STUDIA I STOPNIA CZYLI

Studia licencjackie

To trwające 3-lata kształcenie, którego ukończenie umożliwia zdobycie tytułu licencjata na wybranym przez siebie kierunku i podjęcie pracy w zawodzie. Studia licencjackie realizują wysokiej jakości nauczanie w formie zaocznej.

Wybierz kierunek studiów dopasowany do Twoich zainteresowań:

PEDAGOGIKA
LOGISTYKA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
KRYMINOLOGIA
ZARZĄDZANIE
studia licencjackie pedagogika

Studia licencjackie - pedagogika

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Liczba specjalności do wyboru: 8
Tryb studiów: zaoczne
Rejestracja: tylko 5 minut!
Czesne: już od 350 zł / msc!
Pełny harmonogram płatności za studia
APLIKUJ NA STUDIA

Czego nauczysz się na studiach:

Jak rozpocząć pracę w przedszkolu, szkole, poradniach i placówkach wspomagających rozwój dzieci, a także dowiesz się jakie kroki podejmować, by rozwijać swoją karierę pedagogiczną.
Jak zaspokoić potrzeby różnych grup i zrozumieć szerszy kontekst społeczno-kulturowy obejmujący edukację, wychowanie i pracę opiekuńczą - co jest ważne dla podejmowania dobrych decyzji zawodowych
Jak angażować uczniów w różnym wieku i o różnych zdolnościach dzięki zróżnicowanym treściom, od lekcji poświęconych inteligencji emocjonalnej, po porady dotyczące przedsiębiorczości.
Jak pracować nad rozwojem młodszych i straszych podopiecznych oraz jak pozyskiwać dla nich fundusze w ramach pomocy społecznej państwa. 

Opis kierunku

Oferta studiów licencjackich na kierunku Pedagogika skierowana jest do absolwentów szkół średnich. Warunkiem niezbędnym jest ukończenie szkoły średniej wraz ze zdaniem egzaminu maturalnego. Od osób zainteresowanych podjęciem studiów wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie podstawowym.

Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pedagogiki. Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania złożonych strategii i działań pedagogicznych, w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Umiejętności praktyczne (metodyczne, warsztatowe) uzyskują w toku zajęć o charakterze metodycznym w powiązaniu z realizowaną praktyką zawodową, w obrębie wybranej specjalności. Studenci uczą się refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Poszczególne specjalności nadają kwalifikacje zawodowe.

Realizowana na kierunku Pedagogika koncepcja kształcenia przewiduje:

 • umożliwienie wyboru jednej z oferowanych aktualnie specjalności;
 1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką żłobkową
 2. Doradztwo zawodowe i personalne
 3. Pedagogika resocjalizacyjna
 • prowadzenie kształcenia w trybie studiów niestacjonarnych o profilu praktycznym, trwających 6 semestrów
 • uwzględnienie w procesie kształcenia nauczania i uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • nabycie kompetencji i kwalifikacji będących rezultatem uczestnictwa absolwenta w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez działanie polegające na wchodzeniu w ciągłą interakcję z otoczeniem i konfrontowaniu nowo zdobytej wiedzy z doświadczeniami praktycznymi.

 

Absolwent kierunku Pedagogika uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, ma również możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych.

Zasady rekrutacji

Przygotowane specjalności na studiach I stopnia na kierunku Pedagogika:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką żłobkową

Absolwent specjalności dysponuje specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami oraz prezentuje postawy, które niezbędne są do pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych, a także do wspierania rozwoju podopiecznych i wychowanków w wieku od 0 do 15 lat, we wszystkich środowiskach ich życia we współpracy z rodzicami, opiekunami, wychowawcami, nauczycielami i społecznością lokalną.

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką żłobkową:
• posiada pogłębioną wiedzę na temat sprawowania opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży w różnego typu placówkach opieki doraźnej i całkowitej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz podstaw prawnych organizacji działalności w zakresie opieki i wychowania,
• posiada umiejętności praktyczne w zakresie wypełniania zadań opiekuńczych i wychowawczych, jak również wspierających rozwój oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką żłobkową przygotowany jest do podjęcia pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, takich jak:
• żłobki, kluby dziecięce,
• pogotowie opiekuńcze,
• dom dziecka, izba dziecka,
• internat, bursa,
• ośrodki wczasów dziecięcych, sanatoria,
• placówki wsparcia dziennego - świetlice, kluby, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne,
• formy pracy podwórkowej,
• placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, interwencyjne, rodzinne, hostele,
• ośrodki pomocy społecznej,
• placówki wychowania pozaszkolnego – sprawowanie opieki,
• jednostki samorządu terytorialnego ds. dziecka, rodziny, profilaktyki,
• koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej,
• instytucje świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze i wychowawcze.

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką żłobkową uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, ma również możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych.

Doradztwo zawodowe i personalne

Absolwent specjalności dysponuje specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, a także prezentuje postawy, które niezbędne są do diagnozowania zasobów karierowych, projektowania zajęć grupowych w procesie doradczym. Uzyskuje wiedzę związaną z współczesnymi trendami na rynku pracy i w zakresie ofert edukacji karierowej oraz rozwija umiejętności wspierania funkcjonowania człowieka w miejscu pracy. Zdobywa kompetencje do realizacji wsparcia doradczego w formie indywidualnej, grupowej i zapośredniczonej.

Absolwent specjalności Doradztwo zawodowe i personalne:
• posiada wiedzę na temat teoretycznych podstaw wyboru zawodu, planowania kariery zawodowej i ścieżki edukacyjnej,
• posiada umiejętności praktyczne w zakresie metod pracy doradcy w odniesieniu do różnych form poradnictwa zawodowo-edukacyjnego związanego z realizacją doradztwa zawodowego w polskim systemie edukacji.

Absolwent specjalności Doradztwo zawodowe i personalne przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowisku doradcy zawodowego w urzędach, ośrodkach, instytucjach stowarzyszeniach, fundacjach, przedsiębiorstwach i innych placówkach (publicznych i prywatnych) świadczących usługi doradcze i edukacyjne, takich jak:
• szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego,
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
• urzędy pracy,
• ośrodki pomocy społecznej,
• Ochotnicze Hufce Pracy,
• Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej,
• Kluby Pracy,
• centra informacji i planowania kariery zawodowej, agencje pośrednictwa pracy, agencje poradnictwa zawodowego, agencje doradztwa personalnego i pracy tymczasowej,
• instytucje szkoleniowe (publiczne oraz konsultingowe),
• instytucje dialogu społecznego; instytucje partnerstwa lokalnego,
• Akademickie Biura Karier,
• Gminne Centra Informacji,
• Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości,
• działy personalne przedsiębiorstw,
• organizacje pozarządowe.

Absolwent specjalności Doradztwo zawodowe i personalne uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, ma również możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych.

Pedagogika resocjalizacyjna

Absolwent specjalności dysponuje specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, a także prezentuje postawy, które niezbędne są do pracy pedagoga w instytucjach wychowawczych i środowiskach otwartych, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy z osobami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem, i środowiskach zamkniętych. Studia na tej specjalności są ukierunkowane na poznanie i zrozumienie teorii resocjalizacji oraz ogólnych modeli diagnozowania niedostosowania społecznego, a także zastosowanie narzędzi diagnostycznych wymaganych w praktyce zawodowej.

Absolwent specjalności Pedagogika resocjalizacyjna:
• posiada pogłębioną wiedzę na temat procesu socjalizacji z osobami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem, a także pedagogicznych oddziaływań resocjalizacyjnych,
• posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z tymi osobami i ich rodzinami, zarówno w środowisku otwartym, jak i w placówkach resocjalizacyjnych.

Absolwent specjalności Pedagogika resocjalizacyjna: przygotowany jest do podjęcia pracy w ośrodkach, zakładach, instytucjach, organizacjach, stowarzyszeniach i innych placówkach takich jak:
• zakłady karne i poprawcze,
• jednostki penitencjarne w dziale ochrony (zakłady karne i areszty śledcze),
• ośrodki socjoterapeutyczne i wychowawcze,
• kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą,
• sądy - społeczny kurator sądowy,
• świetlice socjoterapeutyczne,
• schroniska dla nieletnich,
• izby dziecka,
• placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym,
• organizacje pozarządowe działające na rzecz zapobiegania demoralizacji i patologiom społecznym.

Absolwent specjalności Pedagogika resocjalizacyjna uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, ma również możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych.

Opieka żłobkowa

Dzięki naszym studiom i ww. specjalności poznasz metody pracy z małym dzieckiem, nauczysz się jak odczytywać potrzeby najmłodszych. Studia obejmują również takie zagadnienia jak rozwój dziecka, stymulowanie jego rozwoju, a także wykorzystanie metody Montessori w pracy z dzieckiem.

Nasze studia przygotują Cię do pracy w żłobku, a także w klubach dziecięcych, jak i pozwolą na otworzenie własnej działalności w zakresie opieki nad małym dzieckiem.

Nauczymy Cię jak:
- Diagnozować potrzeby najmłodszych,
- Stworzyć dla nich bezpieczne oraz stymulujące do rozwoju otoczenie,
- Pracować metodami edukacji sensorycznej, matematycznej oraz językowej.

Tutoring i coaching w edukacji

Ukończenie studiów na wskazanej specjalności przygotuje Cię do efektywnego prowadzenia coachingu i tutoringu zarówno w szkole, jak i w innych placówkach oświatowych. W toku studiów poruszane są zagadnienia pozwalające na nakierowanie osób indywidualnych oraz grup na optymalne i w pełni świadome wykorzystywanie swoich umiejętności i potencjału. Dodatkowo, po ukończeniu kształcenia, zdobędziesz kompetencje oraz niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkoleń i warsztatów indywidualnych, a także grupowych — umożliwiających odkrycie potencjału człowieka oraz precyzyjne wyznaczenie nowych, bądź zmodyfikowanych celów.

Nauczymy Cię jak:
- Prawidłowo wykorzystywać narzędzia stosowane w coachingu i tutoringu,
- Prowadzić sesje coachingu i tutoringu,
- Odkrywać i odpowiednio wykorzystywać potencjał osób indywidualnych oraz grupy,
- Doskonalić swoje umiejętności i poznać swoje zasoby i rezerwy.

Pedagogika małego dziecka

Myślisz o pracy z dziećmi? Zastanawiasz się jakie są niezbędne elementy pozwalające na jej prawidłowe wykonywanie? Odpowiednie ukierunkowanie i diagnozowanie potrzeb małego dziecka od urodzenia oraz umiejętne dobranie strategii działań w pracy — to elementy kluczowe, które pozwalają na jego prawidłowy rozwój. Wybierając wskazaną specjalność studiów, nie tylko zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, które pozwolą Ci na sprawne projektowanie zróżnicowanych i ciekawych zajęć edukacyjnych dla najmłodszych. W toku studiów poznasz również aspekty pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej oraz wychowawczej i nabędziesz kompetencje ich dostosowania zarówno do wieku dziecka, jak i rodzaju placówki. Dodatkowo, po ukończeniu kształcenia, będziesz przygotowany do współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

Nauczymy Cię jak:
- Wykorzystywać elementy psychologii, socjologii i pedagogiki w pracy z dziećmi do 3 roku życia,
- Pracować z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi,
- Dobierać odpowiednie metody pracy i materiały celem prowadzenia efektywnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych,
- Podejmować działania indywidualne i zespołowe.

Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne

Praca terapeutyczna z rodziną wymaga profesjonalnego przygotowania, w taki sposób, aby umiejętnie pracować na wszystkich płaszczyznach: edukacyjnej, rodzinnej oraz społecznej. Dzięki wskazanej specjalności nabędziesz niezbędne kompetencje do udzielania oraz organizacja pomocy zarówno indywidualnej, jak i grupowej, a także zostaniesz przygotowany do realizacji zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na ciągły rozwój. Dodatkowo, po ukończeniu nauki, nabędziesz umiejętności nawiązywania współpracy środowiskowej w różnorodnych sytuacjach rodzinnych, środowiskowych oraz zawodowych.

Nauczymy Cię jak:
- Organizować pomoc indywidualną i grupową w różnorodnych placówkach,
- Prowadzić konsultacje z poradnictwa rodzinnego,
- Rozpoznawać występujące współcześnie problemy rodziny,
- Dobierać odpowiednie ścieżki terapeutyczne.

Arteterapia/Choreoterapia/Muzykoterpia

Studia stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy z pacjentem. Ukończenie kierunku pozwoli Ci zdobyć specjalistyczną wiedzę z obszaru pedagogiki, psychologii i psychoterapii oraz nauk o sztuce — niezbędną na podejmowanie efektywnych działań w procesie terapii zaburzeń rozwoju człowieka i profilaktyki. Program kształcenia zawiera elementy choreoterapii, muzykoterapii i arteterapii, które przygotują Cię do organizacji zajęć z osobami przejawiającymi różnorodne dysfunkcje zarówno społeczne, jak i psychofizyczne. W toku kształcenia dowiesz się jak dostosować formę pracy do potrzeb uczestników oraz stosować działania ukierunkowane na rzecz profilaktyki i przywracania ludzkiego zdrowia.

Nauczymy Cię jak:
- Rozwinąć kompetencje arteterapeutyczne,
- Stosować różnorodne metody i techniki wspierające rozwój ruchowy, poznawczy,
- Realizować i tworzyć własne koncepcje z wybranych obszarów terapii,
- Pracować z grupą osób oraz indywidualnie.Program i struktura studiów

Program studiów

Efekty uczenia się

Sylabusy

Regulamin praktyk specjalność doradztwo zawodowe i personalne

Regulamin praktyk specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką żłobkową

Regulamin praktyk specjalność pedagogika resocjalizacyjna

Pomorska Szkoła Wyższa  wspiera studentów w zakresie korzystania z infrastruktury w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W PSW kształcenie w formie zdalnej prowadzone jest w oparciu o usługę MS Teams. W Uczelni prowadzone są szkolenia, które służą odpowiedniemu przygotowaniu studentów do korzystania z narzędzi e-learningowych. 

Uczelnia oferuje studentom pomoc w postaci możliwości skorzystania z darmowego Internetu lub zainstalowania odpowiedniego oprogramowania. Studenci poza godzinami odbywania zajęć mogą, w celu napisania pracy zaliczeniowej (etapowej) czy pracy dyplomowej, korzystać z pracowni komputerowych znajdujących się w siedzibie Uczelni.

Studia w Pomorskiej Szkole Wyższej odbywają się w trybie hybrydowym. Konwersatoria, zajęcia laboratoryjne oraz ćwiczenia warsztatowe odbywają się w siedzibie Uczelni. Zajęcia realizowane są również w siedzibach instytucji partnerskich. 

Budynek Uczelni jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach wsparcia w procesie uczenia się oraz w obszarze dobrostanu i  dbania o zdrowie psychiczne, studentki i studenci korzystać mogą ze specjalistycznych porad Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Centrum Wsparcia Prawnego.

Co możesz robić po tych studiach?

 • posiada ogólną, ugruntowaną teoretycznie wiedzę z zakresu pedagogiki oraz pokrewnych dyscyplin naukowych, 
 • wykazuje samodzielność w zdobywaniu i pogłębianiu profesjonalnej wiedzy, jak również posługiwaniu się nią w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania złożonych strategii i działań pedagogicznych, 
 • dysponuje rozbudowanymi umiejętnościami praktycznymi (metodycznymi, warsztatowymi) uzyskanymi w toku zajęć o charakterze metodycznym w powiązaniu z realizowaną praktyką zawodową, w obrębie wybranej specjalności,
 • posiada umiejętności profesjonalnego porozumiewania się z różnymi podmiotami procesów pedagogicznych oraz prowadzenia działań zawodowych z przestrzeganiem zasad i norm etycznych,
 • charakteryzuje się refleksyjnością w działaniu i nad działaniem pedagogicznym skierowanym wobec drugiego człowieka (lub grup).

Absolwent kierunku Pedagogika uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach realizujących działania edukacyjne, kulturalne i oświatowe, a także do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent specjalności doradztwo zawodowe i personalne:

 • posiada wiedzę na temat teoretycznych podstaw wyboru zawodu, planowania kariery zawodowej i ścieżki edukacyjnej,
 • posiada umiejętności praktyczne w zakresie metod pracy doradcy w odniesieniu do różnych form poradnictwa zawodowo–edukacyjnego, w tym realizowanego wobec uczniów szkół.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia jako doradca zawodowy w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, w działach kadrowych i HR, publicznych służbach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej); Ochotniczych Hufcach Pracy (m.in. w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowych Biurach Pracy, Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej, Klubach Pracy); agencjach zatrudnienia (m.in. w agencjach pośrednictwa pracy, agencjach poradnictwa zawodowego, agencjach doradztwa personalnego i pracy tymczasowej); instytucjach szkoleniowych (publicznych oraz konsultingowych); instytucjach dialogu społecznego; instytucjach partnerstwa lokalnego; Akademickich Biurach Karier; Gminnych Centrach Informacji; Ośrodkach Wspierania Przedsiębiorczości; działach personalnych przedsiębiorstw; organizacjach pozarządowych. 

Absolwenci będą mogli zaistnieć na rynku pracy również jako: doradca zawodowy w szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; doradca zawodowy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką żłobkową:

 • posiada pogłębioną wiedzę na temat sprawowania opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży w różnego typu placówkach opieki doraźnej i całkowitej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz podstaw prawnych organizacji działalności w zakresie opieki i wychowania,
 • posiada umiejętności praktyczne w zakresie wypełniania zadań opiekuńczych i wychowawczych, jak również wspierających rozwój oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką żłobkową przygotowany jest do podjęcia pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (żłobki, kluby dziecięce, domy dziecka, pogotowie opiekuńcze, izba dziecka, internat, bursa), świetlicach szkolnych, środowiskowych), poradniach wychowawczych, ośrodkach wczasów dziecięcych, sanatoriach.

Absolwent specjalności pedagogika resocjalizacyjna:

 • posiada pogłębioną wiedzę na temat procesu socjalizacji oraz społecznego niedostosowania i społecznych patologii, a także pedagogicznych oddziaływań resocjalizacyjnych,
 • posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem oraz społecznie niedostosowanymi i ich rodzinami, zarówno w środowisku otwartym, jak i w placówkach resocjalizacyjnych.

Kompetencje zawodowe absolwenta tej specjalności pozwalają na podjęcie pracy w placówkach resocjalizacyjnych funkcjonujących w środowiskach otwartych (kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, świetlicach socjoterapeutycznych i innych), a także w instytucjach resocjalizacyjnych o charakterze zamkniętym (np. zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich).

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia dają przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia.

Zajęcia na kierunku "pedagogika" prowadzą m.in.:

Wykładowczyni Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr hab. Roksolyana Shvay

Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki. Posiada doświadczenie w nauczaniu nauk ścisłych oraz w nauczaniu przedmiotów pedagogicznych. Specjalista w teorii i metodyki nauczania dyscyplin zawodowych, psychologii i pedagogiki. Autorka licznych publikacji naukowych i naukowo-metodycznych. Brała udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Wykładowczyni Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr hab. Bożena Wojtasik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki ogólnej. Działalność naukowa ukierunkowana na zagadnienia związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym, jest autorką blisko 60 publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów naukowych. Organizatorka i prowadząca seminaria z tematyki doradztwa zawodowego. Promotorka wielu prac dyplomowych, w tym doktorskich w zakresie pedagogiki.
Wykładowczyni Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Monika Popow

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki - ekspertka w zakresie integracji społecznej, realizacji diagnoz, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym oraz z samorządem lokalnym. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym artykuły, monografie i raporty badawcze. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i nadzoru projektów badawczych. Uczestniczka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.
Studia licencjackie administracja

Studia licencjackie - administracja

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Liczba specjalności do wyboru: 9
Tryb studiów: zaoczne
Rejestracja: tylko 5 minut!
Czesne: już od 350 zł / msc!
Pełny harmonogram płatności za studia
APLIKUJ NA STUDIA

Czego nauczysz się na studiach:

Jak zarządzać obiegiem dokumentów w instytucjach państwowych i prywatnych.
Jak odpowiednio interpretować przepisy prawa oraz właściwie stosować je w ramach wszystkich form działania administracji.
Jak sprawnie posługiwać się nowoczesnymi środkami technologii informacyjnej i biurowej.
Jak zarządzać projektami w zespole, indywidualnie i pod presją czasu.

Jakie specjalności przygotowaliśmy:

Administracja publiczna

Chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób podnieść jakość funkcjonowania administracji publicznej? Zastanawiasz się jakie kompetencje są niezbędne do prowadzenia usług w tym sektorze na najwyższym poziomie? Ta specjalizacja jest dla Ciebie.
W toku kształcenia przyswoisz wiedzę z obszaru nauk administracyjnych, poznasz obowiązujące podstawy prawne, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w prawie międzynarodowym i rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania. Ukończenie studiów pozwoli Ci na podjęcie zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach: inspektora, asystenta, audytora, kontrolera, wizytatora, archiwisty.

Nauczymy Cię jak:
- Wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów w praktyce,
- Wydawać decyzje administracyjne,
- Wykorzystywać strategie rozwoju lokalnego i regionalnego,
- Podnieść jakość funkcjonowania administracji publicznej,
- Wygląda współdziałanie administracji samorządowej i rządowej.

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie siebie na stanowiskach w strukturach administracji państwowej i samorządowej takich jak: policja, służba celna, Straż Graniczna, czy Agencja Bezpieczeństwa? Jeżeli odpowiedziałeś „tak” - specjalizacja z zakresu administracji bezpieczeństwa wewnętrznego jest dla Ciebie

Studia umożliwią Ci zdobycie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji administracyjnych i kierowniczych w ww. obszarze. Dodatkowo zostaniesz zapoznany ze specjalistyczną wiedzą z obszaru funkcjonowania organów władzy publicznej, służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nauczymy Cię jak:
- Zarządzać systemami bezpieczeństwa,
- Wykorzystywać zdobytą wiedzę zdobytą w ramach studiów w praktyce,
- Podejmować skuteczne decyzje finansowo-ekonomiczne,
- Rozpoznawać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego,
- Rozwijać swoje kompetencje kierownicze.

Administracja w sądownictwie i prokuraturze

Specjalność z obszaru administracji w sądownictwie i prokuraturze da Ci perspektywy na podjęcie zatrudnienia m.in.: w kancelariach adwokackich, sekretariatach sądów rejonowych oraz jako inspektor w sądzie okręgowym i zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Kierunek umożliwi Ci zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, a także praktycznej w ramach ww. instytucji i przygotuje Cię do profesjonalnego świadczenia wsparcia administracyjnego. Program kształcenia przewiduje elementy z obszarów prawa, etyki, organizacji procedury sądownictwa i prokuratury — co stanowi fundament dla osób pracujących, lub planujących podjąć zatrudnienie w segmencie obsługi administracyjnej.

Nauczymy Cię jak:
- Wyglądają procedury w sądownictwie i prokuraturze,
- Dbać o bezpieczeństwo informacji niejawnych,
- Sporządzać różnorodną korespondencję sądową,
- Wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
- Wygląda zakres stosowania prawa oraz postępowania przez sądownictwo.

Zamówienia publiczne

Zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru zamówień publicznych w administracji ciągle rośnie. W związku z czym wskazana specjalność stanowi odpowiedź na obecny popyt na stanowiskach kierowniczych i związanych z weryfikacją procedur udzielania zamówień publicznych.

W toku studiów poznasz kompleksowo rynek zamówień publicznych w tym m.in.: zasady postępowania w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych, zasady stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce, sposoby kontroli zamówień publicznych — co przygotuje Cię do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie zamówień publicznych i procedur związanych z ich udzielaniem.

Nauczymy Cię jak:
- Prawidłowo przygotowywać specyfikację warunków,
- Korzystać z aktualnych przepisów prawnych,
- Sporządzać umowy,
- Gospodarować środkami publicznymi oraz określać cenę przedmiotu.

Administracja rządowa i samorządowa

Chciałbyś zapoznać się z tajnikami administracji? Myślisz o podjęciu zatrudnienia w strukturach państwowych oraz samorządowych? Na myśl o zagadnieniach taki jak prawo konstytucyjne, administracja publiczna, czy marketing polityczny czujesz dreszcz emocji? Specjalność ze wskazanego zakresu adresowana jest właśnie do Ciebie!
Program kształcenia w wybranym obszarze zawiera specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in.: historii państwa i prawa, współczesnych systemów politycznych, podstaw organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz zamówień publicznych - co da Ci przewagę na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz miał możliwość podjęcia pracy jako specjalista ds. administracyjnych, pracownik ds. zamówień publicznych, inspektor, czy naczelnik wydziału.

Nauczymy Cię jak:
- Sprawować kontrolę w administracji,
- Korzystać z regulacji prawnych w praktyce,
- Rozwinąć praktyczne umiejętności,
- Wyglądają współczesne systemy polityczne,
- Korzystać z marketingu politycznego.

Kontrola w administracji publicznej

Ukończenie studiów na wskazanej specjalności umożliwi Ci wykształcenie wielu cennych umiejętności zarówno teoretycznych, jak i praktycznych pozwalających w efekcie na podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych w przyszłej pracy zawodowej. Podczas nauki poznasz mechanizmy i tajniki funkcjonowania człowieka, zrozumiesz procesy wsparcia, opieki, wychowania i kształcenia oraz rozwiniesz własne kompetencje. Program kierunku zawiera elementy nie tylko pedagogiki, a także prawa, psychologii i socjologii — co w efekcie daje szerokie spektrum zatrudnienia i możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł pracować m.in. w: instytucjach systemu oświaty (szkołach, ośrodkach młodzieżowych i wychowawczych), zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach, które zajmują się pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Nauczymy Cię jak:
- Konfrontować stan bieżący, ze stanem pożądanym i dążyć do wyznaczonych celów,
- Efektywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
- Dobierać formy kontroli do określonych sytuacji,
- Zarządzać ryzykiem w organizacji,
- Dbać o prawidłowy przepływ informacji.

Polityka społeczna

Jeżeli jesteś ukierunkowany na działanie i chcesz długofalowo działać na rzecz społeczeństwa i rozwiązywać problemy z tym związane — to właśnie dla Ciebie powstała wskazana specjalizacja. Podczas nauki zostaniesz zapoznany z różnorodnymi aspektami m.in. z obszaru nauk prawnych, politycznych, ekonomicznych oraz socjologicznych, które pozwolą Ci samodzielnie oraz w sposób w pełni profesjonalny rozwiązywać problemy społeczne.

Program kształcenia odpowiada na współczesne zapotrzebowanie i przewiduje zagadnienia takie jak psychologia społeczna, zarządzanie strategiczne, ekonomia i spółdzielczość. Po ukończeniu kształcenia pojęcia takie jak: rozwój społeczny, czy polityka publiczna — nie będą Ci obce!

Nauczymy Cię jak:
- Funkcjonują podmioty oraz instytucje polityki społecznej,
- Wygląda drabina interwencji publicznej,
- Korzystać z instrumentów polityki społecznej,
- Zarządzać usługami publicznymi,
- Funkcjonuje współdziałanie organizacji pozarządowych.


Zarządzanie w administracji

Chcesz połączyć zdobywanie wiedzy z rozwijaniem swoich zainteresowań? Dążysz do tego, aby w przyszłości efektywnie zarządzać zespołem i działać zgodnie z zasadami organizacji administracji? Jako absolwent specjalności z zakresu zarządzania w administracji — masz na to szansę!

Podczas studiów poznasz tendencje i trendy w obszarze marketingu w administracji publicznej, zgłębisz tajniki wystąpień publicznych, a także komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu kształcenia z łatwością podejmiesz zatrudnienie m.in.: jako pracownik działu HR, czy PR, pracownik organizacji pozarządowych, czy administracji samorządowej i rządowej.

Nauczymy Cię jak:
- Zrozumieć proces zarządzania w administracji,
- Efektywnie zarządzać zespołem,
- Wygląda PR w jednostkach administracji publicznej,
- Wykorzystywać wiedzę i umiejętności do efektywnego zarządzania instytucjami,
- Wykorzystywać systemy oceny w swojej pracy,
- Doskonalić posiadane już kompetencje,

Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej

Specjalizacja z zakresu zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do profesjonalnego zarządzania w tym sektorze. Podczas kształcenia rozwiniesz swoje kompetencje kierownicze i poznasz znaczenie psychologii w zarządzaniu — co umożliwi Ci zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

Zakres tematyczny kształcenia przewiduje elementy niezbędne do zarządzania administracją publiczną. W toku studiów będziesz miał możliwość nauczenia się nie tylko jak identyfikować i efektywnie rozwiązywać problemy pracy jednostek organizacyjnych, a także zdobędziesz wiedzę z obszaru budżetowania, planowania oraz analizy ekonomicznej.

Nauczymy Cię jak:
- Zarządzać zasobami ludzkimi,
- Wygląda marketing organizacji publicznych,
- Odpowiednio dobierać metody wspomagający proces zarządzania,
- Rozwijać swoją asertywność i umiejętności mediacji,
- Korzystać z elementów formalno-prawnych w praktyce.

Zajęcia na kierunku "administracja" prowadzą m.in.:

Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr hab. Tomasz Hoffmann

Doktor habilitowany nauk społecznych – specjalista z zakresu prawa, ekonomii, bezpieczeństwa, projektów unijnych i logistyki. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego, autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych oraz promotor kilkuset prac dyplomowych.
Wykładowczyni Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Anna Janus

Doktor nauk humanistycznych – specjalistka w zakresie administracji, polityki społecznej, integracji europejskiej, projektów finansowanych ze środków unijnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i nadzorze projektów unijnych oraz w pracy w administracji publicznej. Wykładowca akademicki, uczestniczka licznych konferencji naukowych.
Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Jarosław Ślęzak

Doktor nauk humanistycznych - specjalista w zakresie nauk o polityce, prawa, historii państwa i administracji. Nabył doświadczenie na studiach prawniczych, ukończył aplikację prokuratorską. Aktualnie wykładowca akademicki z ponad 20-letnim stażem. Dodatkowo ukończył studia w zakresie polityki oświatowej i zarządzania oświatą. Autor i współautor blisko 40 publikacji naukowych w tym wielu artykułów naukowych.
Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Jacek Kołtan

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii społecznej. Zawodowo związany z Europejskim Centrum Solidarności gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. naukowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o polityce i innych.
Studia licencjackie logistyka

Studia licencjackie - logistyka

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Liczba specjalności do wyboru: 4
Tryb studiów: zaoczne
Rejestracja: tylko 5 minut!
Czesne: już od 350 zł / msc!
Pełny harmonogram płatności za studia
APLIKUJ NA STUDIA

Czego nauczysz się na studiach:

Jak rozpocząć karierę w branży logistycznej i jak wykorzystywać w pracy nabyte podczas studiów umiejętności.
Jak pracować z partnerami biznesowymi, zarządząć przepływem informacji, procesami zaopatrzeniowymi, oraz transportem i składowaniem.
Jak prognozować obrót towaru i przygotować się do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
Jak odpowiednio dobierać przewoźników i negocjować stawki przewozowe.

Jakie specjalności przygotowaliśmy:

Logistyka w przedsiębiorstwie

Prawidłowe funkcjonowanie procesów logistycznych, ekonomizacja działalności oraz wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań - to kluczowe elementy, które umożliwiają firmom zachowanie stabilnej pozycji na rynku oraz zwiększenie ich konkurencyjności.

Myślisz o pracy w branży logistycznej? Chcesz wyznaczać cele logistyczne przedsiębiorstwa i umiejętnie je osiągać? Wybierając wskazaną specjalność studiów wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu logistyki oraz zarządzania łańcuchami dostaw, co pozwoli Ci na podjęcie pracy przedsiębiorstwach logistycznych oraz wszelkich jednostkach gospodarczych. Dodatkowo zdobędziesz biegłość w obszarze m.in: logistyki zaopatrzenia, zarządzania projektem logistycznym oraz grafiki inżynierskiej.

Nauczymy Cię jak:
- Funkcjonują procesy logistyczne w przedsiębiorstwach,
- Zarządzać projektem logistycznym,
- W jaki sposób kształtować modele współpracy z dostawcami i odbiorcami,
- Zarządzać procesami magazynowania,
- Używać systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem,
- Zarządzać przepływem materiałów i towarów w przedsiębiorstwie.

Transport i spedycja

Chcesz wiedzieć w jaki sposób zarządzać procesami transportu oraz dystrybucji? Chciałbyś wiedzieć jak obecnie wyglądają procesy transportowe we wszystkich gałęziach transportu i wykorzystywane w nich systemy informatyczne? Studia na specjalizacji z zakresu transportu i spedycji są dla Ciebie!

Podczas studiów zapoznasz się z aktualna wiedzą z obszaru przewozu towarów oraz controllingu procesów logistycznych. Zdobyte uprawnienia oraz umiejętności pozwolą Ci rozpocząć karierę zawodową i podjąć zatrudnienie m.in.: w firmach transportowych i spedycyjnych oraz pozyskać wiedzę z zakresu zapewnienia ciągłości procesów transportowych.

Nauczymy Cię jak:
- Zarządzać flotą transportową,
- Optymalizować procesy transportowo-spedycyjne,
- Określać strategie transportowe,
- Minimalizować koszty w procesach transportowych,
- Zapewnić maksymalizację przepustowości dostępnej floty.

Zarządzanie logistyką

Chcesz podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich? Interesujesz się procesami logistycznymi? Prawidłowe podejmowanie decyzji logistycznych wymaga nie tylko wysoko rozwiniętych kompetencji menedżerskich, a także umiejętnego wykorzystywania wiedzy i dostępnych narzędzi w praktyce.

Specjalność z zakresu zarządzania logistyką, nie tylko odpowiada na aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy, a także umożliwia zapoznanie się z różnorodnymi zależnościami zarządzania logistycznego.

Nauczymy Cię jak:
- Optymalizować procesy logistyczne,
- Planować wsparcie logistyczne,
- Prawidłowo stosować normy i przepisy prawne,
- Wykorzystać nowoczesne narzędzia informatyczne,
- Rozwiązywać problemy logistyczne.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Specjalność z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw umożliwi Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu profesjonalnego i kompleksowego zarządzania sektorem logistycznym. Po ukończeniu kształcenia będziesz dysponować szeroką wiedzą m.in. dotyczącą obsługi klienta, marketingu w logistyce oraz zarządzania kosztami i controllingu.

Program kształcenia skoncentrowany jest przede wszystkim na wykształceniu kompetencji niezbędnych zarządzania łańcuchem dostaw (w tym planowania zapasów oraz utrzymania zasobów przedsiębiorstwa i linii produkcyjnych) pozwalających na podjęcie zatrudnienia w tym sektorze.

Nauczymy Cię jak:
- Działa rynek usług logistycznych,
- Rozwijać własne kompetencje w zakresie zarządzania,
- Planować logistyczną obsługę klienta,
- Zarządzać sektorem logistycznym,
- Posługiwać się obowiązującymi przepisami w praktyce.


Administracja rządowa i samorządowa
Chciałbyś zapoznać się z tajnikami administracji? Myślisz o podjęciu zatrudnienia w strukturach państwowych oraz samorządowych? Na myśl o zagadnieniach taki jak prawo konstytucyjne, administracja publiczna, czy marketing polityczny czujesz dreszcz emocji? Specjalność ze wskazanego zakresu adresowana jest właśnie do Ciebie!
Program kształcenia w wybranym obszarze zawiera specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in.: historii państwa i prawa, współczesnych systemów politycznych, podstaw organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz zamówień publicznych - co da Ci przewagę na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz miał możliwość podjęcia pracy jako specjalista ds. administracyjnych, pracownik ds. zamówień publicznych, inspektor, czy naczelnik wydziału.

Nauczymy Cię jak:
- Sprawować kontrolę w administracji,
- Korzystać z regulacji prawnych w praktyce,
- Rozwinąć praktyczne umiejętności,
- Wyglądają współczesne systemy polityczne,
- Korzystać z marketingu politycznego.

Kontrola w administracji publicznej
Ukończenie studiów na wskazanej specjalności umożliwi Ci wykształcenie wielu cennych umiejętności zarówno teoretycznych, jak i praktycznych pozwalających w efekcie na podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych w przyszłej pracy zawodowej. Podczas nauki poznasz mechanizmy i tajniki funkcjonowania człowieka, zrozumiesz procesy wsparcia, opieki, wychowania i kształcenia oraz rozwiniesz własne kompetencje. Program kierunku zawiera elementy nie tylko pedagogiki, a także prawa, psychologii i socjologii — co w efekcie daje szerokie spektrum zatrudnienia i możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł pracować m.in. w: instytucjach systemu oświaty (szkołach, ośrodkach młodzieżowych i wychowawczych), zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach, które zajmują się pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Nauczymy Cię jak:
- Konfrontować stan bieżący, ze stanem pożądanym i dążyć do wyznaczonych celów,
- Efektywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
- Dobierać formy kontroli do określonych sytuacji,
- Zarządzać ryzykiem w organizacji,
- Dbać o prawidłowy przepływ informacji.

Zajęcia na kierunku "logistyka" prowadzą m.in.:

Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Zdzisław Kordel 

Profesor nauk ekonomicznych - specjalista z ponad 40-letnim doświadczeniem w dziedzinie ekonomii, ekonomiki transportu samochodowego i logistyki. Wykładowca akademicki oraz członek organizacji i towarzystw naukowych. Laureat licznych nagród i odznaczeń m.in. nagrody rektora, medal komisji Edukacji Narodowej i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Autor i współautor blisko 60 publikacji naukowych, w tym artykułów naukowych.
Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Robert Czerniak

Doktor nauk o polityce, wieloletni pracownik spółek związanych z transportem kolejowym i samochodowym. Wykładowca na wielu polskich uczelniach, w szczególności na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, logistyka, marketing.
Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr hab. Marcin Kęsy,
prof. PSW

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwent m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w VUZF University w Sofii. Doktor honoris causa, przedsiębiorca, urzędnik samorządowy.
Wykładowczyni Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Elżbieta Ważna

Doktor nauk ekonomicznych – specjalistka w zakresie finansów, bankowości, marketingu, zarządzania a także analizy i wyceny inwestycji. Praktyk zawodowy z 25-letnim doświadczeniem. Wieloletni wykładowca akademicki. Autorka blisko 20 publikacji naukowych i uczestniczka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.
Studia licencjackie bezpieczeństwo wewnętrzne
NOWOŚĆ!

Studia licencjackie
- bezpieczeństwo wewnętrzne

Czesne: już od 350 zł / msc!
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Liczba specjalności do wyboru: 3
Tryb studiów: zaoczne
Rejestracja: tylko 5 minut!
Pełny harmonogram płatności za studia
APLIKUJ NA STUDIA

Czego nauczysz się na studiach:

Jak analizować, planować i organizować działania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
Jak diagnozować współczesne zagrożenia i wyzwania wpływające na bezpieczeństwo
Jak przeciwdziałać i reagować na zagrożenia w sektorze publicznym i prywatnym
Jak rozwiązywać problemy bezpieczeństwa od strony praktycznej
Jak przygotowywać programy profilaktyczne oraz plany reagowania kryzysowego.
Jak chronić dane osobowe i informacje niejawne
Jak likwidować skutki zagrożeń wynikające z sytuacji kryzysowych.
Jak odpowiednio zapewnić poziom cyber-bezpieczeństwa.
Jak identyfikować współczesne zagrożenia i sytuacje kryzysowe.
Jak umiejętnie działać podczas sytuacji kryzysowych.
Jak podejmować działania w różnorodnych sytuacjach kryzysowych.
Jak dokonywać analizy i oceny oraz proponować sposoby rozwiązywania w sytuacjach kryzysowych.
Jak kierować zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać i hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.
Jak projektować oddziaływania profilaktyczne zmierzające do minimalizacji ryzyka pojawiania się różnych kryzysów.

Jakie specjalności przygotowaliśmy:

Zarządzanie kryzysowe

Celem specjalności jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w instytucjach tzw. Systemu zarządzania kryzysowego.

Absolwent specjalności zarządzanie kryzysowe zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze tematyki sytuacji kryzysowych, ich przyczyn oraz możliwych skutków dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska naturalnego.

Perspektywy zawodowe – gdzie można znaleźć pracę, po ukończeniu specjalności:

 • Instytucje administracji rządowej;
 • Instytucje administracji samorządowej;
 • Jako doradca lub inspektor w wydziałach lub centrach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 • Jako specjalista w jednostkach Wojska Polskiego;
 • Jako organizator systemów bezpieczeństwa w firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

Przedmioty:

 • Broń masowego rażenia i ochrona przed skażeniami;
 • Profilaktyka przeciwpożarowa;
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych;
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym;
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym;
 • Ocena stanu poszkodowanego;
 • Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych.

Bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo

Celem specjalności jest przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach m in. z zakresu funkcjonowania państwa, a także bezpieczeństwa publicznego.

Dzięki tej ścieżce absolwent rozwinie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ogólnych warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. Ponadto  absolwent rozwinie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne  z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Perspektywy zatrudnienia – gdzie można znaleźć pracę, po ukończeniu specjalności:

 • Organy administracji publicznej;
 • Siły Zbrojne RP;
 • Centra danych;
 • Organizacje rządowe i wojskowe;
 • Banki, instytucje finansowe i firmy płatnicze, które są szczególnie narażone na cyberzagrożenia.
 • Przemysł IT i technologiczny;
 • Jako analityk bezpieczeństwa, inżynier bezpieczeństwa, ekspert ds. zarządzania incydentami czy audytor bezpieczeństwa.

Przedmioty:

 • Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów;
 • Ochrona i bezpieczeństwo e-biznesu;
 • Zorganizowana przestępczość gospodarcza;
 • Zagrożenia i zwalczanie przestępczości transgranicznej;
 • Programowanie komputerowe;
 • Bezpieczeństwo publiczne i jego ochrona;
 • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy;
 • Przestępczość komputerowa oraz patologie w cyberprzestrzeni.

Bezpieczeństwo zdrowotne.

Celem specjalności jest przygotowanie  do prowadzenia działań w zakresie edukacji i szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia oraz systemu opieki zdrowotnej w kraju.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo zdrowotne rozwinie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne  z zakresu ochrony człowieka przed chorobami, niezdrowym stylem życia czy zmianami klimatycznymi.

Podczas studiów nauczy się jak przekazywać wiedzę na temat zdrowia i chorób a także jak koordynować działania służb medycznych w sytuacjach kryzysowych w tym wiedzę i umiejętności praktyczne z zarządzania placówkami w ochronie zdrowia.

Perspektywy zawodowe – gdzie można znaleźć pracę, po ukończeniu specjalności:

 • Instytucje medyczne, placówki zdrowotne;
 • Poradnie żywienia;
 • Służby medyczne;
 • Firmy farmaceutyczne zajmujące się problematyką zdrowotną;
 • Prowadzenie własnej działalności edukacyjnej związanej z profilaktyką zdrowotną.

Przedmioty:

 • Choroby cywilizacyjne XXI wieku;
 • Kryzys klimatyczny i zagrożenia środowiska;
 • Polityka zdrowotna w Polsce;
 • Bezpieczeństwo zdrowotne żywności i prawidłowe odżywianie;
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego;
 • Zagrożenia zdrowia psychicznego;
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.
kryminologia-studia-licencjackie
NOWOŚĆ!

Studia licencjackie
- kryminologia

Czesne: już od 350 zł / msc!
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Liczba specjalności do wyboru: 2
Tryb studiów: zaoczne
Rejestracja: tylko 5 minut!
Pełny harmonogram płatności za studia
APLIKUJ NA STUDIA

Czego nauczysz się na studiach:

Jakie są formy i przejawy przestępczości?
Jakie są metody pomiaru i analizy ilościowej zjawiska przestępczości?
Jak eliminować czynniki zagrażające bezpieczeństwu publicznemu i jednostki?
Jak działają cyberprzestępcy?
Jak wykorzystywać metody przeciwdziałania przestępczości i ją zwalczać?
Jak prowadzić śledztwo i dochodzenie?
Jak przesłuchiwać osoby podejrzane o popełnianie przestępstwa?
Jak budować wersje zdarzenia?
Jak przeprowadzić sekcję zwłok?
Jakie typować sprawców, prowadzić poszukiwanie albo przeszukanie?
Jakie działania resocjalizacyjne podejmować wobec osób uzależnionych i uwikłanych w konflikt z prawem karnym?
Jak wspierać i pomagać ofiarom przestępczości?
Jak identyfikować i analizować różnego rodzaju zjawiska w sferze rozwoju i bezpieczeństwa społecznego?
Jak diagnozować i rozwiązywać problemy z zakresu dewiacji, patologii społecznych oraz wiktymologii?
Jakie są przyczyny dewiacji i patologii społecznych?
Jak prognozować patologie społeczne?

Jakie specjalności przygotowaliśmy:

Zwalczanie przestępczości i kryminalistyka

Ścieżka ta umożliwi Ci poznanie struktur organizacyjnych, kompetencji oraz zasad funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i zwalczanie przestępczości. W jej ramach rozwiniesz wiedzę z dziedziny prawa karnego, w ujęciu materialnym i procesowym. Zgłębisz zagadnienia z zakresu kryminologii, penologii i polityki karnej. Opanujesz metody pomiaru i analizy ilościowej zjawiska przestępczości. Poznasz struktury przestępczości zorganizowanej oraz jawne i niejawne sposoby walki z nią. Rozwiniesz umiejętności pracy z indywidualnym przypadkiem (metoda studium przypadku – zbieranie informacji, weryfikacja, prowadzenie rozmowy i przygotowanie planu profilaktycznego, naprawczego lub interwencyjnego). Nauczymy Cię jak prowadzić przesłuchanie oraz  jak przesłuchać w charakterze świadka osobę starszą albo dziecko. Zdobędziesz podstawową wiedzę o zabezpieczaniu miejsca zdarzenia (przestępstwa) i śladów. Dowiesz się w jaki sposób zdjąć odciski palców z różnych powierzchni oraz jak zdjąć ślad zapachowy czy zabezpieczyć odcisk buta w śniegu.

Patologie społeczne i wiktymologia

Dzięki tej specjalności będziesz wysoko wykwalifikowanym specjalistą przygotowanym do pracy w centrach pomocy rodzinie i ośrodkach interwencji kryzysowej. Nauczysz się jak poznawać potrzeby podopiecznych danych placówek i planować ich rozwój w sferze osobistej i zawodowej. Zdobędziesz wiedzę i kompetencje niezbędne do identyfikowania oraz analizowania różnego rodzaju zjawisk w sferze rozwoju i bezpieczeństwa społecznego. Będziesz umiejętnie diagnozować i rozwiązywać skomplikowane problemy z zakresu dewiacji, patologii społecznych oraz wiktymologii. Program studiów tej specjalności obejmuje, m. in. zajęcia z wybranych zagadnień z: pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania. Przed Tobą, także przedmioty z zakresu: kryminalistyki i kryminologii (zagadnienia zielonej kryminologii, cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej i gospodarczej), metod i technik pracy resocjalizacyjnej i kryminalistycznej, metod pracy z: osobami uzależnionymi, nieletnimi sprawcami przestępstw i ofiarami przestępstw.

Dlaczego warto studiować kryminologię?

Kierunek ten przygotuje Cię do podjęcia pracy w takich organach, instytucjach lub służbach, jak:

 • Policja,
 • Straż Miejska,
 • Służba Więzienna,
 • Straż Graniczna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • CBA,
 • ABW,
 • Urzędy Kontroli Celno-Skarbowej.

Będziesz mógł, również zostać kuratorem sądowym.

Studia te umożliwią Ci zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w: państwowych i samorządowych instytucjach i urzędach, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach wsparcia dziennego i  placówkach oświatowych - realizujących zajęcia wychowawcze i profilaktyczne, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach zajmujących się sprawami: bezpieczeństwa, przestępczości, przestrzegania praw człowieka oraz ochrony ofiar przestępstw.

Rozwiniesz, także umiejętności i kompetencje przydatne do podjęcia zatrudnienia w sektorze prywatnym, m.in. w: specjalistycznych formacjach ochronnych, agencjach ochrony osób i mienia czy firmach detektywistycznych.

Kierunek w przygotowaniu:

Studia licencjackie
- zarządzanie*

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Liczba specjalności do wyboru: 2
Tryb studiów: zaoczne/dzienne
Rejestracja: tylko 5 minut!
APLIKUJ NA STUDIA

Czego nauczysz się na studiach:

Jak opisywać, analizować i przewidywać przebieg zjawisk oraz procesów zachodzących w organizacjach społeczno-gospodarczych i ich otoczeniu.
Jak właściwie wykonywać zadania w obrębie zasadniczych obszarów funkcjonalnych organizacji.
Jak sporządzać zestawienia, prognozy, analizy oraz podejmować w oparciu o nie decyzje.
Jak rozwiązywać złożone problemy o charakterze praktycznym z zakresu zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Jak stosować odpowiednie metody i procedury w organizacji.
Jak wykonywać zadania związane z zarządzaniem w obrębie sprzedaży, marketingu, finansów i zarządzania zasobami ludzkimi.
Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.
Jakie są techniki i metody zarządzania publicznego.
Jak działają organizację urzędów administracji publicznej.
Jak prawidłowo przygotować dokumenty określające organizację instytucji.
Jak organizować pracę zespołu pracowniczego.

Jakie specjalności przygotowaliśmy:

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie w administracji publicznej

POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI?

Napisz do nas


* Pola wymagane

Administratorami Twoich danych osobowych jest Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 112/114,
83-200 Starogard Gdański, woj. Pomorskie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych lub chcesz zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: dziekanat@twojestudia.pl.

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści