Zasady rekrutacji na studia wyższe

w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim
na rok akademicki 2024/2025
Załącznik do uchwały nr 6/2024 Senatu Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim z dnia 15 kwietnia 2024 roku
  • Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia  są  pozytywne wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo pozytywne wyniki egzaminu  zagranicznego lub pozytywne wyniki kształcenia, potwierdzone dokumentem, o którym mowa w art. 69  ust. 2 pkt 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz.  742). 
  • Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia,  studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  • Wstęp na studia jest wolny. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy przedłożą dowód osobisty lub paszport  w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych oraz złożą następujące dokumenty:  

1) w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na:  

  • studia pierwszego stopnia - poświadczoną przez uczelnię  lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu lub dokumentów  stanowiących podstawę ubiegania się o studia, o których mowa w art. 69 ust 2. ustawy z dnia  20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  
  • studia drugiego stopnia - poświadczoną przez uczelnię lub notarialnie kopię dyplomu  ukończenia studiów;

2) kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia oraz ankietę osobową z danymi określonymi  w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018  r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861);  

3) w przypadku cudzoziemca, oświadczenie kandydata, że nie posiada obywatelstwa polskiego w trakcje postępowania  rekrutacyjnego, 

4) dwie aktualne kolorowe fotografie kandydata zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy  wydawaniu dowodów osobistych i paszportów, 

5) kopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej (jeśli obowiązuje), 

6) w przypadku zmiany imienia lub nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie  rekrutacji – do wglądu dowód osobisty, akt małżeństwa, decyzję administracyjną o zmianie imienia lub  nazwiska albo orzeczenie sądu.

  • Dokumenty, o których mowa kandydaci mogą składać w Pomorskiej Szkole Wyższej w okresie  rekrutacji:

1) letniej - zgodnie z decyzją Dziekana. 

2) zimowej - zgodnie z decyzją Dziekana. 

  • Warunkiem wpisania na listę studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej jest:

1)  złożenie wszystkich wymienionych powyżej dokumentów;

2) uzyskanie decyzji o przyjęciu na studia, gdy jest ona wymagana (cudzoziemcy) ;

3) podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych.  

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści