Erasmus+

Sprawdź zasady funkcjonowania programu Erasmus w PSW.
Incoming students
Informacje dla studentów
Informacje dla pracowników
Współpraca
międzynarodowa w PSW
Deklaracja polityki Erasmus+
Katalog kursów
Kontakt

Incoming students

All incoming students should be nominated by their home universities. Student are obliged to send his/her nomination to ERASMUS+ coordinator by email: erasmus@psw.stg.pl

Please, contact the Erasmus Office to confirm the availability of selected courses: erasmus@psw.stg.pl

How to apply?
All students are required to apply online using our online application system.
Students are required to up load to the online system the following documents:

 • A recent photo (35×45 mm)
 • ID card (for the EU citizens) and passport for non-EU citizens
 • Proof of language proficiency (English or Polish)
 • Health insurance
 • Transcript of Records from Home University
 • Secondary School Certificate for Bachelor degree or Bachelor Diploma for Master degree
 • Students need to keep their login credentials to the online application system. They will need it to access the system when they come to Poland.

Health Insurance
Medical insurance is obligatory for all foreign students.

European Students
To be eligible for public medical services during your stay in Poland, it is necessary to bring your European Health Insurance Card.

Non-European Students
You must enquire in your country what type of insurance will be the best one during your stay in Poland. The most comfortable option will be the insurance which will allow you to get a refund for medical treatment. Please, make sure to settle the insurance matters. It is very important and it will protect you from incurring additional costs. If you do not have insurance, you will have to pay for a medical appointment.

Learn more about Starogard Gdański!
The Starogard Gdański website: https://starogard.pl/

The exact information about the mobility procedure will be published once the Pomeranian Higher School receives Erasmus Charter for Higher Education – ECHE for 2021-2027.

Informacje dla studentów

Erasmus+ jest to program przeznaczonym dla uczelni,  studentów i pracowników akademickich oraz administracyjnych. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Nowa perspektywa programu Erasmus+ na lata 2021-2027

Nowy program Erasmus+ ma zwiększyć swoją dostępność i innowacyjność, a także stać się bardziej cyfrowy i ekologiczny. Program będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. i zmobilizuje sektory edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu do szybkiego powrotu do normalności i przyszłego wzrostu. 

Erasmus+ na lata 2021-2027 to nowe możliwości dla osób uczących się. Elastyczne formaty mobilności zapewnią udział w projekcie zróżnicowanej grupie odbiorców, a wzmocnienie współpracy sprzyja innowacjom w formułowaniu programów nauczania, praktykach uczenia się i nauczania. 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

 • Kraje programu  – mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+. Ich lista znajduje się na stronie erasmus.org.pl
 • Kraje partnerskie – mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu, zależnie od szczegółowych kryteriów lub warunków 

Kto może uczestniczyć w Programie? 

Oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków, studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (za wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich), którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • są studentami PSW;
 • uzyskali średnią ocen z całego dotychczasowego okresu studiów co najmniej 3,5 – wyjazd na praktyki; 4,0 – wyjazd na studia;
 • znają język obcy/język, w którym odbywać będzie się mobilność w stopniu umożliwiającym odbycie praktyki zagranicznej lub części studiów w uczelni zagranicznej (w przypadku studiów wymagany jest poziom minimum B2);
 • nie ciąży na nich w momencie zakwalifikowania do wyjazdu oraz w momencie wyjazdu kara dyscyplinarna, ani nie jest prowadzone wobec nich postępowanie dyscyplinarne;
 • zaliczyli pozytywnie wszystkie dotychczasowe okresy studiów;
 • w trakcie mobilności nie będą przebywali na urlopie dziekańskim.

Kryteria kwalifikacyjne:

Studia

W procesie rekrutacji na studia będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • znajomość wymaganego języka obcego (maks. 5 punktów, przy czym w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę znajomość języka wykładowego studiów);
 • wysokość średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów (maks. 5 punktów)
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem predyspozycji do odbycia studiów zagranicznych (maks. 8 punktów);
 • lata studiów; pierwszeństwo uzyskują studenci wyższych lat studiów (maks. 2 punkty).

Kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie 20 punktów.

Praktyki

W procesie rekrutacji na praktyki zagraniczne będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • znajomość wymaganego języka obcego (maks. 5 punktów, przy czym w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę znajomość języka praktyki);
 • ocena CV, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, wolontariatu itp. (maks. 5 punktów);
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem predyspozycji do odbycia praktyki zagranicznej (maks. 8 punktów);
 • wysokość średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów (maks. 5 punktów);
 • rok studiów; pierwszeństwo uzyskują studenci wyższych lat studiów (maks. 2 punkty).

Kandydaci mogą otrzymać dodatkowo 5 punktów, jeśli do dokumentów rekrutacyjnych dołączą list intencyjny lub propozycję Learning Agreement od organizacji gotowej przyjąć studenta na praktykę. W spornych przypadkach zostanie również wzięta pod uwagę średnia ocen z całego okresu studiów.

Kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie 30 punktów.

 

Procedura wyjazdowa

Studentom zakwalifikowanym do udziału w programie zalecane jest samodzielne znalezienie odpowiedniej instytucji przyjmującej. Uczelnia może udzielić wsparcia w poszukiwaniu instytucji przyjmującej, jednak nie daje gwarancji jej znalezienia.

Każdy stypendysta Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (od kosztów leczenia). Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Należy również uzyskać informacje od instytucji przyjmującej o wymogach dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i w razie konieczności wykupić odpowiednie ubezpieczenie.

 

Studenci mogą przeznaczyć część stypendium na pokrycie kosztów kursu języka kraju goszczącego. Uczestnictwo w kursie językowym nie może wpłynąć na skrócenie czasu pobytu w instytucji przyjmującej.

Przed podpisaniem umowy, student jest zobowiązany dostarczyć do Koordynatora Erasmus +  list intencyjny od instytucji przyjmującej, zaświadczający o gotowości przyjęcia go na praktykę oraz określający termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki.

Instytucja przyjmująca może wymagać od kandydata na praktykę złożenia dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenia o niekaralności).

Student jest zobowiązany dokonać rozliczenia z pobytu na praktyce / studiach, w ciągu 10 dni od zakończenia mobilności. 

 

Rozliczenie studiów obejmuje złożenie następujących dokumentów:

 • zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni przyjmującej, zawierającego faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, według wzoru i w formie określonej przez Uczelnię;
 • zaświadczenia o zrealizowaniu założeń programu studiów wraz z wykazem uzyskanych wyników według wzoru i w formie określonej przez Uczelnię;
 • Wypełnienie Raportu uczestnika programu Erasmus+ w formie dokumentu on-line;
 • Wypełnienie testu językowego przed i po zakończeniu mobilności w formie dokumentu on-line na platformie językowej OLS;

Jeżeli wszystkie warunki uzgodnione w Learning Agreement zostaną przez studenta spełnione, okres studiów zostanie mu uznany i zaliczony.

Decyzje o tym, czy uzgodnione warunki zostały przez studenta spełnione podejmuje PSW po weryfikacji dostarczonej przez studenta dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję dotyczącą zakresu zaliczenia podejmuje Uczelnia wysyłająca, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

Zwrot stypendium nie będzie wymagany w przypadku zaistnienia okoliczności określanej jako „siła wyższa” (tj. sytuacja niezależna od studenta, związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii „siła wyższa” konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

 

Rozliczenie praktyki obejmuje następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, według wzoru i w formie określonej przez Uczelnię;
 • zaświadczenia o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej, według wzoru i w formie określonej przez Uczelnię;
 • Wypełnienie Raportu uczestnika programu Erasmus+ w formie dokumentu on-line;
 • Wypełnienie testu językowego przed i po praktyce w formie dokumentu on-line na platformie językowej OLS;
 • Dzienniczka Praktyki, prowadzonego przez pierwszy miesiąc pobytu na praktyce, według wzoru i w formie określonej przez Uczelnię – jeżeli praktyka w ramach programu Erasmus+ ma być zaliczona jako praktyka obowiązkowa przewidziana w programie studiów;

Jeżeli wszystkie warunki uzgodnione w „Porozumieniu o programie praktyki” zostaną przez studenta spełnione, okres praktyki zostanie mu uznany i potraktowany jako zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich, o ile są one przewidziane w programie studiów, na zasadach określonych w Regulaminie Praktyk Studenckich.

Jeżeli program studiów nie przewiduje obowiązkowych praktyk, lub student zaliczył już obowiązkową praktykę, informacja o odbyciu praktyki w ramach programu Erasmus+ zostanie zamieszczona w suplemencie do dyplomu.

Decyzje o tym, czy uzgodnione warunki zostały przez studenta spełnione podejmuje PSW na podstawie weryfikacji dokumentów dostarczonych przez studenta.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję dotyczącą zakresu zaliczenia podejmuje Uczelnia wysyłająca, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

Zwrot stypendium nie będzie wymagany w przypadku zaistnienia okoliczności określanej jako „siła wyższa” (tj. sytuacja niezależna od studenta, związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii „siła wyższa” konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

 

Dokumenty aplikacyjne dostępne będą po po uzyskaniu przez PSW Karty ECHE  (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021-2027).

Więcej informacji: erasmus.org.pl

Udział w Programie będzie możliwy po uzyskaniu przez PSW Karty ECHE  (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+.

Informacje dla pracowników

Zasady wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena Indywidualnego Programu Nauczania (Staff Mobility of Teaching-Mobility Agreement), który określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Pierwszeństwo będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

Pobyt nauczyciela akademickiego wynosi od 2 do 10 dni, z wyłączeniem czasu podróży. W tym czasie nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej.

Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym do wyjazdu zostanie sporządzona pisemna umowa.

Przekazanie stypendium może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez pracownika wszystkich warunków umowy. Zasady te dotyczą zarówno w przypadku wyjazdów z przyznanym stypendium jak i bez (wyjazd bez stypendium/wyjazd ze stypendium zerowym). Stypendium zostanie wypłacone przelewem bankowym w euro, na konto wskazane w umowie. 

Pracownik powinien otrzymać z uczelni przyjmującej pisemne oświadczenie o okresie pobytu w tej uczelni i zrealizowaniu celu wyjazdu oraz liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.

Po powrocie pracownik jest zobowiązany wypełnić “Raport uczestnika” Programu Erasmus+. 

Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Potwierdzenie prawidłowego wydatkowania i wypłacania stypendium pracownikowi stanowią następujące dokumenty:

 • umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem;
 • Indywidualny program nauczania (Staff Mobility for Teaching-Mobility Agreement)
 • dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej, określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych.
 • wypełniony przez pracownika „Raport uczestnika”
Wyjazd będzie możliwy po uzyskaniu przez PSW Karty ECHE  (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+.

Zasady wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)

Wyjazd będzie możliwy po uzyskaniu przez PSW Karty ECHE  (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+.

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena Indywidualnego Programu Szkolenia, który określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Pierwszeństwo będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

Wyjazd powinien trwać minimum 2 dni robocze i nie dłużej niż 5 dni z wyłączeniem czasu podróży. W przypadku wyjazdu przekraczającego 5 dni, kolejne dni będą traktowane jako wyjazd z dofinansowaniem zerowym.

Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym do wyjazdu zostanie sporządzona pisemna umowa.

Przekazanie stypendium może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez pracownika wszystkich warunków umowy. Zasady te dotyczą zarówno w przypadku wyjazdów z przyznanym stypendium jak i bez (wyjazd bez stypendium/wyjazd ze stypendium zerowym). Stypendium zostanie wypłacone przelewem bankowym w euro, na konto wskazane w umowie. .

Pracownik powinien otrzymać z instytucji przyjmującej pisemne oświadczenie o okresie pobytu zrealizowaniu celu wyjazdu oraz charakterze odbytego szkolenia.

Po powrocie z instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany wypełnić Raport Uczestnika Programu Erasmus +

Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu za granicą.

Potwierdzenie prawidłowego wydatkowania i wypłacania stypendium pracownikowi stanowią następujące dokumenty:

 • umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem
 • Indywidualny Program Szkolenia (Staff-Mobility-Agreement- Training)
 • dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia
 • wypełniony przez pracownika Raport Uczestnika

 

Zasady pobytu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

Pobyt będzie możliwy po uzyskaniu przez PSW Karty ECHE  (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+.

Wykładowcy przyjeżdżający w ramach programu Erasmus przed przyjazdem powinni ustalić program pobytu. Program powinien być zatwierdzony przez obie strony na podstawie Mobility Agreement. MA jest zatwierdzany przez dyrektora instytutu przyjmującego lub Prodziekana ds. współpracy międzynarodowej. 

Pobyt wykładowcy również powinien być potwierdzony dokumentem Confirmation of Stay, który podpisuje dziekan kierunku lub Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Wykładowca posiada środki w postaci grantu Erasmusa na pobyt w naszej uczelni. Warunkiem rozliczenia się wykładowcy na własnej uczelni jest przedstawienie wyżej wymienionych, podpisanych dokumentów.

 

Rules for the stay for academic staff for the purpose of teaching (STA)

Stay will be possible after the PSW obtains an Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) for 2021-2027. The Charter entitles to implement activities under the Erasmus+ Program.

Academic staff coming under the Erasmus program should establish a program for their stay before arrival. The program should be approved by both parties based on the Mobility Agreement. The MA is approved by the Head of the hosting institute or the Deputy Dean for International Cooperation. 

A teacher's stay should also be confirmed by a Confirmation of Stay document, which is signed by the dean of the faculty or the University Erasmus+ Coordinator.

An incoming teacher has funds in the form of an Erasmus grant to stay at PSW. The teacher is obliged to confirm the above mentioned documents at their home university. 

Współpraca międzynarodowa w PSW

Strategia umiędzynarodowienia Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim

Umiędzynarodowienie jest jednym z kluczowych wyzwań oraz zadań instytucji szkolnictwa wyższego. We współczesnym globalnym świecie jest ono gwarantem rozwoju w każdym wymiarze funkcjonowania uczelni. Rozwój kadry, wysoki poziom naukowy i dydaktyczny możliwe są ciągłej wymianie oraz wielości perspektyw, jakie zapewnia uczestniczenie w procesie umiędzynarodowienia. To szansa na rozwój osobisty i zawodowy zarówno dla pracowników uczelni, jak i dla studentów. Uczenie się w środowisku międzynarodowym to szansa, którą chcemy zapewnić studentom, pracownikom akademickim oraz nieakademickim PSW. 

Głównym zadaniem strategii jest wskazanie priorytetowych działań w okresie jej obowiązywania, wynikających z przeprowadzonej diagnozy umiędzynarodowienia PSW, zmierzających do wzmocnienia pozycji PSW w wymiarze krajowym i zagranicznym oraz zapewnienia warunków wewnątrz uczelni do swobodnego rozwoju współpracy z otoczeniem międzynarodowym.

Założenia dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Erasmus+ zostały szczegółowo opisane w Deklaracji Polityki Erasmusa na lata 2021-2027. Na potrzeby niniejszej strategii, mobilność międzynarodowa została przedstawiona jako narzędzie wzmacniania i pogłębiania działań dydaktycznych i naukowych oraz wzmocnienia marki PSW.

PRIORYTETY UE i MEN

Strategia umiędzynarodowienia PSW w latach 2022-2027 wpisuje się w Politykę spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tej drugiej, wyznaczono m.in. następujące obszary oddziaływania:

 • umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające;
 • rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące.

W ramach tych obszarów wskazano kierunki działań, które są zbieżne z zadaniami wskazanymi w niniejszej strategii. Należą do nich m.in. wzmacnianie współpracy międzyuczelnianej na poziomie krajowym i międzynarodowym, wspieranie umiejętności cudzoziemców, rozwijanie krajowej i zagranicznej oferty i podnoszenie jakości praktyk i staży dla kadry zarządzającej w edukacji formalnej i kadry uczącej, upowszechnienie mobilności krajowej i międzynarodowej kadry zarządzającej i uczącej, wzmocnienie oferty doskonalenia w zakresie rozwijania umiejętności posługiwania się językiem obcym przez kadrę uczącą, rozwijanie umiejętności planowania projektów edukacyjnych, zarządzania projektami krajowymi i zagranicznymi oraz środkami finansowymi tych projektów, upowszechnianie krajowych i międzynarodowych dobrych praktyk pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 obejmuje 5 celów:

 • bardziej konkurencyjna i inteligenta Europa;
 • bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa;
 • lepiej połączona Europa;
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym;
 • Europa bliższa obywatelom.

Niniejsza strategia uwzględnia priorytety Komisji Europejskiej w obszarze umiędzynarodowienia w postaci m.in. wzrostu znaczenia badań i innowacji oraz wykorzystania nowoczesnych technologii, wzmocnienia potencjału PSW na rzecz nowoczesnej gospodarki, digitalizacji, włączenia społecznego, zrównoważonego rozwoju oraz równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa, jako jeden z kluczowych obszarów działalności PSW, podlega bezpośrednio rektorowi. W kreowaniu polityki międzynarodowej, Rektor jest wspierany przez Prodziekana ds. współpracy międzynarodowej. W PSW funkcjonuje również koordynator programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego. 

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej przy wsparciu Prodziekana ds. Studentów oraz członków Komisji Jakości Kształcenia realizuje  i koordynuje zadania związane z umiędzynarodowieniem PSW. Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej zajmuje się sprawami dotyczącymi inicjowania, umów bilateralnych i porozumień międzynarodowych PSW, wsparciem i organizacją przyszłych mobilności studentów i pracowników, ubieganiem się o fundusze pomocowe ze środków UE, NMF oraz o fundusze w ramach programu Erasmus+, monitorowaniem współpracy międzynarodowej realizowanej na PSW, wsparciem pracowników PSW w zakresie współpracy międzynarodowej, doradztwem i upowszechnieniem informacji w obszarze indywidualnych stypendiów zagranicznych dla studentów i pracowników. 

Na podstawie Statutu PSW do głównych zadań Uczelni należy (par. 4):

1) prowadzenie kształcenia na studiach;

2) prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia;

3) prowadzenie kształcenia specjalistycznego;

4) kształcenie i promowanie kadr uczelni;

5) stwarzanie osobom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w:

 1. procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,
 2. kształceniu,
 3. prowadzeniu działalności naukowej;

6) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

8) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych;

9) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 

Swoje zadania uczelnia realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie kształcenia samodzielne lub we współpracy z innymi podmiotami, w tym uczelniami krajowymi i zagranicznymi;

2) zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej i praktycznie ukierunkowanej kadry akademickiej;

3) prowadzenie prac rozwojowych;

4) działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności poprzez współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego;

5) współpracę z instytucjami oraz środowiskami krajowymi i zagranicznymi w tworzeniu programów oraz ustalaniu i doskonaleniu metod ich realizacji, a także wymiany studenckiej i współpracy edukacyjnej;

6) działanie na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, w tym w szczególności poprzez udzielanie pomocy absolwentom i studentom w znajdowaniu pracy oraz zaangażowanie w działania na rzecz podnoszenia kompetencji profesjonalnych i ich certyfikacji;

7) inicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

Jednym z najważniejszych działań w zakresie umiędzynarodowienia PSW jest program Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego. PSW posiadało kartę Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for  Higher  Education  (ECHE) w latach 2024-2020. W związku ze zmianami kadrowymi oraz dynamicznym rozwojem od roku 2022 Uczelnia rozpoczęła ponowne starania o uzyskanie Karty Erasmusa + dla szkolnictwa wyższego. Udział Uczelni w programie Erasmus, dzięki jego rozpoznawalności i efektywności w zakresie rozwoju Uczelni, jej pracowników i studentów, będzie sprzyjać poszukiwaniu partnerów zagranicznych do realizacji wspólnych inicjatyw naukowo-dydaktycznych i badawczo-rozwojowych. 

Cele oraz założenia uczestnictwa w Programie są zawarte w Deklaracji Polityki Erasmus+, która jest corocznie uaktualniana w związku ze składaniem wniosków o finansowanie projektów mobilności do krajów Programu (KA103) i krajów partnerskich (KA107) dla pracowników (STA – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, STT – wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych) jak i studentów (SMS – wyjazdy studentów na studia, SMP – wyjazdy studentów na praktyki). PSW po uzyskaniu Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for  Higher  Education  (ECHE) będzie częścią europejskiego systemu edukacji i jedyną taką uczelnią w regionie, co wpłynie znacząco na jej markę jako instytucję szkolnictwa wyższego.

Kierując się celami zawartymi w Deklaracji, PSW będzie mogła uczestniczyć i realizować także inne projekty w ramach programu Erasmus+, takie jak partnerstwa strategiczna (KA2) czy projekty centralne (KA3). Po uzyskaniu Erasmusa dla szkolnictwa wyższego Program Erasmus+ w PSW prowadzony będzie przez - Koordynatora ds. Programu Erasmus+.  

Kolejnym ważnym aspektem umiędzynarodowienia PSW jest współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). PSW planuje realizację projektów finansowanych w ramach programów dla instytucji (program CEEPUS, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Nowoczesna Promocja Zagraniczna), jak i wspierać pracowników oraz studentów w pozyskiwaniu i realizacji programów indywidualnych (Poland My First Choice, Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej, Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa).

Współpraca międzynarodowa jest także realizowana na mocy umów bilateralnych oraz porozumień z zagranicznymi uczelniami partnerskimi (wspólne organizowanie konferencji naukowo-praktycznych, współpraca naukowo-badawcza i publikacyjna).

Diagnoza umiędzynarodowienia PSW

Niniejsza diagnoza w obszarze umiędzynarodowienia przeprowadzona została poprzez analizę SWOT porządkującej silne oraz słabe strony PSW w analizowanym obszarze. Jako materiał analityczny posłużyły informacje zebrane od kadry zarządzającej, pracowników oraz kadry administracyjnej uczelni. Poniżej znajdują się kluczowe wnioski oraz sformułowane na ich podstawie cele strategiczne. 

PSW jest uczelnią niewielką, dysponującą jednak doświadczoną w obszarze umiędzynarodowienia kadrą. W obecnej strukturze uczelni wykwalifikowana kadra posługująca się językiem angielskim oraz innymi językami Unii Europejskiej kształci we flagowych dla uczelni kierunkach - pedagogice, logistyce i administracji. 

PSW nie gościło do tej pory studentów zagranicznych, jednak umiędzynarodowienie buduje na potencjale dydaktycznym i dotychczasowym doświadczeniu kadry, zaangażowane w dydaktykę oraz realizację badań w środowisku międzynarodowym. Podejście do umiędzynarodowienia nauki budowane będzie poprzez doświadczoną kadrę, a także w oparciu o zbudowaną i konsekwentnie wdrażaną strategię. 

PSW widzi potencjał w swoim położeniu w kluczowym dla regionu Kociewia miejscu, uznając, że umiędzynarodowienie Uczelni wpłynie na umiędzynarodowienie regionu. Dlatego też ważna jest stała współpraca z samorządem lokalnym oraz władzami Pomorza, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki PSW oraz Kociewiu da proces umiędzynarodowienia.

Strategia umiędzynarodowienia PSW zakłada osiągnięcie celów w kilku kluczowych obszarach. Wizja umiędzynarodowienia, prezentowana w Strategii, zakłada uczestnictwo PSW w budowie europejskiej nauki i kultury. PSW stanie się atrakcyjnym partnerem dla instytucji krajowych i międzynarodowych oraz przyciągać będzie licznych studentów i wybitnych naukowców z całego świata.  

Poniżej znajdują się cele strategiczne Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim w obszarze umiędzynarodowienia wraz z celami szczegółowymi i działaniami służącymi ich realizacji. 

Cel strategiczny: stworzenie międzynarodowej rozpoznawalności Pomorskiej Szkoły Wyższej

Cele szczegółoweDziałania służące realizacji celów szczegółowych
Umiędzynarodowienie nauki w PSW
 • uzyskanie Karty Erasmus + dla szkolnictwa wyższego;
 • tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych i konsorcjów naukowych;
 • wsparcie w sprawach formalnych związanych z pozyskiwaniem funduszy na prowadzenie działalności badawczej o zasięgu międzynarodowym przez PSW;
 • zachęcanie i ciągłe motywowanie pracowników PSW do uczestnictwa w radach naukowych międzynarodowych organizacji, stowarzyszeniach, sieciach eksperckich oraz radach międzynarodowych czasopism naukowych;
 • motywowanie badaczy do zwiększenia liczby publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
 • upowszechnianie informacji o ogłaszanych konkursach na projekty badawcze i stypendia dla naukowców, oferowane w ramach programów międzynarodowych jak i krajowych programów o zasięgu międzynarodowym;
 • wzrost sprawności organizacyjnej naukowców w obszarze międzynarodowej działalności badawcze poprzez motywowanie pracowników do udziału w szkoleniach dotyczących cytowania i widoczności naukowca;
 • motywowanie pracowników naukowych do aktualizacji ich profilów ORCID, dbanie
  o aktualność danych oraz synchronizację dorobku w Web of Science Researcher ID, Google Scholar, Scopus ID. 
 • umiędzynarodowienie czasopism naukowych poprzez zachęcanie redaktorów do publikacji większej liczby tekstów w językach obcych oraz wcielania zagranicznych badaczy i ekspertów do rad naukowych periodyków;
 • upowszechnienie wyników prowadzonych badań i realizowanych projektów a także informacji na temat międzynarodowych konferencji naukowych na stronie PSW.
 • rozszerzanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi z uwzględnieniem specyfiki i potencjału badań prowadzonych w PSW w celu tworzenia wysokiej jakości publikacji o znaczeniu międzynarodowym
 • stworzenie Gender Equality Plan na PSW jako wymogu formalnego przy wnioskowaniu o granty z programu Horyzont Europa
 • stworzenie Open Science Policy na PSW jako jednej z priorytetowych polityk Komisji Europejskiej
 • wdrożenie Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) i uzyskanie HR Excellence in Research Award
 • podjęcie starań o dołączenie do międzynarodowych stowarzyszeń uczelni wyższych (m.in. European University Association)
Umiędzynarodowienie kształcenia w PSW
 • działania zmierzające do dostosowania programów studiów do wymagań związanych z uzyskaniem akredytacji międzynarodowych;
 • zwiększenie oferty programów studiów w języku angielskim; 
 • zwiększenie udziału obcokrajowców w kadrze naukowo-dydaktycznej;
 • po uzyskaniu Karty Erasmusa + dla uczelni wyższych rekrutacja studentów zagranicznych na pełen cykl studiów;
 • zapewnienie dostępu do nauki języka polskiego dla cudzoziemców;
 • zachęcanie wydziałów do tworzenia kursów w języku angielskim oraz wprowadzania przedmiotów wykładanych w języku angielskim jako obowiązkowych dla studentów polskich;
 • organizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej w zakresie poprawy kompetencji do prowadzenia zajęć dydaktycznych w językach obcych i kompetencji międzykulturowych;
 • podjęcie działań w kierunku wspólnych programów edukacyjnych z uczelniami zagranicznymi (wspólne kierunki, wspólne dyplomy);
 • zwiększenie mobilności studentów w ramach międzynarodowych programów wymiany akademickiej w celu realizacji części studiów oraz praktyk;
 • podwyższenie stopnia mobilności kadry naukowo-dydaktycznej;
 • motywowanie pracowników PSW do zapraszania nauczycieli akademickich z zagranicznych uczelni partnerskich do prowadzenia wykładów gościnnych;
 • organizacja wykładów gościnnych wybitnych naukowców z zagranicy w ramach uaktualnionej procedury profesora wizytującego.  
Stworzenie marki PSW jako instytucji przyjaznej studentom i pracownikom zagranicznym
 • włączenie działań międzynarodowych w strategię komunikacji marki PSW
 • włączenie komunikacji działań międzynarodowych uczelni w projektowanie i wdrożenie cyklicznych planów promocji dla PSW;
 • działania promocyjne skierowane zarówno do zagranicznych instytucji partnerskich jak i kandydatów na studia;
 • włączenie międzynarodowych działań PSW w działania komunikacyjne podmiotów samorządowych na szczeblu regionalnym i lokalnym – Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Starogard Gdański, Urząd Miejski w Tczewie;
 • współpraca z regionalnymi inicjatywami specjalizującymi się we współpracy ze studentami i pracownikami zagranicznymi, min. Study in Pomorskie oraz Live in Pomerania;
 • doskonalenie strony internetowej PSW (w pierwszym rzędzie realizujących międzynarodowe programy studiów) w języku angielskim i powstanie podstron kierunków w językach obcych;
 • wykorzystanie kanałów przekazu informacyjnego (strony internetowe, media społecznościowe) do komunikowania osiągnięć w obszarze umiędzynarodowienia nauki;
 • stworzenie systemu wsparcia dla zagranicznych kandydatów na studia w postaci programów wsparcia (stypendia);
 • monitoring i zapewnienie dwujęzycznych informacji w obiegu informacyjnym PSW pod kątem kryteriów opartych o zalecenia zawarte w Przewodniku dla użytkowników systemu ECTS;
 • monitoring i udoskonalenie dwujęzyczności systemu rekrutacji;
 • udoskonalenie obecnego katalogu kursów dla studentów krótkoterminowych - stworzenie anglojęzycznych procedur dotyczących obsługi i wsparcia studentów i pracowników z niepełnosprawnościami;
 • upowszechnianie informacji dotyczących możliwości korzystania z opieki medycznej i innych form wsparcia w języku angielskim na terenie Starogardu Gdańskiego w celu zapewnienia równego dostępu dla studentów zagranicznych;
 • wdrożenie inicjatywy Komisji Europejskiej EWP - Erasmus Without Paper, w dłuższej perspektywie wdrożenie Europejskiej Karty Studenta (European Student Card Initiative)
Stworzenie marki PSW jako instytucji o wysokim potencjalne do współpracy międzynarodowej
 • organizacja wydarzeń sprzyjających umiędzynarodowieniu tj. Erasmus+ Days, międzynarodowych wydarzeń integracyjnych, konferencje i seminaria międzynarodowe;
 • promocja działań PSW wśród partnerów poprzez aktywne działania w mediach społecznościowych i sieciach wymiany akademickiej;
 • promocja osiągnięć naukowych, wyników badań, potencjału badawczego, oferty naukowej PSW poprzez: tworzenie planów upowszechniania, komunikacji i wykorzystania rezultatów w projektach międzynarodowych; korzystanie z dostępu do darmowych platform służących zagranicznej promocji prowadzonych badań, umożliwiających samodzielne komunikowanie o swojej ofercie w zakresie grantów, ofert pracy, wydarzeń (w tym konferencji i seminariów) o charakterze międzynarodowym (np. narzędzie NAWA pn. Research in Poland, ResearchGate, AcademiaEdu);
 • mobilizowanie pracowników, zwłaszcza nie wyróżniających się dotychczas w zakresie prowadzenia badań o charakterze międzynarodowym do publikowania w czasopismach o uznanej renomie międzynarodowej (wiodące w obszarze) ze szczególnym uwzględnieniem publikowania w zespołach międzynarodowych;
 • rozszerzanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi oraz aktywne rozbudowywanie sieci współpracy międzyuczelnianej poprzez realizację wspólnych inicjatyw naukowych oraz praktycznych;
 • publikowanie wybranych prac w uznanych zagranicznych wydawnictwach
Budowanie otoczenia instytucjonalnego wokół umiędzynarodowienia
 • realizacja międzynarodowych projektów w połączonych obszarach edukacji, badań i biznesu;
 • rozwinięcie współpracy z Urzędem Miasta i Urzędem Marszałkowskim celem realizacji wspólnych działań w zakresie w integracji cudzoziemców w skali miasta i regionu;
 • współpraca z lokalnymi pracodawcami w celu organizacji praktyk studenckich i staży dla studentów obcokrajowców oraz do współpracy w ramach projektów rozwijających kompetencje zawodowe tych studentów;
 • gromadzenie ofert staży w języku angielskim dla studentów i absolwentów obcokrajowców wśród firm w regionie; 
 • realizacja badań zleconych na rzecz podmiotów międzynarodowych;
 • przygotowanie oferty badań zleconych w języku angielskim.

 

Cel strategiczny: stworzenie standardu jakości umiędzynarodowienia

Cele szczegółoweDziałania służące realizacji celów szczegółowych
Rozwój mechanizmu zarządzania procesem umiędzynarodowienia
 • rozwój standardu obsługi studenta międzynarodowego wraz ze stałym rozwojem i dostosowywaniem procedur obsługi;
 • wprowadzenie systemu okresowej oceny wdrażania strategii umiędzynarodowienia;
Zbudowanie komunikacji w obszarze umiędzynarodowienia w oparciu o markę PSW
 • stworzenie kanału komunikacji wewnątrz PSW dla informacji docierających z zewnątrz związanych z umiędzynarodowieniem;
 • informowanie pracowników akademickich i nieakademickich o realizowanej strategii umiędzynarodowienia i wynikających z niej działań;
Wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej i naukowej PSW w obszarze umiędzynarodowienia
 • pozyskiwanie wykładowców i badaczy zagranicznych w ramach długoterminowych umów o pracę jak również wykładów gościnnych i szkoleń specjalistycznych;
 • organizacja/dofinansowanie kursów i szkoleń z języka angielskiego dla pracowników naukowych i dydaktycznych;
 • wdrożenie systemu gratyfikacji finansowej dla osób prowadzących zajęcia w języku angielskim; 
 • stworzenie programu motywacyjnego dla pracowników aplikujących o granty o znaczeniu międzynarodowym (system zachęt);
 • wspieranie pracowników realizujących działania w obszarze umiędzynarodowienia przez Zespół ds. Jakości Kształcenia; 
 • poszukiwanie informacji o możliwościach pozyskiwania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w ramach aktualnych wniosków konkursowych, w tym: stałe analizowanie informacji publikowanych przez instytucje takie jak: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury, Narodowe Centrum Nauki;
Stworzenie oferty kształcenia dla studentów zagranicznych
 • zwiększenie liczby kursów oferowanych w języku angielskim (w tym interdyscyplinarnych oraz z uwzględnieniem kształcenia praktycznego);
 • usprawnienie procesu rekrutacji kandydatów obcokrajowców na studia; 
 • doskonalenie jakości kształcenia w środowisku międzynarodowym w tym: wskazanie celów kształcenia na danym kierunku w aspekcie umiędzynarodowienia; przygotowywanie programów studiów w oparciu o umiędzynarodowienie; prowadzenie systemowej ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej (audyt wewnętrzny prowadzony przez Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia); monitorowanie kompetencji językowych kadry dydaktycznej m.in. poprzez prowadzenie okresowej oceny tych kompetencji w ramach okresowej kontroli jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • doskonalenie systemu uznawalności mobilności studentów i pracowników zrealizowanych za granicą;
Rozwój infrastruktury dla umiędzynarodowienia
 • zapewnienie dostępu do nowoczesnych usług, infrastruktury i narzędzi informatycznych dla studentów i pracowników w obszarze edukacji i współpracy międzynarodowej (w tym Erasmus Mobile App oraz wdrożeniem Europejskiej Karty Studenta) ;
 • unowocześnianie infrastruktury informatycznej systemu biblioteczno-informacyjnego PSW; 
 • rozwój zasobów bibliotecznych (w tym elektronicznych pełnotekstowych baz danych zawierających publikacje naukowe z zakresu wielu dyscyplin) w języku angielskim; 
 • ciągłe monitorowanie dostępności uczelni pod kątem potrzeb i wzrastającej liczny studentów zagranicznych;
 • szkolenia dla pracowników w zakresie użycia nowoczesnych technologii komunikacji naukowej o charakterze międzynarodowym.

 

Deklaracja polityki Erasmus+

Deklaracja polityki Programu Erasmus + na lata 2021-2027

Mobilność studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej, a także rozwój współpracy międzynarodowej  w zakresie badań naukowych w dyscyplinach wiodących na PSW (administracja, logistyka, pedagogika) odgrywa znaczącą rolę w strategii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Ma ona zapewnić Uczelni konkurencyjną pozycję w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. 

W związku z dynamicznym rozwojem PSW, a także nową kadrą w nią zaangażowaną, Uczelnia wyciąga wnioski z poprzednich lat funkcjonowania stawiając sobie nowe cele oraz wprowadzając istotne zmiany w obszarze internacjonalizacji. 

Kształcenie w Pomorskiej Szkole Wyższej odbywa się w ścisłej współpracy z otoczeniem zewnętrznym, co jest istotnym wyróżnikiem uczelni w regionie. Poprzez współpracę i dobre praktyki PSW łączy środowiska i przybliża wartości europejskie lokalnie oraz promuje Region Kociewia jako ważną i rozwijającą się część Unii Europejskiej. Ma to również znaczenie praktyczne. Studenci krajowi oraz zagraniczni kształceni są bowiem przez naukowców oraz praktyków związanych z regionem, co pokazuje im znaczenie regionów w tworzeniu wspólnej polityki w obszarze nauki, edukacji i rynku pracy. Wszystkie te działania mają na celu przekazanie studentom oraz kadrze doświadczenia oraz kompetencji potrzebne do funkcjonowania w realiach różnorodnej oraz zmieniającej się Europy i współczesnego świata.

Działania te są spójne z założeniami KE, zmierzającymi do utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji i uwzględniają trzy istotne elementy jakimi są:

 • szersze wprowadzanie języka angielskiego jako języka wykładowego,
 • tworzenie programów studiów przy współpracy z uczelniami z innych krajów w ramach programów europejskich na podstawie umów  z uczelniami partnerskimi,
 • promocja Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim w środowiskach akademickich w Europie.

Mobilność edukacyjna (KA1)

Mobilność będzie rozwijać się dzięki systematycznemu wdrażaniu Strategii Umiędzynarodowienia PSW, a także dzięki nawiązaniu współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi w celu wymiany studentów i kadry dydaktycznej. Działania promocyjne oraz rekrutacja beneficjentów programu Erasmus+ będą projektowane i kierowane przez Pełnomocnika Rektora ds. komunikacji, a prowadzone i koordynowane przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. 

Wszelkie informacje o możliwości udziału w działaniach związanych z programem Erasmus+ będą rozpowszechniane poprzez stronę internetową PSW, indywidualne konta studentów i kadry w sieci Extranet, media społecznościowe, spotkania informacyjne, a także za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Uczelni, wykładowców oraz Samorządu Studenckiego. Karta Erasmusa i Deklaracja Polityki Erasmusa będą dostępne na stronie internetowej. Podczas realizacji działań w ramach programu Erasmus+ szczególny nacisk zostanie położony na poszanowanie zasad równego dostępu oraz niedyskryminacji, a także zapewnienie jak najszerszego dostępu do udziału w programie studentów wszystkich kierunków i trybów, bez względu na status społeczny i ekonomiczny, płeć, rasę i religię. 

Na Uczelni funkcjonuje Europejski system transferu i akumulacji punktów (European Credit Transfer System).  Uczelnia korzysta również z możliwości, jakie daje ECTS pod względem łączenia różnych form nauki, takich jak studia uniwersyteckie i uczenie się poprzez praktykę, w tym samym programie studiów lub w perspektywie uczenia się przez całe życie. Uczelnia posiada regulamin praktyk, który będzie uwzględniał możliwość odbycia praktyk w zagranicznej instytucji w ramach programu Erasmus+. Szczegółowa organizacja praktyk opisana jest w ich regulaminie dostępnym na stronie Uczelni. Na uczelni wdrożona zostanie także Europejska Karta Studenta.

Na podstawie umów międzyinstytucjonalnych społeczność akademicka będzie kontynuować wyjazdy na uczelnie zagraniczne, a zagraniczni studenci i pracownicy uczelni partnerskich otrzymają możliwość pobytu w Pomorskiej Szkole Wyższej. Wszystkie mobilności realizowane będą zgodnie z regulaminami, dostępnymi na stronach uczelni wysyłających. Studenci wyjeżdżający zostaną wyselekcjonowani z uwzględnieniem takich kryteriów jak znajomość języków obcych, wysoka średnia ocen oraz opinia opiekuna specjalności, zaświadczająca o szczególnych osiągnięciach i aktywności intelektualnej studenta.  Rekrutacja będzie prowadzona dwa razy w roku akademickim, podobnie jak przyjmowanie nominacji i dokumentów aplikacyjnych studentów zagranicznych. Proces ten będzie  prowadzony za pomocą narzędzi stworzonym w ramach “Erasmus Without Paper”, a także Erasmus Mobile App. Rekrutacja na praktyki i staże studenckie odbywać się będzie w sposób ciągły w trakcie roku akademickiego. W ten sam sposób prowadzona będzie kwalifikacja na wyjazdy pracowników i realizacja wizyt kadry zagranicznych uczelni partnerskich. Proces kwalifikacji będzie obejmował ocenę znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej oraz zawartości merytorycznej oferowanego przez niego cyklu wykładowego. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z jej harmonogramem dla danego roku akademickiego zostaną opublikowane na stronie internetowej Uczelni. Uzupełnieniem działań związanych z realizacją mobilności będzie szeroko pojęta promocja programu i korzyści płynących z międzykulturowej wymiany wiedzy  i doświadczeń.    

Współpraca pomiędzy organizacjami i instytucjami (KA2)

Umowy bilateralne Erasmus, a także umowy o współpracy międzynarodowej negocjowane są przez prodziekana ds. współpracy międzynarodowej i podpisywane przez Rektora PSW. Uczelnia w szybkim tempie nawiązuje kolejne współprace zagraniczne, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju.  Przy wyborze partnerów zagranicznych, uczelnia kieruje się ich renomą, dotychczasową współpracą oraz pokrewnymi kierunkami flagowymi. PSW wybiera partnerów działających na terenie Europy, ze szczególnym uwzględnieniem krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Turcji oraz na terenie Europy Wschodniej (Gruzja, Ukraina). Główne cele w odniesieniu do nauczycieli akademickich koncentrują się wokół wzrostu aktywności badawczo-rozwojowej kadry na arenie międzynarodowej, promowania wymiany z partnerami zagranicznymi i  doskonalenia kompetencji dydaktycznych kadry.

W odniesieniu do studentów wszystkich poziomów i wszystkich form studiów, uczelnia koncentruje się na zapewnieniu dostępu do procesu dydaktycznego na wszystkich jego poziomach, zwłaszcza w obszarach wiodących (administracja, logistyka, pedagogika) oraz na podnoszeniu jakości procesu dydaktycznego, poszerzaniu oferty dydaktycznej w językach obcych, na udziale partnerów zagranicznych w procesie dydaktycznym, pozyskaniu międzynarodowych akredytacji na wybranych kierunkach studiów.

Partnerstwo na rzecz Doskonałości: Europejskie Szkoły Wyższe oraz wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Udział w Partnerstwie na rzecz Doskonałości:  Europejskie Szkoły Wyższe umożliwi PSW rozwój programów kształcenia, promocję integracji europejskiej i wartości europejskich, rozszerzenie współpracy naukowo-badawczej i podwyższanie jakości prowadzonych badań,  intensyfikację współpracy z zagranicznymi partnerami, rozwój mobilności zagranicznych kadry i studentów.

Udział w Partnerstwach na rzecz Doskonałości:  wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus pozwoli PSW na stworzenie nowoczesnych programów kształcenia w językach obcych, większe wdrożenie nowoczesnych narzędzi w edukacji, a także podniesienie poziomu kształcenia na studiach magisterskich.

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej, koordynator programu Erasmus +  wraz Zespołem ds. Jakości Kształcenia będzie zajmować się wdrażaniem i  zarządzaniem projektem w odniesieniu do współpracy w ramach partnerstwa: Europejskie Szkoły Wyższe oraz prowadzenia wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. Umowy dotyczące współpracy zgodnie ze statutem PSW zawiera Rektor Uczelni. Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej będzie kierować propozycję współpracy do Zespołu ds. Jakości Kształcenia w celu dokonania wstępnej merytorycznej oceny możliwości nawiązania takiej współpracy. Uczelniany Koordynator programu Erasmus +  będzie udostępniał studentom, zainteresowanym udziałem we wspólnych studiach informację o wymogach udziału w projekcie, a także dokonywał raportowania projektu, gromadził i kontrolował dokumentację projektu, kreował narzędzia upowszechniające projekt. Proces rekrutacji oraz kwalifikacji będzie opierał się na przejrzystych, sprawiedliwych kryteriach i będzie właściwie udokumentowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej będzie kontaktował się z partnerami projektu w trakcie poszczególnych faz projektu w celu omówienia planu realizacji projektu, jego rozwoju oraz napotykanych trudności.  Zespół ds. jakości kształcenia będzie odpowiadał za merytoryczną realizację projektu. Po zakończeniu projektu Koordynator programu Erasmus+ będzie dokonywał ewaluacji jakościowej projektu.

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz partnerstwa na rzecz innowacji

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz partnerstw na rzecz innowacji umożliwi PSW realizację przedsięwzięć  badawczych z zagranicznymi uczelniami,  instytucjami publicznymi oraz jednostkami badawczymi. Dzięki temu PSW będzie mogła wprowadzać do swojej codziennej działalności najlepsze praktyki z zakresu zarządzania oraz badań i rozwoju, szkolić kadrę w obszarze innowacji, a tym samym zwiększać swoją konkurencyjność w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, co przełoży się na szanse absolwentów na rynku pracy oraz ich funkcjonowanie w świecie.

Wsparcie dla rozwoju polityk i współpracy (KA3)

Zespół ds. Jakości Kształcenia będzie zajmował się działaniami mającymi na celu wsparcie rozwoju polityk i współpracy, czyli właściwego wdrażania założeń procesu bolońskiego oraz narzędzi przejrzystości i uznawalności kształcenia. Na poziomie wykonawczym działaniem tym zajmować się będzie Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej oraz koordynator programu Erasmus+.

Dzięki udziałowi w Akcji 3 PSW będzie mogła skutecznie wdrażać założenia procesu bolońskiego,  wykorzystywać narzędzia przejrzystości i uznawalności kształcenia, współpracy z europejskimi i międzynarodowymi sieciami i organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej organizacji badań i edukacji. Przyczyni się to do wzmocnienia pozycji Uczelni jako ośrodka rozwoju nauki i kształcenia w Europie oraz w regionie Kociewia.

Realizując założenia Akcji 3 PSW będzie przestrzegała zasady niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich, dbała o równowagę płci, wspierała studentów i pracowników pochodzących z grup niereprezentowanych, osób z niepełnosprawnościami oraz pochodzących z grup defaworyzowanych stosując przyjętą na Uczelni politykę równości płci i niedyskryminacji. 

Akcja Jean Monnet

Studia nad Unią Europejską są ważne dla PSW ze względu na dynamiczny rozwój kierunku administracja oraz silną współpracę z regionem Kociewia. Zgodnie z polityką Komisji Europejskiej PSW rozwija współpracę międzysektorową z samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, aby zapewnić edukację i prowadzić badania silnie związane z regionem Kociewia. Z tego powodu akcja Jean Monnet będzie doskonałą okazją do rozwoju studiów we współpracy z partnerami europejskimi.

 

Erasmus Policy Statement for 2021-2017

Mobility of students as well as the research and teaching staff, development of international cooperation in research within the leading disciplines at Pomeranian Higher School (PSW) in Starogard Gdański plays a significant role in the strategy of PSW. It is intended to ensure the School's competitive position in the European Education Area. 

Due to the dynamic development of PSW, as well as the new staff involved in, the School has created a new strategy based on conclusions from the previous years of operation by setting new goals and making significant changes in the area of internationalisation.

Education at PSW is carried out in close cooperation with the external environment, which is an important distinctive feature of the School in the region. Through cooperation and good practices, PSW connects communities and brings European values closer locally, and promotes the Kociewie Region as an important and developing part of the European Union. It also has practical significance. This is because domestic and foreign students are educated by researchers and practitioners associated with the region, which shows them the importance of the regions in creating common policies in the areas of science, education and the labour market in the EU. All these activities are aimed at providing students and staff with the experience and competence needed to function in the realities of a diverse and changing Europe and the modern world.

These activities are consistent with the EC goals aimed at creating the European Education Area and include three important elements which are:

 • wider introduction of English as a language of instruction,
 • creation of study programs in cooperation with universities from other countries within the framework of European programs on the basis of agreements with partner universities,
 • promotion of the Pomeranian Higher School in Starogard Gdańskii in academic circles in Europe.

 

Key Action 1 (KA1) - Learning mobility of individuals

Mobility will be developed through the systematic implementation of PSW's Internationalisation Strategy, as well as through the establishment of cooperation with foreign partner universities for the exchange of students and teaching staff. 

Promotional activities and recruitment of Erasmus+ beneficiaries will be designed and directed by the Rector's representative for communication, and is conducted and coordinated by the University Erasmus+ Coordinator.

All information about the possibility to participate in Erasmus+ activities will be disseminated through the PSW website, individual students and staff accounts on the Extranet, Social Media, informational meetings, as well as through the PSW organisational units, lecturers and the Student Government. The Erasmus Charter and Erasmus Policy Statement are available on the website. During the implementation of Erasmus+ activities, special emphasis will be placed on respecting the principles of equal access and non-discrimination, and ensuring the widest possible access to participation by students of all majors and modes, regardless of social and economic status, gender, race and religion.

There is the European Credit Transfer System (ECTS) operating at PSW. The School also takes advantage of the opportunities provided by ECTS in terms of combining different forms of learning, such as university studies and learning through practice, in the same study program or in a lifelong learning perspective. PSW has internship regulations that will take into account the possibility of internships in a foreign institution under the Erasmus+ program. The detailed organisation of internships is described in their regulations available on the PSW website all PSW students should use the European Student Card Initiative.

On the basis of inter-institutional agreements, the academic community will continue exchanges with  foreign universities, and foreign students and staff from partner universities will be given the opportunity to stay at PSW. All mobilities will be implemented in accordance with the regulations, available on the websites of the home universities. Incoming students will be selected taking into account such criteria as knowledge of foreign languages, high grade point average and the opinion of their supervisor, certifying special achievements and intellectual activity of the student.  Recruitment will be conducted twice per academic year, as will the acceptance of nominations and application documents of foreign students. The process will be carried out using tools created within the framework of "Erasmus Without Paper." Recruitment for student internships and placements will take place continuously during the academic year. Qualification for staff exchanges and implementation of visits by staff from foreign partner universities will be conducted in the same way. The qualification process will include an assessment of the host university's knowledge of the language of instruction and the content of the lecture series it offers. Detailed rules of recruitment along with its schedule for the academic year will be published on the School website. Activities related to the implementation of mobility will be complemented by broad promotion of the program and the benefits of cross-cultural exchange of knowledge and experience.    

Key Action (KA2) - Cooperation among organisations and institutions:

Erasmus bilateral agreements, as well as international cooperation agreements, are negotiated by the Director of International Cooperation and signed by the Rector of PSW. PSW is establishing foreign collaborations at a rapid pace, which indicates its dynamic development.  When selecting foreign partners, the university is guided by their reputation, past cooperation and related flagship majors. PSW chooses partners operating in Europe, with a particular focus on EU member states, the United Kingdom, Turkey, and Eastern Europe (Georgia, Ukraine). The main goals with regard to academics are increasing the research and development activity of the staff internationally, promoting exchanges with foreign partners and improving the teaching competence of the staff.

With regard to students of all levels and all forms of study, the PSW focuses on ensuring access to the teaching process at all levels, especially in the leading areas (administration, logistics, pedagogy), as well as on improving the quality of the teaching process, expanding the teaching offer in foreign languages, participation of foreign partners in the teaching process, obtaining international accreditation in selected fields of study.

Partnership for Excellence: European Universities and Erasmus Mundus Joint Master's Degrees

Participation in the Partnership for Excellence -  European Universities Initiative will enable PSW to develop its educational programs, promote European integration and European values, expand scientific and research cooperation and increase the quality of its research, intensify cooperation with foreign partners, and develop the mobility of foreign staff and students.

Participation in Partnerships for Excellence: the Erasmus Mundus joint master's degree program will allow PSW to create modern educational programs in foreign languages, greater implementation of modern tools in education, and raise the level of education in master's degree programs.

The Director of International Cooperation and Erasmus + Coordinator together with the Education Quality Assessment Commission, will handle the implementation and management of the project with regard to cooperation within the partnership: European Universities and the conduct of Erasmus Mundus Joint Master's Degree Programs. Cooperation agreements in accordance with the statutes of the PSW will be concluded by the Rector. The Director of International Cooperation will refer the proposal for cooperation to the Education Quality Assessment Commission, for preliminary substantive assessment of the possibility of such cooperation. The Erasmus + Coordinator will provide students interested in participating in joint studies with information on the requirements for participation in the project, as well as will carry out project reporting, collect and control project documentation, create project dissemination tools. The recruitment and qualification process will be based on transparent, fair criteria and will be properly documented in accordance with national and international laws. The Director of International Cooperation will contact project partners during the various phases of the project to discuss the project implementation plan, its development and the difficulties encountered. The Education Quality Assessment Commission will be responsible for the substantive implementation of the project. Upon completion of the project, the Erasmus+ Coordinator will conduct a qualitative evaluation of the project.

Partnerships for Innovation  and Alliances for Innovation

Cooperation for innovation and exchange of good practices and innovation partnerships will enable PSW to implement research projects with foreign universities, public institutions and research units. This will enable the PSW to introduce best practices in management and R&D into its daily operations, train staff in the area of innovation, and thus increase its competitiveness in response to the dynamically changing reality, which will translate into graduates' opportunities in the labour market and their functioning in the world.

Key Action 3 (KA3) - Support to policy development and cooperation.

The Education Quality Assessment Commission will deal with activities aimed at supporting the development of policies and cooperation, i.e.the proper implementation of the Bologna Process and tools for transparency and recognition of education. At the executive level, this activity will be handled by the Director of International Cooperation and the coordinator of the Erasmus+ program.

Through participation in Action 3, PSW will be able to effectively implement the Bologna Process, use the tools of transparency and recognition of education, and cooperate with European and international networks and NGOs to jointly organise research and education. This will contribute to strengthening the PSW position as a centre for the development of science and education in Europe and the Kociewie region.

In carrying out the objectives of Action 3, PSW will implement the principle of non-discrimination and equal opportunities for all, ensure gender balance, support students and employees from underrepresented groups, people with disabilities and those from disadvantaged groups by applying the PSW gender equality and non-discrimination policy. 

Jean Monnet Action

European Union studies are important to PSW due to a dynamic development of administration studies, and strong cooperation with the Kociewie Region. In accordance with the European Commision politics, PSW develops intersectional cooperation with local authorities, entrepreneurs and NGOs so as to offer education and conduct research strongly connected to the Kociewie Region. Due to this reason Jean Monnet Action will be a great opportunity to develop the studies in cooperation with European partners.

Katalog kursów

Course catalog at the Pomeranian Higher School in Starogard Gdański Courses will be available to students once the Pomeranian Higher School receives Erasmus Charter for Higher Education – ECHE for 2021-2027.
Name of the subject Type Hours Credits (ECTS)
Basic subjects
Counteracting discrimination - training W 30 2
Public Relations  W 15 2
Integrated marketing communication W 15 2
Strategic brand management W 15 2
The idea of solidarity. From workers movements to digital communities L 30 3
Dilemmas of multicultural societies L 15 1
Creation of memory. The culture of remembrance in the European public space L 30 2
External funds (European Funds, National Funds) - basics of creating a project W 16 1
Pedagogy
Public relations for educational institutions  W 15 2
Marketing in educational institutions W 15 2
Citizenship education W 30 2
Family and community engagement  W 30 2
Educational research W 15 2
Administration
Brand communication strategy in public administration W 15 2
Competence management in public administration L 30 2
Local government in Poland - system, tasks and competences W 8 1
Civic participation - civil society in action  W 8 1
Social policy - European models W 8 1
Logistics
Competence management for logistics L 30 2
Social research and evaluation for logistics W 45 2

Kontakt

Koordynator ds. programu Erasmus +:

ul.Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
email: erasmus@psw.stg.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie

tel. (58) 563 00 90email: info@twojestudia.pl

Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wróć na
górę strony
Przejdź do treści