Konferencje naukowe
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Problemy bezpieczeństwa lokalnego z uwzględnieniem zarządzania, roli administracji, edukacji oraz lokalnego bezpieczeństwa energetycznego”
termin: 
8 czerwca 2024
miejsce
Konferencja hybrydowa – online lub osobiście w PSW
partner: 
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
    Obok wielu rodzajów bezpieczeństwa państwa, które obecne są w dyskusjach teoretyków i praktyków, pojawiają się również te, które mimo różnic interpretacyjnych na trwałe zapisały się w opracowaniach naukowych, przepisach prawa oraz dokumentach wykorzystywanych w bieżącej działalności instytucji państwowych. Takim przykładem jest właśnie bezpieczeństwo lokalne, które stanowi integralną część bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem kryterium przestrzennego dotyczącego poziomu powiatów i gmin. Obejmuje ono w stosownych proporcjach, takie elementy bezpieczeństwa państwa jak bezpieczeństwo: ustrojowe, powszechne, osobiste oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny. Co jest istotne, uwzględnia także specyficzne dla społeczności lokalnej uwarunkowania: geograficzne, ekonomiczne, społeczne, polityczne oraz kulturowe, obejmując dodatkowo następujące aspekty: rodzaj występujących zagrożeń, ich obszar i intensywność oraz lokalne potrzeby, problemy czy możliwości podejmowania aktywności społecznej.
    Należy zauważyć, że trwające poszukiwania optymalnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa lokalnego, jego uwarunkowań oraz kontekstów trwają nieprzerwanie i zapewne będą trwać zawsze. Dotyczą one bieżącej działalności administracji samorządowej, służb, inspekcji, organizacji pozarządowych, sił zbrojnych oraz ośrodków akademickich. Poszukiwania te w odniesieniu do uczelni wyższych są konsekwencją ich misji, związanej z uprawianiem nauki i wypełnianiem służebnej roli wobec społeczeństwa.
    Prowadzenie dyskursu w obszarze bezpieczeństwa lokalnego jest domeną nie tylko świata nauki, ale również praktyki, ponieważ istnienie ich rozdzielnie zatraca sens i cel poznania. Świat nauki nie może istnieć bez świata realnego, którego fragmenty stanowią przedmiot poznania naukowców, nieustannie badających i wyjaśniających jego rzeczywistość. Rozważania w obszarze bezpieczeństwa lokalnego służą zatem definiowaniu, systematyzacji oraz doskonaleniu systemów zapewniających to bezpieczeństwo, a także umożliwiają właściwą organizację ich współdziałania. Realizacja spójnych naukowych i praktycznych działań powinna wpływać na poprawę jakości bezpieczeństwa lokalnego. To właśnie powyższe przesłania leżą u podstaw zorganizowania I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Problemy bezpieczeństwa lokalnego z uwzględnieniem zarządzania, roli administracji, edukacji oraz lokalnego bezpieczeństwa energetycznego”.
    Cele przedmiotowej Konferencji koncentrują się wokół analizy wniosków z prowadzonych badań naukowych, poglądów i opinii przedstawicieli ośrodków naukowych zarówno z Polski, jak i z zagranicy oraz wymiany doświadczeń praktyków, czyli przedstawicieli podmiotów bezpieczeństwa lokalnego i instytucji związanych z jego zapewnieniem.
    W Konferencji planują uczestniczyć naukowcy m.in. z Ukrainy, Słowacji, Bułgarii, Francji, Litwy czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz przedstawiciele z instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w powiecie starogardzkim, a mianowicie z: Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, Urzędu Miasta Starogard Gdański, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Policji w Starogardzie Gdańskim, Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim oraz 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku.

Link do strony internetowej Konferencji
V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej            (V MDEP)
termin: 
26 listopada 2023 roku
miejsce
POSK, 238-246 King St, London W6 0RF, Wielka Brytania - forma hybrydowa
partner: 
Pomorska Szkoła Wyższa oraz NEURO Przychodnia Specjalistyczna
Wydarzenie poświęcone zostało tematyce związanej z edukacją i warsztatem pracy nauczyciela polonijnego.
Przedstawicielami PSW byli członkami Rady Naukowej:
dr hab. Piotr Dehnel
dr hab. Roksolyana Shvay
prof. dr hab Bożena Wojtasik
dr Magdalena Czubak-Koch
dr Jacek Kołtan
dr Monika Popow
VI Starogardzka Konferencja "Dziecko pokrzywdzone przestępstwem"
termin: 
28 września 2023, godz. 10.00
organizator: 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
partner: 
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Starogardzka Konferencja to wydarzenie, które wpisało się w kalendarz pomorskich profesjonalistów pracujących z dziećmi i rodzinami doświadczającymi przemocy, organizowane przez Fundację dajemy Dzieciom Siłę od 2018 roku.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, skierowana do profesjonalistów, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości, pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów, policjantów, którzy na co dzień pracują w obszarze przemocy w rodzinie oraz w obszarze szeroko pojętej pracy z dzieckiem i rodziną.
Współczesne konteksty badań nad migracjami - kryzysy, postpolityka, bezpieczeństwo
Contemporary Contexts of Migration Studies - Crises, Post-Politics, Security
termin: 
31 maja 2023, godz. 18.00
miejsce
konferencja online
język
spotkanie odbędzie się w językach polskim oraz angielskim.
Transnarodowy wymiar nacjonalizmu i martwe ciała – polskie ruchy, idee i organizacje skrajnie prawicowe w międzynarodowym kontekście | Transnationalizing nationalism and dead bodies – Polish far-right movements, ideas, and organizations in international context dr Michał P. Garapich (University of Roehampton)

Dylematy społeczeństwa wielokulturowego na przykładzie Holandii | Dilemmas of a multicultural society on the example of the Netherlands 
dr hab. Łukasz Zweiffel (Pomorska Szkoła Wyższa) Joanna Leska-Ślęzak (Uniwersytet Gdański)

Łuk niestabilności? Konflikty na Ukrainie, Bliskim Wschodzie oraz Afryce Północnej jako czynniki napędzające migrację do Europy | An arc of instability? Conflicts in Ukraine, the Middle East, and North Africa as factors which fuels migration to Europe
dr Łukasz Stach (Uniwersytet Jagielloński)

Glokalizacja przedsiębiorstw jako forma ekspansji migracyjnej działalności gospodarczej | Glocalization of enterprises as a form of migratory expansion of economic activity
dr Marcin Kubera (Pomorska Szkoła Wyższa)

prowadzenie/chairing | dr Monika Popow, dr hab. Łukasz Zweiffel, prof. PSW

I Międzynarodowa Szkoła Opiekuna Naukowego / Promotora „Skuteczne zarządzanie naukowe: perspektywy i możliwości”
termin: 
4–7 maja 2023
organizator: 
Narodowy Uniwersytet “Politechnika Lwowska”, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników naukowo-badawczych w zakresie realizacji opieki naukowej nad pracą doktorską w procesie prowadzenia badań - oto cel I Międzynarodowej Szkoły Opiekuna Naukowego/Promotora „Skuteczne zarządzanie naukowe: perspektywy i możliwości”. Organizatorami wydarzenia są Narodowy Uniwersytet “Politechnika Lwowska” oraz Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim. Członkiniami Komitetu Naukowego są dr Monika Popow, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz dr hab. Roksolyana Shvay, prof. PSW, dyrektor Instytutu Pedagogiki; wśród prowadzących jest dr hab. Bożena Wojtasik, prof PSW.
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Zarządzanie w Edukacji”
termin: 
27 kwietnia 2023
MIEJSCE
Politechnika Lwowska, Katedra Pedagogiki i Innowacyjnej Edukacji Instytutu Prawa, 
Psychologii i Innowacyjnej Edukacji
partner: 
-
Konferencja poświęcona omówieniu wyzwań stojących przed obszarem zarządzania w edukacji i wypracowaniu konkretnych zaleceń i rozwiązań. Współorganizatorem konferencji był Instytut Pedagogiki Pomorskiej Wyższej Szkoły w Starogardzie Gdańskim.

Człowiek jako przedmiot badań w naukach humanistycznych i społecznych
termin: 
2 kwietnia 2023
organizatorzy
Polish Academy of Social Sciences and Humanities, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
miejsce:
online
Zapraszamy wszystkich do wspólnego pochylenia się nad wielotorowością rozwoju współczesnej nauki czyniącej człowieka centralnym punktem swojej refleksji i wzbogacenia rozważań o jednostkach i grupach społecznych tematami ważnymi dla ich przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Chcielibyśmy, aby konferencja była przestrzenią dla naukowców i praktyków wskazującą interesujące pola debaty o człowieku, ale również okazją do wymiany opinii i stanowisk dotyczących rozwoju i przyszłości nauk społecznych i humanistycznych.
Współczesna nauka czyni człowieka podmiotem swoich badań, a jego zachowanie przedmiotem dociekań empirycznych. W wyjaśnianiu przyczyn zachowań wykorzystuje konteksty specjalistyczne, silnie osadzone w jednej dyscyplinie lub wręcz przeciwnie, w interdyscyplinarnej sieci powiązań upatruje szans na uzyskanie szerszej perspektywy spojrzenia na czynniki powiązane z funkcjonowaniem człowieka w różnych sferach. Dzięki licznym koncepcjom teoretycznym i rozwijającym się możliwościom naukowej weryfikacji założeń zapewnia zarówno poznawanie historii ludzkości, analizowanie zmian rzeczywistości społecznej, jak i prognozowanie przyszłości, biorąc pod uwagę szereg płaszczyzn wnikliwego wnioskowania.
Dramatyczne wydarzenia ostatnich lat domagają się bezustannej diagnozy roli człowieka w nowoczesnym świecie, jak i interpretacji skutków zjawisk i procesów, których jesteśmy odbiorcami. Dynamika zmian uwidacznia konieczność nieprzywiązywania się do utartych schematów i tworzy pole do poznawania człowieka w całkowicie nowych odsłonach jego działań, interakcji czy doświadczeń. W analizie aktualnych dyskursów naukowych, jak i działań praktycznych, pamiętamy również o klasycznych ujęciach natury człowieka mających swoje korzenie w historii nauk społecznych i humanistycznych.
Strona konferencji: https://passhlondyn.eu/?page_id=9843

Użycie, wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej aspekty prawno-administracyjne
termin: 
31 marca 2023
miejsce:
konferencja online
organizatorzy
-

Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy I sympozjum dla nauczycieli
termin: 
4 stycznia 2023,
 godz. 10
wstęp
wolny
miejsce:
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Ostatnie lata były dla edukacji i zatrudnionych w tej branży osób prawdziwym wyzwaniem. Dynamiczne zmiany dotknęły fundamentów zarządzania szkołami i projektami edukacyjnymi. Od podstaw budowano zdalne nauczanie poprzez modyfikację całego systemu – od dekonstrukcji dotychczasowych sposobów nauczania, poszukiwanie nowych środków dydaktycznych i tworzenie odpowiadającej współczesności platformy kontaktu pomiędzy uczniami i nauczycielami. Przekształceniu uległy również postawy nauczycieli wobec zadań zawodowych. Nieustająca refleksja i ciekawość, chęć zdobywania kluczowych umiejętności i planowanie rozwoju zawodowego, poszukiwanie powiązań pomiędzy aspiracjami a osobistym potencjałem, który zaangażowany jest w realizację zadań nauczyciela, nigdy nie były tak widoczne jak dziś, we współczesnej szkole.
Wejście na drogę transformacji oznacza poszukiwanie innowacyjnych sposobów realizowania tradycyjnych zadań, jak i ciągłe myślenie o przyszłości szkół i placówek edukacyjnych. Zmienia też rolę nauczycieli w procesie edukacji. Z jednej strony, koncentrują się na dotychczasowych procesach, które wymagają uwagi, zaangażowania oraz profesjonalnych kwalifikacji.
Z drugiej, konfrontują się z zupełnie nowymi potrzebami i problemami uczniów, środowisk wychowawczych i edukacyjnych, ale też własnymi dylematami, czy oryginalnymi zainteresowaniami zawodowymi.
Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych nauczycieli i specjalistów zajmujących się wychowaniem młodych pokoleń stworzyliśmy przestrzeń edukacyjną pozwalającą uaktualnić wiedzę i zdobyć nowe kompetencje psychologiczno-pedagogiczne poprzez:
– udział w sympozjum „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;
– zapoznanie z monografią „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”;
– realizację bezpłatnych e-kursów odnoszących się do współczesnych problemów edukacji https://kompendiumnauczyciela.eu/;
– spotkania pozwalające na wymianę dobrych praktyk i rozwój umiejętności.

Tym razem zapraszamy nauczycieli i osoby zajmujące się edukacją na Sympozjum do Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Spotkanie będzie okazją do uczestnictwa w tematycznych prelekcjach i dyskusjach o problemach współczesnej edukacji.
Międzynarodowy projekt „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowany jest w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Organizacje tworzące projekt pochodzą z 4 państw, co pozwala na wielowymiarowe i pogłębione podejście do tematyki edukacji. Są to: Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska), Polish Academy of Social Sciences and Humanities (Zjednoczone Królestwo), Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy), Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania).

W programie:
Prezentacja projektu Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy – Aleksandra Jędryszek-Geisler
Wystąpienia:
Nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość pierwsze refleksje uczniów i nauczycieli – dr hab. Łukasz Zweiffel
Wychowanie kreatywnego ucznia a manipulacja społeczna – prof. dr hab. Roksolyana Shvay

Fiński model edukacji w polskich uwarunkowaniach społeczno-kulturowych – mgr Ewa Tomaszewska
Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów – dr Ewa Wojtowicz
Edukacja obywatelska. Nowe wyzwania na czas kryzysu – dr Monika Popow

Rada naukowa:
prof dr hab Roksolyana Shvay, Pomorska Szkoła Wyższa
dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London
dr Jakub Kufel, Pomorska Szkoła Wyższa
dr Patrycjusz Matwiejczuk, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
dr Monika Popow, Pomorska Szkoła Wyższa
dr Przemysław Ruchlewski, Pomorska Szkoła Wyższa
dr Wojciech Styk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Ewa Wojtowicz, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London
dr hab Łukasz Zweiffel, Pomorska Szkoła Wyższa

Rozwój kompetencji cyfrowych w uniwersytecie. Tworzenie historycznego archiwum on-line w edukacji
termin: 
3 maja 2023, godz. 18.00
język
angielski
miejsce:
Pomorska Szkoła Wyższa, online
Jaka może być alternatywa dla tradycyjnego podręcznika szkolnego? Jak wykorzystać historyczne źródła informacji do rozwoju uczniów i studentów? Jedną z odpowiedzi jest innowacyjne podejście do edukacji dr Isidory Sáez-Rosenkranz oraz Pauli Fernandez, które stworzyły otwarte archiwum historyczne. Autorki tej wyjątkowej innowacji będą gośćmi spotkania w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Opowiedzą jak archiwum może wspierać nauczycieli w korzystaniu z różnorodnych źródeł, a także promować korzystanie z otwartych zasobów. Zdradzą jak dzięki projektowi archiwum pracować z pamięcią historyczną prezentując źródła dotyczące wydarzeń oraz życia codziennego różnych grup społecznych oraz etnicznych.

GOŚCIE SPOTKANIA

Isidora Sáez-Rosenkranz
Doktor dydaktyki w dziedzinie nauk społecznych i dziedzictwa w Uniwersytecie w Barcelonie. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie w Barcelonie, pracuje również w ramach grup badawczych DHIGECS (Didactics of History, Geography, and other Social Sciences) oraz DHIGECS-COM. Ukończyła studia historyczne z zakresu studiów latynoamerykańskich na Uniwersytecie Chilijskim. Jej badania dotyczą podręczników w społeczeństwach posttransformacyjnych w perspektywie porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania i uczenia się obywatelstwa, pamięci i historii najnowszej. W ostatnich latach uczestniczyła w projektach badawczych związanych z nauczaniem nauk społecznych, kształceniem obywatelskim, pamięcią historyczną i metodą naukową w klasie. Brała również udział w projektach innowacji pedagogicznych w zakresie dydaktyki nauk społecznych, związanych z ewaluacją uczenia się i praktyką refleksyjną jako narzędziem transformacji praktyki nauczycielskiej.

Paula Fernandez
Ukończyła studia historyczne w Uniwersytecie w Barcelonie, gdzie obecnie kontynuuje studia magisterskie w zakresie kształcenia nauczycieli w obszarze w geografii i historii. Jej zainteresowania badawcze to historia współczesna i edukacja, a także innowacje w dydaktyce historii.

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści