskryminacyjnych, działań na rzecz równego traktowania itp.

Zarząd SKP: przewodnicząca Katarzyna Kuchta

Opiekun SKP: dr Anna Majer

28 września 2023 r.
Współpraca przy organizacji konferencji
“Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

Planowane:
Szkolenie z certyfikatem dla uczestników prowadzone przez OSA „Mobbing się nie opłaca”. 
Przygotowanie spotkania integracyjnego studentów PSW w  2024 r.

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Skip to content