Stypendia

Sprawdź możliwości i warunki uzyskania stypendium.
JAK PRZYDZIELANE SĄ STYPENDIA W PSW?

Zasady funkcjonowania

Ogólne zasady funkcjonowania pomocy materialnej dla studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej określają:
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.)
  • Regulamin świadczeń dla studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej, który obowiązuje od 01.10.2021
Zobacz regulamin

Stypendium Rektora

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który terminowo rozliczy rok akademicki 2022/2023 i złoży kompletnie uzupełniony indeks w dziekanacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2023 roku. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest wyłącznie na wniosek złożony przez studenta - dotyczy to studentów wszystkich lat studiów. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów. Środki przeznaczone na stypendium Rektora dla najlepszych studentów stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Średnia ocen liczona do stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest średnią arytmetyczną wszystkich (pozytywnych i negatywnych) ocen z egzaminów i zaliczeń kończących przedmiot. Średnia liczona jest do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrągleń. O stypendium mogą starać się osoby ze średnią, co najmniej 4,75.

JAK ZDOBYĆ STYPENDIUM?

Najważniejsze informacje

Maksymalny dochód

Wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekroczyć kwoty 1294,40 zł. Ostateczny próg dochodu netto na osobę uprawniający do uzyskania stypendium socjalnego w Pomorskiej Szkole Wyższej zostanie ustalony po napłynięciu wszystkich wniosków.

Termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2023 r. Złożone w określonym terminie i rozpatrzone pozytywnie wnioski o stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane.

Miejsce składania wniosków

Pomorska Szkoła Wyższa
ul. Kościuszki 112/114
Starogard Gdański
pok. 04 ( Dziekanat)

Dodatkowe informacje

Student studiujący równocześnie kilka kierunków może otrzymywać stypendia tylko na jednym z nich, według własnego wyboru. Dziekanat nie udziela informacji i nie wypełnia wniosków stypendialnych. Wszystkie informacje zawarte są na stronie internetowej- prosimy dokładnie czytać. To student zobowiązany jest złożyć poprawny wniosek wraz z wszystkimi załącznikami.

Dokumenty

Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu w rodzinie studenta (wersja skrócona):

W sytuacjach, które nie zostały opisane w wykazie, należy zapoznać się z ww. Regulaminem

Studenci wnioskujący o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał należy przedłożyć w celu uwierzytelnienia kopii przez pracownika dziekanatu).

Decyzją WKS, zaświadczenia dołączone do wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku

W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów (tj. np. wyrok sądu, akt zgonu, akt urodzenia, akt małżeństwa, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), składając wniosek należy przedłożyć ich oryginały, niezbędne do potwierdzenia zgodności kopii przez pracownika Dziekanatu.

Decyzje w sprawie świadczeń socjalnych ogłoszone zostaną w listopadzie 2023 r.

Student może otrzymywać stypendium w formie przelewu na swoje konto. W tym celu zobowiązany jest do osobistego złożenia stosownego wniosku w dziekanacie Uczelni. 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora

Wniosek o przyznanie zapomogi

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści