Współpraca międzynarodowa

Pomorska Szkoła Wyższa aktywnie współpracuje nie tylko z wieloma instytucjami w Polsce, ale także za granicą. Sprawdź listę podmiotów i dowiedz się więcej na temat strategii, którą realizujemy.
O uczelni
Strategia umiędzynarodowienia
Plan równości płci

O uczelni

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim to dynamicznie rozwijająca się instytucja. PSW aktywnie współpracuje z partnerami w kraju oraz za granicą, dbając o rozwój praktyczny, naukowy oraz dydaktyczny.

PSW posiada podpisane porozumienia o współpracy z czołowymi ośrodkami badawczymi w Unii Europejskiej i poza jej granicami. Zajęcia w PSW prowadzi międzynarodowa kadra stale współpracująca z uczelniami zagranicznymi. Wykładowcy są członkami międzynarodowych sieci badawczych, realizują międzynarodowe projekty badawcze, a także posiadają szerokie kontakty zagraniczne dzięki nieformalnym sieciom wymiany akademickiej.

Aktywnie działamy na rzecz nawiązywania kolejnych partnerstw.

PSW równolegle do działalności dydaktycznej prowadzi projekty naukowo-badawcze oraz działa na rzecz całego regionu Kociewia. Jesteśmy partnerem w rozwoju dla samorządu i biznesu.

Flagowe kierunki rozwoju uczelni to:

 • pedagogika
 • administracja
 • logistyka
 • bezpieczeństwo wewnętrzne

Zasady współpracy międzynarodowej realizowane są zgodnie ze Strategią Umiędzynarodowienia Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim oraz dokumentami wspierającymi - Planem Równości Płci w PSW oraz Deklaracją Polityki Programu Erasmus +.

 

English:

Pomeranian Higher School in Starogard Gdanski is a dynamically developing institution, which actively cooperates with partners in the country and abroad, working on our practical, scientific and teaching development.

PSW has signed cooperation agreements with leading research centers in the European Union and abroad. Teaching is led by international staff who constantly cooperate with foreign universities. Lecturers are members of international research networks, carry out international research projects, and have extensive foreign contacts through informal academic exchange networks.

PSW conducts scientific and research projects, as well as works for the development of the entire Kociewie Region. We partner with the local government and business in development.

The principles of international cooperation are regulated under the Strategy of Internationalisation of the Pomeranian Higher School in Starogard Gdański and supporting documents: Gender Equality Plan in the PSW and Erasmus Policy Statement.

Strategia umiędzynarodowienia

Umiędzynarodowienie jest jednym z kluczowych wyzwań oraz zadań instytucji szkolnictwa wyższego. We współczesnym globalnym świecie jest ono gwarantem rozwoju w każdym wymiarze funkcjonowania uczelni. Rozwój kadry, wysoki poziom naukowy i dydaktyczny możliwe są ciągłej wymianie oraz wielości perspektyw, jakie zapewnia uczestniczenie w procesie umiędzynarodowienia. To szansa na rozwój osobisty i zawodowy zarówno dla pracowników uczelni, jak i dla studentów. Uczenie się w środowisku międzynarodowym to szansa, którą chcemy zapewnić studentom, pracownikom akademickim oraz nieakademickim PSW. 

Głównym zadaniem strategii jest wskazanie priorytetowych działań w okresie jej obowiązywania, wynikających z przeprowadzonej diagnozy umiędzynarodowienia PSW, zmierzających do wzmocnienia pozycji PSW w wymiarze krajowym i zagranicznym oraz zapewnienia warunków wewnątrz uczelni do swobodnego rozwoju współpracy z otoczeniem międzynarodowym.

Założenia dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Erasmus+ zostały szczegółowo opisane w Deklaracji Polityki Erasmusa na lata 2021-2027. Na potrzeby niniejszej strategii, mobilność międzynarodowa została przedstawiona jako narzędzie wzmacniania i pogłębiania działań dydaktycznych i naukowych oraz wzmocnienia marki PSW.

Priorytety UE i MEN

Strategia umiędzynarodowienia PSW w latach 2022-2027 wpisuje się w Politykę spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tej drugiej, wyznaczono m.in. następujące obszary oddziaływania:

 • umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające;
 • rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące.

W ramach tych obszarów wskazano kierunki działań, które są zbieżne z zadaniami wskazanymi w niniejszej strategii. Należą do nich m.in. wzmacnianie współpracy międzyuczelnianej na poziomie krajowym i międzynarodowym, wspieranie umiejętności cudzoziemców, rozwijanie krajowej i zagranicznej oferty i podnoszenie jakości praktyk i staży dla kadry zarządzającej w edukacji formalnej i kadry uczącej, upowszechnienie mobilności krajowej i międzynarodowej kadry zarządzającej i uczącej, wzmocnienie oferty doskonalenia w zakresie rozwijania umiejętności posługiwania się językiem obcym przez kadrę uczącą, rozwijanie umiejętności planowania projektów edukacyjnych, zarządzania projektami krajowymi i zagranicznymi oraz środkami finansowymi tych projektów, upowszechnianie krajowych i międzynarodowych dobrych praktyk pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 obejmuje 5 celów:

 • bardziej konkurencyjna i inteligenta Europa;
 • bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa;
 • lepiej połączona Europa;
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym;
 • Europa bliższa obywatelom.

Niniejsza strategia uwzględnia priorytety Komisji Europejskiej w obszarze umiędzynarodowienia w postaci m.in. wzrostu znaczenia badań i innowacji oraz wykorzystania nowoczesnych technologii, wzmocnienia potencjału PSW na rzecz nowoczesnej gospodarki, digitalizacji, włączenia społecznego, zrównoważonego rozwoju oraz równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa, jako jeden z kluczowych obszarów działalności PSW, podlega bezpośrednio rektorowi. W kreowaniu polityki międzynarodowej, Rektor jest wspierany przez Prodziekana ds. współpracy międzynarodowej. W PSW funkcjonuje również koordynator programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego. 

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej przy wsparciu Prodziekana ds. Studentów oraz członków Komisji Jakości Kształcenia realizuje  i koordynuje zadania związane z umiędzynarodowieniem PSW. Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej zajmuje się sprawami dotyczącymi inicjowania, umów bilateralnych i porozumień międzynarodowych PSW, wsparciem i organizacją przyszłych mobilności studentów i pracowników, ubieganiem się o fundusze pomocowe ze środków UE, NMF oraz o fundusze w ramach programu Erasmus+, monitorowaniem współpracy międzynarodowej realizowanej na PSW, wsparciem pracowników PSW w zakresie współpracy międzynarodowej, doradztwem i upowszechnieniem informacji w obszarze indywidualnych stypendiów zagranicznych dla studentów i pracowników. 

Na podstawie Statutu PSW do głównych zadań Uczelni należy (par. 4):

1) prowadzenie kształcenia na studiach;

2) prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia;

3) prowadzenie kształcenia specjalistycznego;

4) kształcenie i promowanie kadr uczelni;

5) stwarzanie osobom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w:

 1. a) procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,
 2. b) kształceniu,
 3. c) prowadzeniu działalności naukowej;

6) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

8) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych;

9) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 1. Swoje zadania uczelnia realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie kształcenia samodzielne lub we współpracy z innymi podmiotami, w tym uczelniami krajowymi i zagranicznymi;

2) zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej i praktycznie ukierunkowanej kadry akademickiej;

3) prowadzenie prac rozwojowych;

4) działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności poprzez współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego;

5) współpracę z instytucjami oraz środowiskami krajowymi i zagranicznymi w tworzeniu programów oraz ustalaniu i doskonaleniu metod ich realizacji, a także wymiany studenckiej i współpracy edukacyjnej;

6) działanie na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, w tym w szczególności poprzez udzielanie pomocy absolwentom i studentom w znajdowaniu pracy oraz zaangażowanie w działania na rzecz podnoszenia kompetencji profesjonalnych i ich certyfikacji;

7) inicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

Jednym z najważniejszych działań w zakresie umiędzynarodowienia PSW jest program Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego. PSW posiadało kartę Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for  Higher  Education  (ECHE) w latach 2024-2020. W związku ze zmianami kadrowymi oraz dynamicznym rozwojem od roku 2022 Uczelnia rozpoczęła ponowne starania o uzyskanie Karty Erasmusa + dla szkolnictwa wyższego. Udział Uczelni w programie Erasmus, dzięki jego rozpoznawalności i efektywności w zakresie rozwoju Uczelni, jej pracowników i studentów, będzie sprzyjać poszukiwaniu partnerów zagranicznych do realizacji wspólnych inicjatyw naukowo-dydaktycznych i badawczo-rozwojowych. 

Cele oraz założenia uczestnictwa w Programie są zawarte w Deklaracji Polityki Erasmus+, która jest corocznie uaktualniana w związku ze składaniem wniosków o finansowanie projektów mobilności do krajów Programu (KA103) i krajów partnerskich (KA107) dla pracowników (STA – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, STT – wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych) jak i studentów (SMS – wyjazdy studentów na studia, SMP – wyjazdy studentów na praktyki). PSW po uzyskaniu Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for  Higher  Education  (ECHE) będzie częścią europejskiego systemu edukacji i jedyną taką uczelnią w regionie, co wpłynie znacząco na jego markę jako instytucję szkolnictwa wyższego.

Kierując się celami zawartymi w Deklaracji, PSW będzie mogła uczestniczyć i realizować także inne projekty w ramach programu Erasmus+, takie jak partnerstwa strategiczna (KA2) czy projekty centralne (KA3). Po uzyskaniu Erasmusa dla szkolnictwa wyższego Program Erasmus+ w PSW prowadzony będzie przez - Koordynatora ds. Programu Erasmus+.  

Kolejnym ważnym aspektem umiędzynarodowienia PSW jest współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). PSW planuje realizację projektów finansowanych w ramach programów dla instytucji (program CEEPUS, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Nowoczesna Promocja Zagraniczna), jak i wspierać pracowników oraz studentów w pozyskiwaniu i realizacji programów indywidualnych (Poland My First Choice, Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej, Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa).

Współpraca międzynarodowa jest także realizowana na mocy umów bilateralnych oraz porozumień z zagranicznymi uczelniami partnerskimi (wspólne organizowanie konferencji naukowo-praktycznych, współpraca naukowo-badawcza i publikacyjna).

Diagnoza umiędzynarodowienia PSW

Niniejsza diagnoza w obszarze umiędzynarodowienia przeprowadzona została poprzez analizę SWOT porządkującej silne oraz słabe strony PSW w analizowanym obszarze. Jako materiał analityczny posłużyły informacje zebrane od kadry zarządzającej, pracowników oraz kadry administracyjnej uczelni. Poniżej znajdują się kluczowe wnioski oraz sformułowane na ich podstawie cele strategiczne. 

PSW jest uczelnią niewielką, dysponującą jednak doświadczoną w obszarze umiędzynarodowienia kadrą. W obecnej strukturze uczelni wykwalifikowana kadra posługująca się językiem angielskim oraz innymi językami Unii Europejskiej kształci we flagowych dla uczelni kierunkach - pedagogice, logistyce i administracji. 

PSW nie gościło do tej pory studentów zagranicznych, jednak umiędzynarodowienie buduje na potencjale dydaktycznym i dotychczasowym doświadczeniu kadry, zaangażowane w dydaktykę oraz realizację badań w środowisku międzynarodowym. Podejście do umiędzynarodowienia nauki budowane będzie poprzez doświadczoną kadrę, a także w oparciu o zbudowaną i konsekwentnie wdrażaną strategię. 

PSW widzi potencjał w swoim położeniu w kluczowym dla regionu Kociewia miejscu, uznając, że umiędzynarodowienie Uczelni wpłynie na umiędzynarodowienie regionu. Dlatego też ważna jest stała współpraca z samorządem lokalnym oraz władzami Pomorza, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki PSW oraz Kociewiu da proces umiędzynarodowienia.

Strategia umiędzynarodowienia PSW zakłada osiągnięcie celów w kilku kluczowych obszarach. Wizja umiędzynarodowienia, prezentowana w Strategii, zakłada uczestnictwo PSW w budowie europejskiej nauki i kultury. PSW stanie się atrakcyjnym partnerem dla instytucji krajowych i międzynarodowych oraz przyciągać będzie licznych studentów i wybitnych naukowców z całego świata.  

Poniżej znajdują się cele strategiczne Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim w obszarze umiędzynarodowienia wraz z celami szczegółowymi i działaniami służącymi ich realizacji. 

Cel strategiczny: stworzenie międzynarodowej rozpoznawalności Pomorskiej Szkoły Wyższej

Cele szczegółoweDziałania służące realizacji celów szczegółowych
Umiędzynarodowienie nauki w PSW
 • uzyskanie Karty Erasmus + dla szkolnictwa wyższego;
 • tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych i konsorcjów naukowych;
 • wsparcie w sprawach formalnych związanych z pozyskiwaniem funduszy na prowadzenie działalności badawczej o zasięgu międzynarodowym przez PSW;
 • zachęcanie i ciągłe motywowanie pracowników PSW do uczestnictwa w radach naukowych międzynarodowych organizacji, stowarzyszeniach, sieciach eksperckich oraz radach międzynarodowych czasopism naukowych;
 • motywowanie badaczy do zwiększenia liczby publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
 • upowszechnianie informacji o ogłaszanych konkursach na projekty badawcze i stypendia dla naukowców, oferowane w ramach programów międzynarodowych jak i krajowych programów o zasięgu międzynarodowym;
 • wzrost sprawności organizacyjnej naukowców w obszarze międzynarodowej działalności badawcze poprzez motywowanie pracowników do udziału w szkoleniach dotyczących cytowania i widoczności naukowca;
 • motywowanie pracowników naukowych do aktualizacji ich profilów ORCID, dbanie
  o aktualność danych oraz synchronizację dorobku w Web of Science Researcher ID, Google Scholar, Scopus ID. 
 • umiędzynarodowienie czasopism naukowych poprzez zachęcanie redaktorów do publikacji większej liczby tekstów w językach obcych oraz wcielania zagranicznych badaczy i ekspertów do rad naukowych periodyków;
 • upowszechnienie wyników prowadzonych badań i realizowanych projektów a także informacji na temat międzynarodowych konferencji naukowych na stronie PSW.
 • rozszerzanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi z uwzględnieniem specyfiki i potencjału badań prowadzonych w PSW w celu tworzenia wysokiej jakości publikacji o znaczeniu międzynarodowym
 • stworzenie Gender Equality Plan na PSW jako wymogu formalnego przy wnioskowaniu o granty z programu Horyzont Europa
 • stworzenie Open Science Policy na PSW jako jednej z priorytetowych polityk Komisji Europejskiej
 • wdrożenie Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) i uzyskanie HR Excellence in Research Award
 • podjęcie starań o dołączenie do międzynarodowych stowarzyszeń uczelni wyższych (m.in. European University Association)
Umiędzynarodowienie kształcenia w PSW
 • działania zmierzające do dostosowania programów studiów do wymagań związanych z uzyskaniem akredytacji międzynarodowych;
 • zwiększenie oferty programów studiów w języku angielskim; 
 • zwiększenie udziału obcokrajowców w kadrze naukowo-dydaktycznej;
 • po uzyskaniu Karty Erasmusa + dla uczelni wyższych rekrutacja studentów zagranicznych na pełen cykl studiów;
 • zapewnienie dostępu do nauki języka polskiego dla cudzoziemców;
 • zachęcanie wydziałów do tworzenia kursów w języku angielskim oraz wprowadzania przedmiotów wykładanych w języku angielskim jako obowiązkowych dla studentów polskich;
 • organizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej w zakresie poprawy kompetencji do prowadzenia zajęć dydaktycznych w językach obcych i kompetencji międzykulturowych;
 • podjęcie działań w kierunku wspólnych programów edukacyjnych z uczelniami zagranicznymi (wspólne kierunki, wspólne dyplomy);
 • zwiększenie mobilności studentów w ramach międzynarodowych programów wymiany akademickiej w celu realizacji części studiów oraz praktyk;
 • podwyższenie stopnia mobilności kadry naukowo-dydaktycznej;
 • motywowanie pracowników PSW do zapraszania nauczycieli akademickich z zagranicznych uczelni partnerskich do prowadzenia wykładów gościnnych;
 • organizacja wykładów gościnnych wybitnych naukowców z zagranicy w ramach uaktualnionej procedury profesora wizytującego.  
Stworzenie marki PSW jako instytucji przyjaznej studentom i pracownikom zagranicznym
 • włączenie działań międzynarodowych w strategię komunikacji marki PSW
 • włączenie komunikacji działań międzynarodowych uczelni w projektowanie i wdrożenie cyklicznych planów promocji dla PSW;
 • działania promocyjne skierowane zarówno do zagranicznych instytucji partnerskich jak i kandydatów na studia;
 • włączenie międzynarodowych działań PSW w działania komunikacyjne podmiotów samorządowych na szczeblu regionalnym i lokalnym – Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Starogard Gdański, Urząd Miejski w Tczewie;
 • współpraca z regionalnymi inicjatywami specjalizującymi się we współpracy ze studentami i pracownikami zagranicznymi, min. Study in Pomorskie oraz Live in Pomerania;
 • doskonalenie strony internetowej PSW (w pierwszym rzędzie realizujących międzynarodowe programy studiów) w języku angielskim i powstanie podstron kierunków w językach obcych;
 • wykorzystanie kanałów przekazu informacyjnego (strony internetowe, media społecznościowe) do komunikowania osiągnięć w obszarze umiędzynarodowienia nauki;
 • stworzenie systemu wsparcia dla zagranicznych kandydatów na studia w postaci programów wsparcia (stypendia);
 • monitoring i zapewnienie dwujęzycznych informacji w obiegu informacyjnym PSW pod kątem kryteriów opartych o zalecenia zawarte w Przewodniku dla użytkowników systemu ECTS;
 • monitoring i udoskonalenie dwujęzyczności systemu rekrutacji;
 • udoskonalenie obecnego katalogu kursów dla studentów krótkoterminowych - stworzenie anglojęzycznych procedur dotyczących obsługi i wsparcia studentów i pracowników z niepełnosprawnościami;
 • upowszechnianie informacji dotyczących możliwości korzystania z opieki medycznej i innych form wsparcia w języku angielskim na terenie Starogardu Gdańskiego w celu zapewnienia równego dostępu dla studentów zagranicznych;
 • wdrożenie inicjatywy Komisji Europejskiej EWP - Erasmus Without Paper, w dłuższej perspektywie wdrożenie Europejskiej Karty Studenta (European Student Card Initiative)
Stworzenie marki PSW jako instytucji o wysokim potencjalne do współpracy międzynarodowej
 • organizacja wydarzeń sprzyjających umiędzynarodowieniu tj. Erasmus+ Days, międzynarodowych wydarzeń integracyjnych, konferencje i seminaria międzynarodowe;
 • promocja działań PSW wśród partnerów poprzez aktywne działania w mediach społecznościowych i sieciach wymiany akademickiej;
 • promocja osiągnięć naukowych, wyników badań, potencjału badawczego, oferty naukowej PSW poprzez: tworzenie planów upowszechniania, komunikacji i wykorzystania rezultatów w projektach międzynarodowych; korzystanie z dostępu do darmowych platform służących zagranicznej promocji prowadzonych badań, umożliwiających samodzielne komunikowanie o swojej ofercie w zakresie grantów, ofert pracy, wydarzeń (w tym konferencji i seminariów) o charakterze międzynarodowym (np. narzędzie NAWA pn. Research in Poland, ResearchGate, AcademiaEdu);
 • mobilizowanie pracowników, zwłaszcza nie wyróżniających się dotychczas w zakresie prowadzenia badań o charakterze międzynarodowym do publikowania w czasopismach o uznanej renomie międzynarodowej (wiodące w obszarze) ze szczególnym uwzględnieniem publikowania w zespołach międzynarodowych;
 • rozszerzanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi oraz aktywne rozbudowywanie sieci współpracy międzyuczelnianej poprzez realizację wspólnych inicjatyw naukowych oraz praktycznych;
 • publikowanie wybranych prac w uznanych zagranicznych wydawnictwach
Budowanie otoczenia instytucjonalnego wokół umiędzynarodowienia
 • realizacja międzynarodowych projektów w połączonych obszarach edukacji, badań i biznesu;
 • rozwinięcie współpracy z Urzędem Miasta i Urzędem Marszałkowskim celem realizacji wspólnych działań w zakresie w integracji cudzoziemców w skali miasta i regionu;
 • współpraca z lokalnymi pracodawcami w celu organizacji praktyk studenckich i staży dla studentów obcokrajowców oraz do współpracy w ramach projektów rozwijających kompetencje zawodowe tych studentów;
 • gromadzenie ofert staży w języku angielskim dla studentów i absolwentów obcokrajowców wśród firm w regionie; 
 • realizacja badań zleconych na rzecz podmiotów międzynarodowych;
 • przygotowanie oferty badań zleconych w języku angielskim.

 

Cel strategiczny: stworzenie standardu jakości umiędzynarodowienia

Cele szczegółoweDziałania służące realizacji celów szczegółowych
Rozwój mechanizmu zarządzania procesem umiędzynarodowienia
 • rozwój standardu obsługi studenta międzynarodowego wraz ze stałym rozwojem i dostosowywaniem procedur obsługi;
 • wprowadzenie systemu okresowej oceny wdrażania strategii umiędzynarodowienia;
Zbudowanie komunikacji w obszarze umiędzynarodowienia w oparciu o markę PSW
 • stworzenie kanału komunikacji wewnątrz PSW dla informacji docierających z zewnątrz związanych z umiędzynarodowieniem;
 • informowanie pracowników akademickich i nieakademickich o realizowanej strategii umiędzynarodowienia i wynikających z niej działań;
Wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej i naukowej PSW w obszarze umiędzynarodowienia
 • pozyskiwanie wykładowców i badaczy zagranicznych w ramach długoterminowych umów o pracę jak również wykładów gościnnych i szkoleń specjalistycznych;
 • organizacja/dofinansowanie kursów i szkoleń z języka angielskiego dla pracowników naukowych i dydaktycznych;
 • wdrożenie systemu gratyfikacji finansowej dla osób prowadzących zajęcia w języku angielskim; 
 • stworzenie programu motywacyjnego dla pracowników aplikujących o granty o znaczeniu międzynarodowym (system zachęt);
 • wspieranie pracowników realizujących działania w obszarze umiędzynarodowienia przez Zespół ds. Jakości Kształcenia; 
 • poszukiwanie informacji o możliwościach pozyskiwania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w ramach aktualnych wniosków konkursowych, w tym: stałe analizowanie informacji publikowanych przez instytucje takie jak: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury, Narodowe Centrum Nauki;
Stworzenie oferty kształcenia dla studentów zagranicznych
 • zwiększenie liczby kursów oferowanych w języku angielskim (w tym interdyscyplinarnych oraz z uwzględnieniem kształcenia praktycznego);
 • usprawnienie procesu rekrutacji kandydatów obcokrajowców na studia; 
 • doskonalenie jakości kształcenia w środowisku międzynarodowym w tym: wskazanie celów kształcenia na danym kierunku w aspekcie umiędzynarodowienia; przygotowywanie programów studiów w oparciu o umiędzynarodowienie; prowadzenie systemowej ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej (audyt wewnętrzny prowadzony przez Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia); monitorowanie kompetencji językowych kadry dydaktycznej m.in. poprzez prowadzenie okresowej oceny tych kompetencji w ramach okresowej kontroli jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • doskonalenie systemu uznawalności mobilności studentów i pracowników zrealizowanych za granicą;
Rozwój infrastruktury dla umiędzynarodowienia
 • zapewnienie dostępu do nowoczesnych usług, infrastruktury i narzędzi informatycznych dla studentów i pracowników w obszarze edukacji i współpracy międzynarodowej (w tym Erasmus Mobile App oraz wdrożeniem Europejskiej Karty Studenta) ;
 • unowocześnianie infrastruktury informatycznej systemu biblioteczno-informacyjnego PSW; 
 • rozwój zasobów bibliotecznych (w tym elektronicznych pełnotekstowych baz danych zawierających publikacje naukowe z zakresu wielu dyscyplin) w języku angielskim; 
 • ciągłe monitorowanie dostępności uczelni pod kątem potrzeb i wzrastającej liczny studentów zagranicznych;
 • szkolenia dla pracowników w zakresie użycia nowoczesnych technologii komunikacji naukowej o charakterze międzynarodowym.

Plan równości płci

Równość kobiet i mężczyzn jedną z głównych wartości Unii Europejskiej, gwarantowanych przez Traktat o Unii Europejskiej. Unia Europejska dąży do zwalczania wykluczenia społecznego i dyskryminacji oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i równość kobiet i mężczyzn. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć oraz uznaje za konieczne zapewnienie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Cele i zobowiązania Unii Europejskiej w zakresie równouprawnienia określa opracowana przez Komisję Europejską Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025. 

Zasada ta jest również ujęta w Konstytucji RP, która stanowi, że kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają rów ne prawa wżyciu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym oraz wskazuje na równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów oraz do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego i zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji i uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Kierując się obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz na terenie Rzeczpospolitej Polskiej aktami prawnymi, a także na podstawie diagnozy równości płci, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim przyjmuje następujący plan równości płci, który zrealizowany ma zostać do 2025 r. 

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) przyjęty Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim ma na celu stworzenie warunków do rozwoju równości oraz równych szans wszystkich członków i członkiń społeczności akademickiej, którą tworzą pracownicy i pracowniczki badawczo-dydaktyczne, wykładowcy i wykładowczynie, pracownicy i pracowniczki administracyjne oraz studenci i studentki.

 

Cel Strategiczny: włączenie tematyki równości płci do badań i dydaktyki w Pomorskiej Szkole Wyższej

Cele szczegółowe:Działania służące realizacji celów szczegółowych:
Podniesienie poziomu świadomości równouprawnienia płci w społeczności akademickiej
 • organizacja szkoleń pościwięconych równości płci dla pracowników uczelni; 
 • organizacja szkoleń z zakresu stosowania języka równościowego w pracy uczelni;
 • zwiększenie obecności tematyki równości płci w projektach naukowych pracowników (granty wewnętrzne, promowane prace dyplomowe, granty ze wnętrzne, publikacje w tym kontekście); 
 • włączenie treści dotyczących równości płci w programach nauczania przedmiotów na wszystkich kierunkach studiów;
 • oferta warsztatu antydyskryminacyjnego w ramach zajęć dla studentów wszystkich kierunków; 

 

Cel strategiczny: zapewnienie zrównoważonej reprezentacji płci w kadrze zarządzającej uczelni oraz w zespołach i grupach decyzyjnych Pomorskiej Szkoły Wyższej

Cele szczegółowe:Działania służące realizacji celów szczegółowych:
Wdrożenie działań równościowych w obszarze zarządzania PSW
 • stworzenie systemu cyklicznej analizy obecności kobiet i mężczyzn w zespołach doradczych oraz pełnionych w nich ról i funkcji. Proporcje przedstawicieli płci w zespołach doradczych to docelowo 50% na 50%;
 • badanie reprezentacji płci w zespołach decyzyjnych;
 • weryfikacja ogłoszeń o pracy pod kątem języka równościowego; 
 • uwzględnienie kwestii równości płciowej w polityce działu HR;
 • stosowanie zasady równowagi płci w gremiach decydujących o zatrudnieniu;
 • podniesienie świadomości kadr zarządzających na temat nierówności płciowych w obszarze godzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.

 

Cel strategiczny: wprowadzenie mechanizmów równościowych w codziennym funkcjonowaniu Pomorskiej Szkoły Wyższej

Cele szczegółowe:Działania służące realizacji celów szczegółowych:
Zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji 
 • anonimowe badanie skierowane do osób studiujących i pracujących na temat ich doświadczeń związanych ze zjawiskiem dyskryminacji;
 • opracowanie i promocja katalogu dobrych praktyk w zakresie niedyskryminacji w społeczności akademickiej PSW;
 • opracowanie procedury zgłaszania przypadków dyskryminacji ze względu na płeć lub innych przesłanek;
 • opracowanie mechanizmu reagowania na zgłoszone przypadki dyskryminacji zgodnie z obowiązującym prawem oraz przyjętymi dobrymi praktykami.
Wprowadzenie równościowej kultury organizacyjnej w PSW
 • wprowadzenie w dokumentach oraz komunikacji uczelni feminatywów (wizytówki, podpisy, tabliczki na drzwiach, itp.);
 • wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego godzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi (np. możliwość podjęcia pracy zdalnej);
 • promocja i wsparcie dla inicjatyw studentek i studentek oraz pracowników i pracowniczek w obszarze równości płci oraz niedyskryminacji.

 

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści