Samorząd studencki

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Samorządu Studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdański

Samorząd studencki w Pomorskiej Szkole Wyższej reprezentuje wszystkich studentów Uczelni.  Studenci wybierają członków samorządu w demokratycznych wyborach, które odbywają się co roku - w październiku.

Rola Samorządu:

 1. reprezentowanie studentów przed władzami Uczelni;
 2. uczestniczenie w posiedzeniach komisji uczelnianych, takich jak Senat i Komisja ds. Jakości Kształcenia i Komisja Stypendialna;
 3. wyrażanie opinii środowiska studenckiego, 
 4. organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz imprez studenckich w Uczelni.

Skład Samorządu Studentów PSW w roku akademickim 2023/2024

 1. Marek Marquardt - Przewodniczący Samorządu Studentów PSW 
 2. Rafał Zacharski - Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów PSW
 3. Marcelina Chyła - Sekretarz  Samorządu Studentów PSW

kontakt:

samorzad.studencki@twojestudia.pl

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Samorządu Studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim

Regulamin samorządu studenckiego

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2023 Rektora Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim z dnia 28 kwietnia 2023 roku. Regulamin Samorządu Studenckiego Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Samorząd Studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, zwany dalej Samorządem, stanowią wszyscy Studenci Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, zwanej dalej Uczelnią.

§2

 1. Regulamin Samorządu Studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim zwany dalej Regulaminem jest utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2022r., 574) oraz Statutu Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim.
 2. Regulamin określa zasady i funkcjonowanie Samorządu.

§ 3

Samorząd Studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim
jest wyłącznym reprezentantem ogółu Studentów Uczelni.

§4

 1. Samorząd Studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studentów, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych Studentów. Samorząd Studentów realizuje zadania przypisane Samorządowi przez Ustawę.
 2. Samorząd Studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnię na sprawy studentów.
 3. Przedstawiciele Studentów w organach Samorządu Studentów kierują się
  w swoich działaniach interesem studentów oraz dobrem Uczelni.

§5

Uczelnia zapewnia niezbędne środki materialne do funkcjonowania organów Samorządu Studentów, kierując się możliwościami finansowymi Uczelni,
przy uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb Samorządu.

§6

Zadaniem Samorządu Studentów w szczególności jest:

 1. ochrona praw i interesów Studentów;
 2. reprezentowanie Studentów wobec władz Pomorskiej Szkoły Wyższej
  w Starogardzie Gdańskim;
 3. wyrażanie opinii w ich imieniu;
 4. reprezentowanie Studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej w organizacjach studentów i młodzieżowych;
 5. inicjowanie i popieranie aktywności Studentów w zakresie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej;
 6. współdecydowanie o podziale funduszy pomocy materialnej dla Studentów.

ORGANY SAMORZĄDU

§7

Samorząd działa poprzez swoje organy, zwane dalej Organami Samorządu.

§8

Organami Samorządu są:
 1. Rada Starostów, będąca organem uchwałodawczym Samorządu Studentów;
 2. Przewodniczący Samorządu Studentów;
 3. Zarząd Samorządu Studentów.

§9

 1. Organem uchwałodawczym Samorządu jest Rada Starostów.
 2. Organem wykonawczym Samorządu jest Przewodniczący Samorządu Studentów.
 3. Zarząd Samorządu Studentów składa się z Przewodniczącego Samorządu Studentów, Zastępcy Samorządu Studentów i Sekretarza.
 4. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok, rozpoczyna się w dniu 20 października, a kończy się w dniu 19 października roku następnego.
 5. W przypadku kadencji, która trwa podczas ostatniego roku studiów członków Organów Samorządu, kadencja kończy się 20 października roku następnego.
 6. Organy Samorządu ustalają tryb pracy we własnym zakresie.

RADA STAROSTÓW

§10

 1. Uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów jest Rada Starostów Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 2. W skład Rady Starostów Pomorskiej Szkoły Wyższej wchodzą starostowie wszystkich roczników i trybów studiów.
 3. Do kompetencji Rady Starostów Pomorskiej Szkoły Wyższej należy w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza;
  2. wybór reprezentantów do gremiów uczelnianych, w tym między innymi do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich , Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Komisji Stypendialnej, Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Komisji do spraw Jakości Kształcenia;
  3. uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz zmian w Regulaminie.

§11

Posiedzenia Rady Starostów zwoływane są przez Przewodniczącego Samorządu Studentów. Posiedzenia Rady Starostów prowadzi Przewodniczący Samorządu Studentów i odbywają się one w siedzibie uczelni lub w formie online.

§12

 1. Rada Starostów Pomorskiej Szkoły Wyższej ma prawo wnoszenia do Przewodniczącego Samorządu Studentów propozycji uchwał w sprawach należących do zakresu działania Samorządu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Głosowania są tajne chyba, że większość ustali inaczej. Przed głosowaniem wybiera się komisję skrutacyjną.

ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW

§13

 1. Uczelnianym organem wykonawczym Samorządu Studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej jest Przewodniczący Samorządu Studentów.
 2. Wszelkie oświadczenia w imieniu Samorządu Studentów składa Przewodniczący Samorządu Studentów. Do zakresu zadań Przewodniczącego należą wszelkie sprawy Samorządu Studentów nie zastrzeżone w Ustawie, Statucie lub Regulaminie do kompetencji organów Samorządu lub członków tych organów.
 3. Zarząd Samorządu Studentów wspiera Przewodniczącego Samorządu Studentów w wykonywanych przez niego zadaniach.
 4. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu Studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej należy w szczególności:
  1. reprezentacja Samorządu;
  2. kontrola i zapewnienie wykonania uchwał Samorządu;
  3. organizowanie spotkań integrujących Studentów Uczelni;
  4. wspieranie naukowych, turystycznych, kulturalnych i sportowych inicjatyw studentów;
  5. współpracowanie z innymi samorządami i organizacjami studentów;
  6. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie Uczelni;
  7. wyrażanie opinii społeczności studentów w istotnych sprawach związanych z tą społecznością lub wymagających jej wypowiedzi;
  8. udzielanie pomocy oraz interweniowanie w wypadku, gdy zagrożone są prawa studentów lub grup studentów;
  9. budowanie pozytywnego wizerunku Uczelni;
  10. nadzór nad dokonywaniem wyboru przez Radę Starostów reprezentantów do Samorządu do gremiów uczelnianych.
 5. Przewodniczący Samorządu Studentów przedstawia programowe plany działania na rok akademicki Dziekanowi oraz Prodziekanowi ds. studenckich.
 6. Plany działania, które wymagają uzyskania środków finansowych z uczelni, powinny określać wstępną kalkulację: jeden egzemplarz planu działania Samorządu należy złożyć do Dziekanatu w terminie do końca grudnia danego roku.
 7. Dokumentację Samorządu, w tym stosowne uchwały dotyczące wyborów, plany pracy oraz w razie potrzeb rozliczenia finansowe z Uczelnią prowadzi Przewodniczący lub osoby przez niego wyznaczone.
 8. Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Studentów należy:
  1. zastępowanie Przewodniczącego Samorządu Studentów;
  2. wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Samorządu Studentów.
 9. Do kompetencji Sekretarza Samorządu Studentów należy:
  1. prowadzenie biura Samorządu Studentów;
  2. przygotowanie planu porządku posiedzeń oraz posiedzeń Samorządu Studentów, a także zawiadamianie członków Organów Samorządu o terminie i miejscu posiedzeń;
  3. przygotowywanie i umieszczanie ogłoszeń na tablicy Samorządu Studentów, stronie internetowej, portalu społecznościowym Facebook oraz innych środkach przekazu przyjętych przez PSW, informacji o uchwałach i postanowieniach Samorządu Studentów oraz decyzjach Przewodniczącego Samorządu Studentów;
  4. wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Samorządu Studentów;
  5. protokołowanie na posiedzeniach Samorządu Studentów.

  §14

  1. Przewodniczący Samorządu Studentów, Zarząd Samorządu Studentów oraz każdy z jego członków może zostać odwołany przez Radę Starostów.
  2. W przypadku odwołania z funkcji Przewodniczącego lub jednego, bądź kilku członków Zarządu Samorządu Studentów, członkowie Rady Starostów dokonują uzupełnienia powstałego wakatu w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu odwołania, w drodze wyborów, określonych w rozdziale III niniejszego Regulaminu.

  §15

  1. Zarząd Samorządu obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
  2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
  3. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej, członków Zarządu Samorządu Studentów lub na wniosek Dziekana lub Prodziekana ds. studenckich.

  §16

  Wszystkie organy kolegialne Samorządu Studentów podejmują decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku braku kworum w ramach posiedzenia danego organu kolegialnego, Przewodniczący Samorządu Studentów zwołuje posiedzenie w drugim terminie, który może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 15 minut od stwierdzenia braku kworum. Posiedzenie rozpoczęte w drugim terminie władne jest do podejmowania decyzji bez względu na liczbę obecnych członków. Postanowienie niniejsze ma również zastosowanie do wyborów prowadzonych w ramach Rady Starostów określonych w § 18 pkt 3.

TRYB WYBORÓW DO SAMORZĄDU STUDENTÓW POMORSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

§ 17

Wybory Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz Zarządu Samorządu Studentów przeprowadzane są na początku każdego roku akademickiego, nie później niż do 21 października.

§18

Porządek wyborów jest następujący:
 1. Przewodniczący Samorządu Studentów, którego kadencja dobiega końca, poleca przeprowadzenie wyborów Starostów Roku;
 2. wszyscy wybrani Starostowie Lat tworzą Radę Starostów;
 3. Rada Starostów podczas posiedzenia zwołanego przez Przewodniczącego Samorządu Studentów, którego kadencja dobiega końca, wybiera spośród swoich członków nowego Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz pozostałych członków Zarządu Samorządu Studentów.

§19

Starosta Roku jest wybierany przez studentów roku danego kierunku. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi roku, danego kierunku.

§20

 1. Wybór Starosty Roku dokonuje się zwykłą większością głosów.
 2. Każdy z wybranych Starostów Roku składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i pełnienie funkcji Starosty.
 3. Zarząd Samorządu Studentów sporządza listę wybranych Starostów Roku, którzy tworzą Radę Starostów Samorządu Studentów.

§21

W przypadku zaistnienia jednego lub kilku wakatów po odwołaniu Przewodniczącego, członka lub członków Zarządu Samorządu Studentów, Rada Starostów przeprowadza wybory uzupełniające.

§22

Mandat Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz członka Zarządu Studentów i Rady Starostów wygasa:
 1. z chwilą śmierci;
 2. w przypadku prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną;
 3. w przypadku przerwy w studiach, przewidzianej w Regulaminie Studiów;
 4. w przypadku odwołania;
 5. na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu;
 6. w przypadku utraty statusu Studenta Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora zgodności
z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim w terminie 30 dni od jego przekazania.

Zaakceptowane przez:
JM Rektor PSW
Przewodniczący Samorządu Studentów PSW

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści