STUDIA I STOPNIA CZYLI

Studia licencjackie

To trwające 3-lata kształcenie, którego ukończenie umożliwia zdobycie tytułu licencjata na wybranym przez siebie kierunku i podjęcie pracy w zawodzie. Studia licencjackie realizują wysokiej jakości nauczanie w formie zaocznej.

Wybierz kierunek studiów dopasowany do Twoich zainteresowań:

PEDAGOGIKA
LOGISTYKA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
ZARZĄDZANIE
studia licencjackie pedagogika

Studia licencjackie - pedagogika

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Liczba specjalności do wyboru: 8
Tryb studiów: zaoczne
Rejestracja: tylko 5 minut!
Czesne: już od 325 zł / msc!
Pełny harmonogram płatności za studia
APLIKUJ NA STUDIA

Czego nauczysz się na studiach:

Jak rozpocząć pracę w przedszkolu, szkole, poradniach i placówkach wspomagających rozwój dzieci, a także dowiesz się jakie kroki podejmować, by rozwijać swoją karierę pedagogiczną.
Jak zaspokoić potrzeby różnych grup i zrozumieć szerszy kontekst społeczno-kulturowy obejmujący edukację, wychowanie i pracę opiekuńczą - co jest ważne dla podejmowania dobrych decyzji zawodowych
Jak angażować uczniów w różnym wieku i o różnych zdolnościach dzięki zróżnicowanym treściom, od lekcji poświęconych inteligencji emocjonalnej, po porady dotyczące przedsiębiorczości.
Jak pracować nad rozwojem młodszych i straszych podopiecznych oraz jak pozyskiwać dla nich fundusze w ramach pomocy społecznej państwa. 

Jakie specjalności przygotowaliśmy:

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z profilaktyką społeczną

Marzysz o pracy z dziećmi i młodzieżą? Studia we wskazanej specjalności umożliwią Ci wykształcenie umiejętności wychowawczych, terapeutycznych i diagnostycznych, które są niezwykle cenne w pracy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, opiekuńczych, wychowawczych i instytucjach pieczy zastępczej. Po ukończeniu studiów zostaniesz przygotowany do udzielania pomocy w nauce, będziesz wiedział jak ciekawie i kreatywnie organizować czas wolny wychowankom i rozwijać ich zainteresowania. Ponadto, po ukończeniu kierunku, nabędziesz kompetencje kluczowe do prowadzenia spotkań indywidualnych i grupowych oraz udzielania wsparcia i pomocy podopiecznym w trudnych sytuacjach.

Nauczymy Cię jak:
- Odpowiednio sprawować nadzór nad realizacją zajęć podopiecznych,
- Organizować różnorodne zajęcia m.in.: sportowe, rekreacyjne,
- Współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami diagnostycznymi,
- Udzielać pomocy w nauce oraz sprawach życiowych i rozwojowych wychowanków,
- Prowadzić pedagogizację rodziców w ramach spotkań.

Doradztwo zawodowe i personalne

Podejmując studia na tej specjalności, zostaniesz przygotowany do udzielania pomocy m.in.: młodzieży, nauczycielom i rodzicom, a także bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę; wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, wykorzystując w tym celu metody i techniki pomiaru pedagogicznego. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i kompetencje w zakresie udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a także łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej.

Nauczymy Cię jak:
- Prowadzić doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- Efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi,
- Stosować pomoc doradczą nastawioną na indywidualne podejście do klienta,
- Działa rynek pracy oraz jakie są zasady jego funkcjonowania,
- Projektować pracę dla osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

Pedagogika resocjalizacyjna

Ukończenie studiów na wskazanej specjalności umożliwi Ci wykształcenie wielu cennych umiejętności zarówno teoretycznych, jak i praktycznych pozwalających w efekcie na podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych w przyszłej pracy zawodowej. Podczas nauki poznasz mechanizmy i tajniki funkcjonowania człowieka, zrozumiesz procesy wsparcia, opieki, wychowania i kształcenia oraz rozwiniesz własne kompetencje. Program kierunku zawiera elementy nie tylko pedagogiki, a także prawa, psychologii i socjologii — co w efekcie daje szerokie spektrum zatrudnienia i możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł pracować m.in. w: instytucjach systemu oświaty (szkołach, ośrodkach młodzieżowych i wychowawczych), zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach, które zajmują się pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Nauczymy Cię jak:
- Dobierać odpowiednie metody w pracy w wychowankami,
- Stosować dialog motywujący w resocjalizacji,
- Identyfikować zakłócenia w procesie socjalizacji i wychowania dzieci i młodzieży,
- Rozwijać własne kompetencje i potencjał.

Opieka żłobkowa

Dzięki naszym studiom i ww. specjalności poznasz metody pracy z małym dzieckiem, nauczysz się jak odczytywać potrzeby najmłodszych. Studia obejmują również takie zagadnienia jak rozwój dziecka, stymulowanie jego rozwoju, a także wykorzystanie metody Montessori w pracy z dzieckiem.

Nasze studia przygotują Cię do pracy w żłobku, a także w klubach dziecięcych, jak i pozwolą na otworzenie własnej działalności w zakresie opieki nad małym dzieckiem.

Nauczymy Cię jak:
- Diagnozować potrzeby najmłodszych,
- Stworzyć dla nich bezpieczne oraz stymulujące do rozwoju otoczenie,
- Pracować metodami edukacji sensorycznej, matematycznej oraz językowej.

Tutoring i coaching w edukacji

Ukończenie studiów na wskazanej specjalności przygotuje Cię do efektywnego prowadzenia coachingu i tutoringu zarówno w szkole, jak i w innych placówkach oświatowych. W toku studiów poruszane są zagadnienia pozwalające na nakierowanie osób indywidualnych oraz grup na optymalne i w pełni świadome wykorzystywanie swoich umiejętności i potencjału. Dodatkowo, po ukończeniu kształcenia, zdobędziesz kompetencje oraz niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkoleń i warsztatów indywidualnych, a także grupowych — umożliwiających odkrycie potencjału człowieka oraz precyzyjne wyznaczenie nowych, bądź zmodyfikowanych celów.

Nauczymy Cię jak:
- Prawidłowo wykorzystywać narzędzia stosowane w coachingu i tutoringu,
- Prowadzić sesje coachingu i tutoringu,
- Odkrywać i odpowiednio wykorzystywać potencjał osób indywidualnych oraz grupy,
- Doskonalić swoje umiejętności i poznać swoje zasoby i rezerwy.

Pedagogika małego dziecka

Myślisz o pracy z dziećmi? Zastanawiasz się jakie są niezbędne elementy pozwalające na jej prawidłowe wykonywanie? Odpowiednie ukierunkowanie i diagnozowanie potrzeb małego dziecka od urodzenia oraz umiejętne dobranie strategii działań w pracy — to elementy kluczowe, które pozwalają na jego prawidłowy rozwój. Wybierając wskazaną specjalność studiów, nie tylko zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, które pozwolą Ci na sprawne projektowanie zróżnicowanych i ciekawych zajęć edukacyjnych dla najmłodszych. W toku studiów poznasz również aspekty pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej oraz wychowawczej i nabędziesz kompetencje ich dostosowania zarówno do wieku dziecka, jak i rodzaju placówki. Dodatkowo, po ukończeniu kształcenia, będziesz przygotowany do współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

Nauczymy Cię jak:
- Wykorzystywać elementy psychologii, socjologii i pedagogiki w pracy z dziećmi do 3 roku życia,
- Pracować z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi,
- Dobierać odpowiednie metody pracy i materiały celem prowadzenia efektywnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych,
- Podejmować działania indywidualne i zespołowe.

Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne

Praca terapeutyczna z rodziną wymaga profesjonalnego przygotowania, w taki sposób, aby umiejętnie pracować na wszystkich płaszczyznach: edukacyjnej, rodzinnej oraz społecznej. Dzięki wskazanej specjalności nabędziesz niezbędne kompetencje do udzielania oraz organizacja pomocy zarówno indywidualnej, jak i grupowej, a także zostaniesz przygotowany do realizacji zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na ciągły rozwój. Dodatkowo, po ukończeniu nauki, nabędziesz umiejętności nawiązywania współpracy środowiskowej w różnorodnych sytuacjach rodzinnych, środowiskowych oraz zawodowych.

Nauczymy Cię jak:
- Organizować pomoc indywidualną i grupową w różnorodnych placówkach,
- Prowadzić konsultacje z poradnictwa rodzinnego,
- Rozpoznawać występujące współcześnie problemy rodziny,
- Dobierać odpowiednie ścieżki terapeutyczne.

Arteterapia/Choreoterapia/Muzykoterpia

Studia stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy z pacjentem. Ukończenie kierunku pozwoli Ci zdobyć specjalistyczną wiedzę z obszaru pedagogiki, psychologii i psychoterapii oraz nauk o sztuce — niezbędną na podejmowanie efektywnych działań w procesie terapii zaburzeń rozwoju człowieka i profilaktyki. Program kształcenia zawiera elementy choreoterapii, muzykoterapii i arteterapii, które przygotują Cię do organizacji zajęć z osobami przejawiającymi różnorodne dysfunkcje zarówno społeczne, jak i psychofizyczne. W toku kształcenia dowiesz się jak dostosować formę pracy do potrzeb uczestników oraz stosować działania ukierunkowane na rzecz profilaktyki i przywracania ludzkiego zdrowia.

Nauczymy Cię jak:
- Rozwinąć kompetencje arteterapeutyczne,
- Stosować różnorodne metody i techniki wspierające rozwój ruchowy, poznawczy,
- Realizować i tworzyć własne koncepcje z wybranych obszarów terapii,
- Pracować z grupą osób oraz indywidualnie.Zajęcia na kierunku "pedagogika" prowadzą m.in.:

Wykładowczyni Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr hab. Roksolyana Shvay

Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki. Posiada doświadczenie w nauczaniu nauk ścisłych oraz w nauczaniu przedmiotów pedagogicznych. Specjalista w teorii i metodyki nauczania dyscyplin zawodowych, psychologii i pedagogiki. Autorka licznych publikacji naukowych i naukowo-metodycznych. Brała udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Wykładowczyni Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr hab. Bożena Wojtasik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki ogólnej. Działalność naukowa ukierunkowana na zagadnienia związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym, jest autorką blisko 60 publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów naukowych. Organizatorka i prowadząca seminaria z tematyki doradztwa zawodowego. Promotorka wielu prac dyplomowych, w tym doktorskich w zakresie pedagogiki.
Wykładowczyni Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Beata Bykowska-Godlewska

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magistra pedagogiki, specjalistka w dziedzinie polityki społecznej, pedagogiki rodziny, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna i doradczyni zawodowa. Wieloletnia wykładowczyni przedmiotów z dziedziny nauk społecznych, trenerka rozwoju osobistego, badaczka obszaru patologii społecznych.
Wykładowczyni Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Monika Popow

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki - ekspertka w zakresie integracji społecznej, realizacji diagnoz, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym oraz z samorządem lokalnym. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym artykuły, monografie i raporty badawcze. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i nadzoru projektów badawczych. Uczestniczka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.
Studia licencjackie administracja

Studia licencjackie - administracja

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Liczba specjalności do wyboru: 9
Tryb studiów: zaoczne
Rejestracja: tylko 5 minut!
Czesne: już od 325 zł / msc!
Pełny harmonogram płatności za studia
APLIKUJ NA STUDIA

Czego nauczysz się na studiach:

Jak zarządzać obiegiem dokumentów w instytucjach państwowych i prywatnych.
Jak odpowiednio interpretować przepisy prawa oraz właściwie stosować je w ramach wszystkich form działania administracji.
Jak sprawnie posługiwać się nowoczesnymi środkami technologii informacyjnej i biurowej.
Jak zarządzać projektami w zespole, indywidualnie i pod presją czasu.

Jakie specjalności przygotowaliśmy:

Administracja publiczna

Chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób podnieść jakość funkcjonowania administracji publicznej? Zastanawiasz się jakie kompetencje są niezbędne do prowadzenia usług w tym sektorze na najwyższym poziomie? Ta specjalizacja jest dla Ciebie.
W toku kształcenia przyswoisz wiedzę z obszaru nauk administracyjnych, poznasz obowiązujące podstawy prawne, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w prawie międzynarodowym i rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania. Ukończenie studiów pozwoli Ci na podjęcie zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach: inspektora, asystenta, audytora, kontrolera, wizytatora, archiwisty.

Nauczymy Cię jak:
- Wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów w praktyce,
- Wydawać decyzje administracyjne,
- Wykorzystywać strategie rozwoju lokalnego i regionalnego,
- Podnieść jakość funkcjonowania administracji publicznej,
- Wygląda współdziałanie administracji samorządowej i rządowej.

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie siebie na stanowiskach w strukturach administracji państwowej i samorządowej takich jak: policja, służba celna, Straż Graniczna, czy Agencja Bezpieczeństwa? Jeżeli odpowiedziałeś „tak” - specjalizacja z zakresu administracji bezpieczeństwa wewnętrznego jest dla Ciebie

Studia umożliwią Ci zdobycie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji administracyjnych i kierowniczych w ww. obszarze. Dodatkowo zostaniesz zapoznany ze specjalistyczną wiedzą z obszaru funkcjonowania organów władzy publicznej, służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nauczymy Cię jak:
- Zarządzać systemami bezpieczeństwa,
- Wykorzystywać zdobytą wiedzę zdobytą w ramach studiów w praktyce,
- Podejmować skuteczne decyzje finansowo-ekonomiczne,
- Rozpoznawać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego,
- Rozwijać swoje kompetencje kierownicze.

Administracja w sądownictwie i prokuraturze

Specjalność z obszaru administracji w sądownictwie i prokuraturze da Ci perspektywy na podjęcie zatrudnienia m.in.: w kancelariach adwokackich, sekretariatach sądów rejonowych oraz jako inspektor w sądzie okręgowym i zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Kierunek umożliwi Ci zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, a także praktycznej w ramach ww. instytucji i przygotuje Cię do profesjonalnego świadczenia wsparcia administracyjnego. Program kształcenia przewiduje elementy z obszarów prawa, etyki, organizacji procedury sądownictwa i prokuratury — co stanowi fundament dla osób pracujących, lub planujących podjąć zatrudnienie w segmencie obsługi administracyjnej.

Nauczymy Cię jak:
- Wyglądają procedury w sądownictwie i prokuraturze,
- Dbać o bezpieczeństwo informacji niejawnych,
- Sporządzać różnorodną korespondencję sądową,
- Wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
- Wygląda zakres stosowania prawa oraz postępowania przez sądownictwo.

Zamówienia publiczne

Zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru zamówień publicznych w administracji ciągle rośnie. W związku z czym wskazana specjalność stanowi odpowiedź na obecny popyt na stanowiskach kierowniczych i związanych z weryfikacją procedur udzielania zamówień publicznych.

W toku studiów poznasz kompleksowo rynek zamówień publicznych w tym m.in.: zasady postępowania w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych, zasady stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce, sposoby kontroli zamówień publicznych — co przygotuje Cię do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie zamówień publicznych i procedur związanych z ich udzielaniem.

Nauczymy Cię jak:
- Prawidłowo przygotowywać specyfikację warunków,
- Korzystać z aktualnych przepisów prawnych,
- Sporządzać umowy,
- Gospodarować środkami publicznymi oraz określać cenę przedmiotu.

Administracja rządowa i samorządowa

Chciałbyś zapoznać się z tajnikami administracji? Myślisz o podjęciu zatrudnienia w strukturach państwowych oraz samorządowych? Na myśl o zagadnieniach taki jak prawo konstytucyjne, administracja publiczna, czy marketing polityczny czujesz dreszcz emocji? Specjalność ze wskazanego zakresu adresowana jest właśnie do Ciebie!
Program kształcenia w wybranym obszarze zawiera specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in.: historii państwa i prawa, współczesnych systemów politycznych, podstaw organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz zamówień publicznych - co da Ci przewagę na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz miał możliwość podjęcia pracy jako specjalista ds. administracyjnych, pracownik ds. zamówień publicznych, inspektor, czy naczelnik wydziału.

Nauczymy Cię jak:
- Sprawować kontrolę w administracji,
- Korzystać z regulacji prawnych w praktyce,
- Rozwinąć praktyczne umiejętności,
- Wyglądają współczesne systemy polityczne,
- Korzystać z marketingu politycznego.

Kontrola w administracji publicznej

Ukończenie studiów na wskazanej specjalności umożliwi Ci wykształcenie wielu cennych umiejętności zarówno teoretycznych, jak i praktycznych pozwalających w efekcie na podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych w przyszłej pracy zawodowej. Podczas nauki poznasz mechanizmy i tajniki funkcjonowania człowieka, zrozumiesz procesy wsparcia, opieki, wychowania i kształcenia oraz rozwiniesz własne kompetencje. Program kierunku zawiera elementy nie tylko pedagogiki, a także prawa, psychologii i socjologii — co w efekcie daje szerokie spektrum zatrudnienia i możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł pracować m.in. w: instytucjach systemu oświaty (szkołach, ośrodkach młodzieżowych i wychowawczych), zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach, które zajmują się pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Nauczymy Cię jak:
- Konfrontować stan bieżący, ze stanem pożądanym i dążyć do wyznaczonych celów,
- Efektywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
- Dobierać formy kontroli do określonych sytuacji,
- Zarządzać ryzykiem w organizacji,
- Dbać o prawidłowy przepływ informacji.

Polityka społeczna

Jeżeli jesteś ukierunkowany na działanie i chcesz długofalowo działać na rzecz społeczeństwa i rozwiązywać problemy z tym związane — to właśnie dla Ciebie powstała wskazana specjalizacja. Podczas nauki zostaniesz zapoznany z różnorodnymi aspektami m.in. z obszaru nauk prawnych, politycznych, ekonomicznych oraz socjologicznych, które pozwolą Ci samodzielnie oraz w sposób w pełni profesjonalny rozwiązywać problemy społeczne.

Program kształcenia odpowiada na współczesne zapotrzebowanie i przewiduje zagadnienia takie jak psychologia społeczna, zarządzanie strategiczne, ekonomia i spółdzielczość. Po ukończeniu kształcenia pojęcia takie jak: rozwój społeczny, czy polityka publiczna — nie będą Ci obce!

Nauczymy Cię jak:
- Funkcjonują podmioty oraz instytucje polityki społecznej,
- Wygląda drabina interwencji publicznej,
- Korzystać z instrumentów polityki społecznej,
- Zarządzać usługami publicznymi,
- Funkcjonuje współdziałanie organizacji pozarządowych.


Zarządzanie w administracji

Chcesz połączyć zdobywanie wiedzy z rozwijaniem swoich zainteresowań? Dążysz do tego, aby w przyszłości efektywnie zarządzać zespołem i działać zgodnie z zasadami organizacji administracji? Jako absolwent specjalności z zakresu zarządzania w administracji — masz na to szansę!

Podczas studiów poznasz tendencje i trendy w obszarze marketingu w administracji publicznej, zgłębisz tajniki wystąpień publicznych, a także komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu kształcenia z łatwością podejmiesz zatrudnienie m.in.: jako pracownik działu HR, czy PR, pracownik organizacji pozarządowych, czy administracji samorządowej i rządowej.

Nauczymy Cię jak:
- Zrozumieć proces zarządzania w administracji,
- Efektywnie zarządzać zespołem,
- Wygląda PR w jednostkach administracji publicznej,
- Wykorzystywać wiedzę i umiejętności do efektywnego zarządzania instytucjami,
- Wykorzystywać systemy oceny w swojej pracy,
- Doskonalić posiadane już kompetencje,

Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej

Specjalizacja z zakresu zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do profesjonalnego zarządzania w tym sektorze. Podczas kształcenia rozwiniesz swoje kompetencje kierownicze i poznasz znaczenie psychologii w zarządzaniu — co umożliwi Ci zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

Zakres tematyczny kształcenia przewiduje elementy niezbędne do zarządzania administracją publiczną. W toku studiów będziesz miał możliwość nauczenia się nie tylko jak identyfikować i efektywnie rozwiązywać problemy pracy jednostek organizacyjnych, a także zdobędziesz wiedzę z obszaru budżetowania, planowania oraz analizy ekonomicznej.

Nauczymy Cię jak:
- Zarządzać zasobami ludzkimi,
- Wygląda marketing organizacji publicznych,
- Odpowiednio dobierać metody wspomagający proces zarządzania,
- Rozwijać swoją asertywność i umiejętności mediacji,
- Korzystać z elementów formalno-prawnych w praktyce.

Zajęcia na kierunku "administracja" prowadzą m.in.:

Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr hab. Tomasz Hoffmann

Doktor habilitowany nauk społecznych – specjalista z zakresu prawa, ekonomii, bezpieczeństwa, projektów unijnych i logistyki. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego, autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych oraz promotor kilkuset prac dyplomowych.
Wykładowczyni Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Anna Janus

Doktor nauk humanistycznych – specjalistka w zakresie administracji, polityki społecznej, integracji europejskiej, projektów finansowanych ze środków unijnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i nadzorze projektów unijnych oraz w pracy w administracji publicznej. Wykładowca akademicki, uczestniczka licznych konferencji naukowych.
Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Jarosław Ślęzak

Doktor nauk humanistycznych - specjalista w zakresie nauk o polityce, prawa, historii państwa i administracji. Nabył doświadczenie na studiach prawniczych, ukończył aplikację prokuratorską. Aktualnie wykładowca akademicki z ponad 20-letnim stażem. Dodatkowo ukończył studia w zakresie polityki oświatowej i zarządzania oświatą. Autor i współautor blisko 40 publikacji naukowych w tym wielu artykułów naukowych.
Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Jacek Kołtan

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii społecznej. Zawodowo związany z Europejskim Centrum Solidarności gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. naukowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o polityce i innych.
Studia licencjackie logistyka

Studia licencjackie - logistyka

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Liczba specjalności do wyboru: 4
Tryb studiów: zaoczne
Rejestracja: tylko 5 minut!
Czesne: już od 325 zł / msc!
Pełny harmonogram płatności za studia
APLIKUJ NA STUDIA

Czego nauczysz się na studiach:

Jak rozpocząć karierę w branży logistycznej i jak wykorzystywać w pracy nabyte podczas studiów umiejętności.
Jak pracować z partnerami biznesowymi, zarządząć przepływem informacji, procesami zaopatrzeniowymi, oraz transportem i składowaniem.
Jak prognozować obrót towaru i przygotować się do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
Jak odpowiednio dobierać przewoźników i negocjować stawki przewozowe.

Jakie specjalności przygotowaliśmy:

Logistyka w przedsiębiorstwie

Prawidłowe funkcjonowanie procesów logistycznych, ekonomizacja działalności oraz wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań - to kluczowe elementy, które umożliwiają firmom zachowanie stabilnej pozycji na rynku oraz zwiększenie ich konkurencyjności.

Myślisz o pracy w branży logistycznej? Chcesz wyznaczać cele logistyczne przedsiębiorstwa i umiejętnie je osiągać? Wybierając wskazaną specjalność studiów wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu logistyki oraz zarządzania łańcuchami dostaw, co pozwoli Ci na podjęcie pracy przedsiębiorstwach logistycznych oraz wszelkich jednostkach gospodarczych. Dodatkowo zdobędziesz biegłość w obszarze m.in: logistyki zaopatrzenia, zarządzania projektem logistycznym oraz grafiki inżynierskiej.

Nauczymy Cię jak:
- Funkcjonują procesy logistyczne w przedsiębiorstwach,
- Zarządzać projektem logistycznym,
- W jaki sposób kształtować modele współpracy z dostawcami i odbiorcami,
- Zarządzać procesami magazynowania,
- Używać systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem,
- Zarządzać przepływem materiałów i towarów w przedsiębiorstwie.

Transport i spedycja

Chcesz wiedzieć w jaki sposób zarządzać procesami transportu oraz dystrybucji? Chciałbyś wiedzieć jak obecnie wyglądają procesy transportowe we wszystkich gałęziach transportu i wykorzystywane w nich systemy informatyczne? Studia na specjalizacji z zakresu transportu i spedycji są dla Ciebie!

Podczas studiów zapoznasz się z aktualna wiedzą z obszaru przewozu towarów oraz controllingu procesów logistycznych. Zdobyte uprawnienia oraz umiejętności pozwolą Ci rozpocząć karierę zawodową i podjąć zatrudnienie m.in.: w firmach transportowych i spedycyjnych oraz pozyskać wiedzę z zakresu zapewnienia ciągłości procesów transportowych.

Nauczymy Cię jak:
- Zarządzać flotą transportową,
- Optymalizować procesy transportowo-spedycyjne,
- Określać strategie transportowe,
- Minimalizować koszty w procesach transportowych,
- Zapewnić maksymalizację przepustowości dostępnej floty.

Zarządzanie logistyką

Chcesz podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich? Interesujesz się procesami logistycznymi? Prawidłowe podejmowanie decyzji logistycznych wymaga nie tylko wysoko rozwiniętych kompetencji menedżerskich, a także umiejętnego wykorzystywania wiedzy i dostępnych narzędzi w praktyce.

Specjalność z zakresu zarządzania logistyką, nie tylko odpowiada na aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy, a także umożliwia zapoznanie się z różnorodnymi zależnościami zarządzania logistycznego.

Nauczymy Cię jak:
- Optymalizować procesy logistyczne,
- Planować wsparcie logistyczne,
- Prawidłowo stosować normy i przepisy prawne,
- Wykorzystać nowoczesne narzędzia informatyczne,
- Rozwiązywać problemy logistyczne.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Specjalność z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw umożliwi Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu profesjonalnego i kompleksowego zarządzania sektorem logistycznym. Po ukończeniu kształcenia będziesz dysponować szeroką wiedzą m.in. dotyczącą obsługi klienta, marketingu w logistyce oraz zarządzania kosztami i controllingu.

Program kształcenia skoncentrowany jest przede wszystkim na wykształceniu kompetencji niezbędnych zarządzania łańcuchem dostaw (w tym planowania zapasów oraz utrzymania zasobów przedsiębiorstwa i linii produkcyjnych) pozwalających na podjęcie zatrudnienia w tym sektorze.

Nauczymy Cię jak:
- Działa rynek usług logistycznych,
- Rozwijać własne kompetencje w zakresie zarządzania,
- Planować logistyczną obsługę klienta,
- Zarządzać sektorem logistycznym,
- Posługiwać się obowiązującymi przepisami w praktyce.


Administracja rządowa i samorządowa
Chciałbyś zapoznać się z tajnikami administracji? Myślisz o podjęciu zatrudnienia w strukturach państwowych oraz samorządowych? Na myśl o zagadnieniach taki jak prawo konstytucyjne, administracja publiczna, czy marketing polityczny czujesz dreszcz emocji? Specjalność ze wskazanego zakresu adresowana jest właśnie do Ciebie!
Program kształcenia w wybranym obszarze zawiera specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in.: historii państwa i prawa, współczesnych systemów politycznych, podstaw organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz zamówień publicznych - co da Ci przewagę na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz miał możliwość podjęcia pracy jako specjalista ds. administracyjnych, pracownik ds. zamówień publicznych, inspektor, czy naczelnik wydziału.

Nauczymy Cię jak:
- Sprawować kontrolę w administracji,
- Korzystać z regulacji prawnych w praktyce,
- Rozwinąć praktyczne umiejętności,
- Wyglądają współczesne systemy polityczne,
- Korzystać z marketingu politycznego.

Kontrola w administracji publicznej
Ukończenie studiów na wskazanej specjalności umożliwi Ci wykształcenie wielu cennych umiejętności zarówno teoretycznych, jak i praktycznych pozwalających w efekcie na podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych w przyszłej pracy zawodowej. Podczas nauki poznasz mechanizmy i tajniki funkcjonowania człowieka, zrozumiesz procesy wsparcia, opieki, wychowania i kształcenia oraz rozwiniesz własne kompetencje. Program kierunku zawiera elementy nie tylko pedagogiki, a także prawa, psychologii i socjologii — co w efekcie daje szerokie spektrum zatrudnienia i możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł pracować m.in. w: instytucjach systemu oświaty (szkołach, ośrodkach młodzieżowych i wychowawczych), zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach, które zajmują się pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Nauczymy Cię jak:
- Konfrontować stan bieżący, ze stanem pożądanym i dążyć do wyznaczonych celów,
- Efektywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
- Dobierać formy kontroli do określonych sytuacji,
- Zarządzać ryzykiem w organizacji,
- Dbać o prawidłowy przepływ informacji.

Zajęcia na kierunku "logistyka" prowadzą m.in.:

Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. Zdzisław Kordel 

Profesor nauk ekonomicznych - specjalista z ponad 40-letnim doświadczeniem w dziedzinie ekonomii, ekonomiki transportu samochodowego i logistyki. Wykładowca akademicki oraz członek organizacji i towarzystw naukowych. Laureat licznych nagród i odznaczeń m.in. nagrody rektora, medal komisji Edukacji Narodowej i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Autor i współautor blisko 60 publikacji naukowych, w tym artykułów naukowych.
Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Robert Czerniak

Doktor nauk o polityce, wieloletni pracownik spółek związanych z transportem kolejowym i samochodowym. Wykładowca na wielu polskich uczelniach, w szczególności na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, logistyka, marketing.
Wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Sławomir Dębski

Doktor nauk społecznych w zakresie polityki i administracji. Autor licznych publikacji dotyczących kwestii bezpieczeństwa oraz administracji. Współorganizator ponad 100 konferencji i seminariów naukowych krajowych i międzynarodowych.
Wykładowczyni Pomorskiej Szkoły Wyższej

dr Elżbieta Ważna

Doktor nauk ekonomicznych – specjalistka w zakresie finansów, bankowości, marketingu, zarządzania a także analizy i wyceny inwestycji. Praktyk zawodowy z 25-letnim doświadczeniem. Wieloletni wykładowca akademicki. Autorka blisko 20 publikacji naukowych i uczestniczka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.
Studia licencjackie bezpieczeństwo wewnętrzne
NOWOŚĆ!

Studia licencjackie
- bezpieczeństwo wewnętrzne

Czesne: już od 325 zł / msc!
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Liczba specjalności do wyboru: 3
Tryb studiów: zaoczne
Rejestracja: tylko 5 minut!
Pełny harmonogram płatności za studia
APLIKUJ NA STUDIA

Czego nauczysz się na studiach:

Jak analizować, planować i organizować działania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
Jak diagnozować współczesne zagrożenia i wyzwania wpływające na bezpieczeństwo
Jak przeciwdziałać i reagować na zagrożenia w sektorze publicznym i prywatnym
Jak rozwiązywać problemy bezpieczeństwa od strony praktycznej
Jak przygotowywać programy profilaktyczne oraz plany reagowania kryzysowego.
Jak chronić dane osobowe i informacje niejawne
Jak likwidować skutki zagrożeń wynikające z sytuacji kryzysowych.
Jak odpowiednio zapewnić poziom cyber-bezpieczeństwa.
Jak identyfikować współczesne zagrożenia i sytuacje kryzysowe.
Jak umiejętnie działać podczas sytuacji kryzysowych.
Jak podejmować działania w różnorodnych sytuacjach kryzysowych.
Jak dokonywać analizy i oceny oraz proponować sposoby rozwiązywania w sytuacjach kryzysowych.
Jak kierować zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać i hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.
Jak projektować oddziaływania profilaktyczne zmierzające do minimalizacji ryzyka pojawiania się różnych kryzysów.

Jakie specjalności przygotowaliśmy:

Zarządzanie kryzysowe

Celem specjalności jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w instytucjach tzw. Systemu zarządzania kryzysowego.

Absolwent specjalności zarządzanie kryzysowe zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze tematyki sytuacji kryzysowych, ich przyczyn oraz możliwych skutków dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska naturalnego.

Perspektywy zawodowe – gdzie można znaleźć pracę, po ukończeniu specjalności:

 • Instytucje administracji rządowej;
 • Instytucje administracji samorządowej;
 • Jako doradca lub inspektor w wydziałach lub centrach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 • Jako specjalista w jednostkach Wojska Polskiego;
 • Jako organizator systemów bezpieczeństwa w firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

Przedmioty:

 • Broń masowego rażenia i ochrona przed skażeniami;
 • Profilaktyka przeciwpożarowa;
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych;
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym;
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym;
 • Ocena stanu poszkodowanego;
 • Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych.

Bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo

Celem specjalności jest przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach m in. z zakresu funkcjonowania państwa, a także bezpieczeństwa publicznego.

Dzięki tej ścieżce absolwent rozwinie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ogólnych warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. Ponadto  absolwent rozwinie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne  z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Perspektywy zatrudnienia – gdzie można znaleźć pracę, po ukończeniu specjalności:

 • Organy administracji publicznej;
 • Siły Zbrojne RP;
 • Centra danych;
 • Organizacje rządowe i wojskowe;
 • Banki, instytucje finansowe i firmy płatnicze, które są szczególnie narażone na cyberzagrożenia.
 • Przemysł IT i technologiczny;
 • Jako analityk bezpieczeństwa, inżynier bezpieczeństwa, ekspert ds. zarządzania incydentami czy audytor bezpieczeństwa.

Przedmioty:

 • Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów;
 • Ochrona i bezpieczeństwo e-biznesu;
 • Zorganizowana przestępczość gospodarcza;
 • Zagrożenia i zwalczanie przestępczości transgranicznej;
 • Programowanie komputerowe;
 • Bezpieczeństwo publiczne i jego ochrona;
 • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy;
 • Przestępczość komputerowa oraz patologie w cyberprzestrzeni.

Bezpieczeństwo zdrowotne.

Celem specjalności jest przygotowanie  do prowadzenia działań w zakresie edukacji i szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia oraz systemu opieki zdrowotnej w kraju.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo zdrowotne rozwinie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne  z zakresu ochrony człowieka przed chorobami, niezdrowym stylem życia czy zmianami klimatycznymi.

Podczas studiów nauczy się jak przekazywać wiedzę na temat zdrowia i chorób a także jak koordynować działania służb medycznych w sytuacjach kryzysowych w tym wiedzę i umiejętności praktyczne z zarządzania placówkami w ochronie zdrowia.

Perspektywy zawodowe – gdzie można znaleźć pracę, po ukończeniu specjalności:

 • Instytucje medyczne, placówki zdrowotne;
 • Poradnie żywienia;
 • Służby medyczne;
 • Firmy farmaceutyczne zajmujące się problematyką zdrowotną;
 • Prowadzenie własnej działalności edukacyjnej związanej z profilaktyką zdrowotną.

Przedmioty:

 • Choroby cywilizacyjne XXI wieku;
 • Kryzys klimatyczny i zagrożenia środowiska;
 • Polityka zdrowotna w Polsce;
 • Bezpieczeństwo zdrowotne żywności i prawidłowe odżywianie;
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego;
 • Zagrożenia zdrowia psychicznego;
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.
Kierunek w przygotowaniu:

Studia licencjackie
- zarządzanie*

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Liczba specjalności do wyboru: 2
Tryb studiów: zaoczne/dzienne
Rejestracja: tylko 5 minut!
APLIKUJ NA STUDIA

Czego nauczysz się na studiach:

Jak opisywać, analizować i przewidywać przebieg zjawisk oraz procesów zachodzących w organizacjach społeczno-gospodarczych i ich otoczeniu.
Jak właściwie wykonywać zadania w obrębie zasadniczych obszarów funkcjonalnych organizacji.
Jak sporządzać zestawienia, prognozy, analizy oraz podejmować w oparciu o nie decyzje.
Jak rozwiązywać złożone problemy o charakterze praktycznym z zakresu zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Jak stosować odpowiednie metody i procedury w organizacji.
Jak wykonywać zadania związane z zarządzaniem w obrębie sprzedaży, marketingu, finansów i zarządzania zasobami ludzkimi.
Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.
Jakie są techniki i metody zarządzania publicznego.
Jak działają organizację urzędów administracji publicznej.
Jak prawidłowo przygotować dokumenty określające organizację instytucji.
Jak organizować pracę zespołu pracowniczego.

Jakie specjalności przygotowaliśmy:

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie w administracji publicznej

POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI?

Napisz do nas


* Pola wymagane

Administratorami Twoich danych osobowych jest Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 112/114,
83-200 Starogard Gdański, woj. Pomorskie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych lub chcesz zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: dziekanat@twojestudia.pl.

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Skip to content